Ktl-icon-tai-lieu

Sử dụng matlab trong đại số tuyến tính

Được đăng lên bởi tranminhvan927
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 11373 lần   |   Lượt tải: 3 lần
File này có 3 phần.
Phần 1. Các câu lệnh đơn giản của matlab trong đại số tuyến tính.
Phần 2. Các đề tài đại số tuyến tính cho sinh viên.
Phần 3. Các chương trình tham khảo.
Phần 1.
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Hàm matlab
A=[1 2 3;2 3 4]
B=[3;2;5]
A*B
2*A+B
A^n
chol(A)
det(A)
diag(v)
eig(A)
[v,d]=eig(A)
eye(n)
hadamard(n)
Hilb
inv(A)
isempty(A)
length(v)
Linspace
max(X)
min(X)
norm
null
ones(n)
pascal(n)
rank(A)
reshape(A)
size(A)
tril(A)
triu(A)
vander(v)
zeros(n)
gs(A)
[Q,R]=qr(A)
[L,U]=lu(A)
roots
polyvalm
polyval
polyfit
A\b

Mô tả
tạo ma trận cở 2,3
tạo ma trận cột cở 3 hàng, 1cột.
Tính tích AB
Tính 2A + B, ví dụ A=[2 3 1;2 1 0], B=[1 ­2 1;2 1 5]
Tính A^n với A là ma trận vuông
Phân tích ma trận A thành tích 2 ma trận theo phương pháp choleski
Tính định thức ma trận vuông A
Tạo ma trận chéo với các p/tử trên đường chéo là các pt của vécto v
xuất ra trị riêng của ma trận A
xuất ra trị riêng và vécto riêng của ma trận A, chéo hóa ma trận
tạo ma trận đơn vị cấp n cho trước.
 Tạo ma trận Hadamard cấp n.
Ma trận Hilbert 
ma trận nghịch đảo của ma trận A
Kiểm tra A có đúng là ma trận 0 không.
Tính độ dài của vector
Tạo 1 vector cách đều nhau
Trả về giá trị lớn nhất trong vector X
Trả về giá trị nhỏ nhất trong vector X
Ma trận trực chuẩn của các vector riêng
Khoảng trống
Tạo ma trận cấp n có tất cả các ptử đều bằng 1
Tạo ma trận pascal cấp n.
Tìm hạng ma trận A
Thay đổi kích cỡ ma trận
Kích cỡ ma trận A
Trích ra ma trận tam giác dưới từ ma trận A
Trích ra ma trận tam giác trên từ ma trận A
Tạo ma trận Vandermonde dựa trên vécto v
Tạo ma trận 0 cấp n
 Trực giao hóa Gram­Schmidt ma trận(A) 
Phân tích ma trận (A) thành tích 2 ma trận Q và R
Phân tích ma trận(A) thành tích 2 ma trận L và U
Tìm nghiệm của đa thức
tính trị đa thức mà các biến là ma trận
Tính giá trị của đa thức
Xấp xỉ bằng đa thức
Giải hệ phương trình Ax = b

Một số comments.
1/ MATLAB cho phép ta nhập số liệu từ dòng lệnh. Khi nhập ma trận từ bàn phím ta phải tuân theo các quy định
sau :
• ngăn cách các phần tử của ma trận bằng dấu “,” hay dấu trống
• dùng dấu “;” để kết thúc một hàng

• bao các phần tử của ma trận bằng cặp dấu ngoặc vuông [ ]
Ví dụ : >> A = [ 1 2 3 ]
kết quả là A =
123
>> A = [1;2;3]
kết quả là A =
1
2
3

2/ Toán tử ‘ dùng để chuyển vị một ma trận thực và chuyển vị liên hợp một ma trận
phức. Nếu chỉ muốn chuyển vị ma trận phức, ta dùng thêm toán tử “.” nghĩa là phải
viết “.’”. Ví dụ:
C = [1 + 2*i

...
File này có 3 phần.
Phần 1. Các câu lệnh đơn giản của matlab trong đại số tuyến tính.
Phần 2. Các đề tài đại số tuyến tính cho sinh viên.
Phần 3. Các chương trình tham khảo.
Phần 1.
STT Hàm matlab Mô t
1
A=[1 2 3;2 3 4] t o ma tr n c 2,3
2
B=[3;2;5] t o ma tr n c t c 3 hàng, 1c t.
3
A*B Tính tích AB
4
2*A+B Tính 2A + B, ví d A=[2 3 1;2 1 0], B=[1 -2 1;2 1 5]
5
A^n Tính A^n v i A là ma tr n vuông
6
chol(A) Phân tích ma tr n A thành tích 2 ma tr n theo ph ng pháp choleski ươ
7
det(A) Tính đ nh th c ma tr n vuông A
8
diag(v) T o ma tr n chéo v i các p/t trên đ ng chéo là các pt c a vécto v ườ
9
eig(A) xu t ra tr riêng c a ma tr n A
10
[v,d]=eig(A) xu t ra tr riêng và vécto riêng c a ma tr n A, chéo hóa ma tr n
11
eye(n) t o ma tr n đ n v c p n cho tr c. ơ ướ
12
hadamard(n) T o ma tr n Hadamard c p n.
13
Hilb Ma tr n Hilbert
14
inv(A) ma tr n ngh ch đ o c a ma tr n A
15
isempty(A) Ki m tra A có đúng là ma tr n 0 không.
16
length(v) Tính đ dài c a vector
17
Linspace T o 1 vector cách đ u nhau
18
max(X) Tr v giá tr l n nh t trong vector X
19
min(X) Tr v giá tr nh nh t trong vector X
20
norm Ma tr n tr c chu n c a các vector riêng
21
null Kho ng tr ng
22
ones(n) T o ma tr n c p n có t t c các pt đ u b ng 1
23
pascal(n) T o ma tr n pascal c p n.
24
rank(A) Tìm h ng ma tr n A
25
reshape(A) Thay đ i kích c ma tr n
26
size(A) Kích c ma tr n A
27
tril(A) Trích ra ma tr n tam giác d i t ma tr n A ướ
28
triu(A) Trích ra ma tr n tam giác trên t ma tr n A
29
vander(v) T o ma tr n Vandermonde d a trên vécto v
30
zeros(n) T o ma tr n 0 c p n
31
gs(A) Tr c giao hóa Gram-Schmidt ma tr n(A)
32
[Q,R]=qr(A) Phân tích ma tr n (A) thành tích 2 ma tr n Q và R
33
[L,U]=lu(A) Phân tích ma tr n(A) thành tích 2 ma tr n L và U
34
roots Tìm nghi m c a đa th c
35
polyvalm tính tr đa th c mà các bi n là ma tr n ế
36
polyval Tính giá tr c a đa th c
37
polyfit X p x b ng đa th c
38
A\b Gi i h ph ng trình Ax = b ươ
Một số comments.
1/ MATLAB cho phép ta nhập số liệu từ dòng lệnh. Khi nhập ma trận từ bàn phím ta phải tuân theo các quy định
sau :
• ngăn cách các phần tử của ma trận bằng dấu “,” hay dấu trống
• dùng dấu “;” để kết thúc một hàng
Sử dụng matlab trong đại số tuyến tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sử dụng matlab trong đại số tuyến tính - Người đăng: tranminhvan927
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Sử dụng matlab trong đại số tuyến tính 9 10 127