Ktl-icon-tai-lieu

SỬ DỤNG MÁY TÍNH BỎ TÚI TRONG DẠY VÀ HỌC TOÁN THPT

Được đăng lên bởi Truc Gau
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 642 lần   |   Lượt tải: 1 lần
SỬ DỤNG MÁY TÍNH BỎ TÚI TRONG DẠY VÀ HỌC TOÁN THPT
GV: Hồ Thị Mỹ Thúy
Trong chuyên đề này, chúng ta dùng máy tính cầm tay CASIO 570ES để làm mẫu
bởi tính phổ biến của dòng máy này. Việc sử dụng máy tính CASIO 500ES hay các máy
mới hơn là tương tự. Tuy nhiên, có vài chức năng sẽ không có trong các máy cũ hơn máy
CASIO 570ES. Và tất cả đều thực hiện trong môi trường MATH của máy. Để môi trường
thường sẽ không hiển thị đúng cách nhập.
* Ứng dụng trong dạy và học toán lớp 10
a) Sử dụng máy tính cầm tay Casio để giải toán thống kê lớp 10
Bài 1: Năng suất lúa hè thu của một đơn vị A được thể hiện như sau:
3 3 25 25 35 45 4 4 35 45 3 35
0 0
0 0
0
3 25 4 35 45 45 45 25 3 25 45 45
0
0
0
a/ Bảng trên có bao nhiêu giá trị thống kê
- Có 24 số liệu ; - Có 5 giá trị là: 25, 30, 35, 40, 45
Giá trị
Tần số
Tần suất
25
5
20%
30
5
20%
35
4
16.7%
40
3
12.5%
45
7
30.8%
Cộng
24
100%
b/ Tính giá trị trung bình, phương sai và độ lệch chuẩn của bảng.
Các bước thực hiện trên máy tính cầm tay
Vào chương trình thống kê:
Bấm phím: SHIFT SET UP

4 , màn hình hiện

; tức là, nếu muốn
Frequency?



1: ON

2: OFF

khai báo tần số thì bấm phím 1 , còn nếu không muốn khai báo tần số thì bấm 2
Bấm phím: MODE 3 1

1

Sau khi bấm phím 1, màn hình hiện
X

FREQ

1
2
Nhập số liệu vào
25 = 30 = 35 = 40 = 45 =

> 

chuyển lên số đấu nhập tần số

5. = 5 = 4 = 3 = 7 =
Nhấn AC bấm tiếp
Tính độ dài mẫu:
Sau khi khai báo các hệ số và bấm phím SHIFT 1 , bấm tiếp phím 5 (Var- biến)
và bấm tiếp phím 1 = (kết quả: n =24)
Vậy có tất cả 24giá trị của biến lượng
Tính giá trị trung bình:
Bấm phím: SHIFT 1 5 2 = (kết quả: x  35.41666 )
Tính độ lệch chuẩn:
Bấm phím: SHIFT 1 5 3 = (kết quả: x n  7.626 )
Tính phương sai:
Bấm tiếp phím: x2 =

kết quả: 58.1597)

* Sử dụng trong dạy và học toán 11
a) Tính giới hạn
Ta chỉ có thể tính gần đúng giới hạn, từ đó suy ra kết quả để kiểm tra
– Giới hạn khi x  
x 2  3x  4
x 
5x2  3

Ví dụ: Tính lim
Cách thực hiện

x 2  3x  4
+ Nhập biểu thức
;
5x2  3

+ Ấn CALC
+ Nhập một số thật lớn ví dụ 9 x10 9, 9999999,98989898,...
+ Ấn =, có kết quả gần đúng hoặc đúng

2

+ Lấy kết quả chẵn. Ví dụ: nếu nó ra 0,99999999999 thì bạn lấy kết quả là 1,
1,333334 hay 1,333333 thì lấy kết quả

4
3

+ Nếu kết quả là số rất lớn (985764765, 36748968,1.2534x10^28,...) hoặc rất bé (–
846232156,..), thì đó là  hoặc  .
+ Nếu sau khi ấn "=" mà máy báo lỗi thì xem lại biểu thức nhập đã đúng chưa. Nếu
biểu thức đã đúng mà vẫn bị lỗi thì do lỗi tràn số. Ta thay bằng số khác nhỏ hơn tớ...
SỬ DỤNG MÁY TÍNH BỎ TÚI TRONG DẠY VÀ HỌC TOÁN THPT
GV: Hồ Thị Mỹ Thúy
Trong chuyên đề này, chúng ta dùng máy tính cầm tay CASIO 570ES để làm mẫu
bởi tính phổ biến của dòng máy này. Việc sử dụng máy tính CASIO 500ES hay các máy
mới hơn tương tự. Tuy nhiên, vài chức năng sẽ không trong các máy hơn máy
CASIO 570ES. Và tất cả đều thực hiện trong môi trường MATH của máy. Để môi trường
thường sẽ không hiển thị đúng cách nhập.
* Ứng dụng trong dạy và học toán lớp 10
a) Sử dụng máy tính cầm tay Casio để giải toán thống kê lớp 10
Bài 1: Năng suất lúa hè thu của một đơn vị A được thể hiện như sau:
3
0
3
0
25 25 35 45 4
0
4
0
35 45 3
0
35
3
0
25 4
0
35 45 45 45 25 3
0
25 45 45
a/ Bảng trên có bao nhiêu giá trị thống kê
- Có 24 số liệu ; - Có 5 giá trị là: 25, 30, 35, 40, 45
Giá trị Tần số Tần suất
25 5 20%
30 5 20%
35 4 16.7%
40 3 12.5%
45 7 30.8%
Cộng 24 100%
b/ Tính giá trị trung bình, phương sai và độ lệch chuẩn của bảng.
Các bước thực hiện trên máy tính cầm tay
Vào chương trình thống kê:
Bấm phím: SHIFT SET UP
4 , màn hình hiện
Frequency?
1: ON 2: OFF
; tức là, nếu muốn
khai báo tần số thì bấm phím 1 , còn nếu không muốn khai báo tần số thì bấm 2
Bấm phím: MODE 3 1
1
SỬ DỤNG MÁY TÍNH BỎ TÚI TRONG DẠY VÀ HỌC TOÁN THPT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SỬ DỤNG MÁY TÍNH BỎ TÚI TRONG DẠY VÀ HỌC TOÁN THPT - Người đăng: Truc Gau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
SỬ DỤNG MÁY TÍNH BỎ TÚI TRONG DẠY VÀ HỌC TOÁN THPT 9 10 214