Ktl-icon-tai-lieu

Sử dụng hình ảnh và video trong giảng dạy môn GDCD

Được đăng lên bởi Lytinh Ho
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 2054 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Sö dông h×nh ¶nh vµ Video – Clip trong gi¶ng d¹y m«n GDCD ë tr êng
THPT
Môc lôc
A. PhÇn më ®Çu ……………………………………………………....................trang 2
I. Lý do chän ®Ò tµi ……………………………………………………………trang 2
II. C¬ së cña ®Ò tµi …………………………………………………………….trang 3
1.C¬ së lý luËn . ……………………………………………………………..trang 3
2. C¬ së thùc tiÔn ……………………………………………………………trang 3
III. Môc ®Ých nghiªn cøu ……………………………………………………..trang 4
IV. §èi tîng nghiªn cøu , ph¹m vi nghiªn cøu ……………………………...trang 5
V. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu …………………………………………………..trang 5
B. PhÇn néi dung …………………………………………………………………trang 5
I. Môc tiªu cña m«n GDCD ë trêng THPT…………………………………...trang 5
1. KiÕn thøc ………………………………………………………………… ..trang 5
2.Kü n¨ng …………………………………………………………………… trang 5
3.Th¸i ®é …………………………………………………………………… ..trang 6
II. Sö dông h×nh ¶nh vµ Video – Clip
trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y m«n GDCD………………………………………..trang 6
1.H×nh ¶nh vµ Video – Clip
trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y m«n GDCD……………………………………trang 6
2. Chøc n¨ng cña h×nh ¶nh vµ Video – Clip …………………………………trang 6
3.T¸c dông cña h×nh ¶nh vµ Video – Clip……………………………………trang 7
4.Sö dông h×nh ¶nh vµ Video – Clip
trong m«n GDCD theo híng ®æi míi ………………………………….trang 7
5.Nguån h×nh ¶nh vµ Video – Clip………………………………………….trang 8
6. Nguyªn t¾c cña viÖc sö dông
h×nh ¶nh vµ Video – Clip trong gi¶ng d¹y m«n GDCD ………………....trang 8
C.KÕt luËn……………………………………………………………………… trang 10

NguyÔn ThÕ HÖ
Duyªn Hµ

THPT Nam

1

Sö dông h×nh ¶nh vµ Video – Clip trong gi¶ng d¹y m«n GDCD ë tr êng
THPT

A. PhÇn më ®Çu
I. Lý do chän ®Ò tµi
§æi míi ch¬ng tr×nh gi¸o dôc phæ th«ng lµ chñ tr¬ng lín vµ cÇn thiÕt cña ngµnh
gi¸o dôc vµ cña c¶ x· héi. Tríc yªu cÇu míi cña thêi k× ®Èy m¹nh CNH – H§H ®ßi
hái ph¶i cã mét líp ngêi míi trÎ, khoÎ kh«ng chØ cã tri thøc khoa häc, n¨ng ®éng s¸ng
t¹o mµ cßn ph¶i cã ®¹o ®øc, cã sù hiÓu biÕt vÒ ph¸p luËt , cã kh¶ n¨ng thÝch nghi
cao….. th× ®æi míi vÒ néi dung ch ¬ng tr×nh SGK vµ ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc trong
nhµ trêng lµ mét yªu cÇu tÊt yÕu.
N¨m häc 2006 – 2007 ®Õn nay,c¶ níc ®· tiÕn hµnh thay SGK bËcTHPT ViÖc
thay ®æi ch¬ng tr×nh SGK míi thùc sù lµ mét cuéc c¸ch m¹ng trong gi¸o dôc . Bé GD §T vµ c¸c nhµ trêng ®· giµnh nh÷ng ®iÒu kiÖn tèt nhÊt ®Ó phôc vô cho viÖc d¹y vµ häc
SGK míi . Mét phong trµo ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y vµ häc kh¸ s«i næi trong ®éi ngò
gi¸o viªn c¸c nhµ trêng . §æi míi ch¬ng tr×nh SGK mµ mÊu chèt lµ ®æi míi ph¬ng ph¸p
gi¶ng d¹y ®· ®îc qu¸n triÖt trong phÇn biªn so¹n SGK – Ph¬ng ph¸p lµm viÖc cña thÇy
vµ trß , ®· t¹o nªn kh«ng khÝ thi ®ua t×m tßi , ®...
Sö dông h×nh nh vµ Video Clip trong ging d¹y m«n GDCD ë tr êng
THPT
Môc lôc
A. PhÇn më ®Çu ....................trang 2……………………………………………………
I. Lý do chän ®Ò tµi trang 2……………………………………………………………
II. C¬ së cña ®Ò tµi .trang 3 ……………………………………………………………
1.C¬ së lý luËn . ..trang 3……………………………………………………………
2. C¬ së thùc tiÔn trang 3……………………………………………………………
III. Môc ®Ých nghiªn cøu ..trang 4……………………………………………………
IV. §èi tîng nghiªn cøu , ph¹m vi nghiªn cøu ...trang 5……………………………
V. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu ..trang 5………………………………………………
B. PhÇn néi dung trang 5…………………………………………………………………
I. Môc tiªu cña m«n GDCD ë trêng THPT ...trang 5…………………………………
1. KiÕn thøc ..trang 5…………………………………………………………………
2.Kü n¨ng trang 5……………………………………………………………………
3.Th¸i ®é ..trang 6……………………………………………………………………
II. Sö dông h×nh ¶nh vµ Video – Clip
trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y m«n GDCD ..trang 6………………………………………
1.H×nh ¶nh vµ Video – Clip
trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y m«n GDCD trang 6……………………………………
2. Chøc n¨ng cña h×nh ¶nh vµ Video – Clip trang 6…………………………………
3.T¸c dông cña h×nh ¶nh vµ Video – Clip trang 7……………………………………
4.Sö dông h×nh ¶nh vµ Video – Clip
trong m«n GDCD theo híng ®æi míi .trang 7…………………………………
5.Nguån h×nh ¶nh vµ Video – Clip .trang 8…………………………………………
6. Nguyªn t¾c cña viÖc sö dông
h×nh ¶nh vµ Video – Clip trong gi¶ng d¹y m«n GDCD ....trang 8………………
C.KÕt luËn trang 10………………………………………………………………………
NguyÔn ThÕ HÖ THPT Nam
Duyªn Hµ
1
Sử dụng hình ảnh và video trong giảng dạy môn GDCD - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sử dụng hình ảnh và video trong giảng dạy môn GDCD - Người đăng: Lytinh Ho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Sử dụng hình ảnh và video trong giảng dạy môn GDCD 9 10 321