Ktl-icon-tai-lieu

Sử dụng trò chơi trong tiết Đạo đức lớp 3

Được đăng lên bởi lethu12
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 637 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sáng kiến kinh nghiệm

Tên đề tài:

Đổi mới giảng dạy tiết 2 môn đạo đức lớp 3 qua "Trò ch
Người thực hiện : ...................................
Trường: ..................................................

Phần A: Đặt vấn đề
Đào tạo thế hệ trẻ trở thành chủ nhân tương lai của đất nước là ch ủ trương l ớn
của Đảng và nhà nước ta trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo.
Ngày nay khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển, vì vậy nhu c ầu đào tạo con
người toàn diện về trí lực, thể lực, đạo đức…ngày càng cần thiết hơn bao giờ hết .
Ở nhà trường, nhiệm vụ dạy trẻ những tri thức khoa h ọc và các phẩm chất đạo
đức là hai nhiệm vụ song song không thể thiếu được. Một trong những mục tiêu quan
trọng góp phần đào tạo con người phát triển toàn diện là h ọc sinh ph ải được h ọc đầy
đủ chín môn học, trong đó có môn đạo đức. Đối với học sinh tiểu học không chỉ được
giáo dục đạo đức trong một tiết học, một môn học mà các em được giáo dục đạo đức
ở tất cả chín môn học.
Môn đạo đức ở tiểu học có nhiệm vụ giúp học sinh nắm những điều sơ đẳng
của phép ứng sử trong cuộc sống hàng ngày, n ắm được nội dung và ý ngh ĩa các
chuẩn mực hành vi đạo đức trong các hoạt động và các mối quan h ệ xã hội, phân
biệt được thế nào là hành vi tốt - xấu, đúng - sai, thi ện - ác….. từ đó b ồi d ưỡng cho
học sinh những xúc cảm , tình cảm đạo đức đúng đắn, sâu sắc, ( Bi ết yêu cái đúng,
cái tốt, ham muốn làm theo cái đúng cái tốt và ghét cái xấu, cái ác). Xây d ựng cho
học sinh những kỹ năng, hành vi góp phần hình thành ở các em nh ững thói quen ,
hành vi tốt.
Môn đạo đức đã góp phần quan trọng vào việc giáo dục cho các em nh ững
phẩm chất đạo đức như hiếu thảo với Ông bà, Cha mẹ, yêu thương anh ch ị em trong
gia đình, kính trọng và biết ơn thầy cô giáo, yêu quí bạn bè, yêu tr ường m ến l ớp… Để
giáo dục cho học sinh những nét phẩm chất đó quan tr ọng là ph ải luyện t ập, rèn

luyện các em , giúp các em thể hiện hành vi đạo đức của mình không chỉ ở không ch ỉ
ở nhà trường, ở gia đình mà còn ở ngoài xã hội. Việc dạy ti ết 2 môn đạo đức - ti ết
thực hành có vai trò quan trọng trong việc luyện tập, rèn luyện.
Tuy nhiên, để giúp cho việc thực hành trở nên thiết thực, gần gũi thì người giáo
viên phải biết lựa chọn phương pháp giảng dạy cho phù h ợp đối với học sinh. B ản
sáng kiến kinh nghiệm này của tôi được viết ra với mục đích là nêu lên m ột s ố
phương pháp để thực hiện tốt tiết thực hành này.

Phần B: Giải quyết vấn đề

I-

Nhận xét về việc dạy học môn đạo đức

Mỗi bài đạo đức được dạy trong 2 tiết
Tiết ...
Sáng ki n kinh nghi m ế
Tên tài:đề
i m i gi ng d y ti t 2 môn o c l p 3 qua "Trò ch i s m vai".Đổ ế đạ đứ ơ
Ng i th c hi nườ : ...................................
Tr ngườ : ..................................................
Ph n A: t v n Đặ đề
ào t o th h tr tr thành ch nhân t ng lai c a t n c là ch tr ng l nĐ ế ươ đ ướ ươ
c a ng và nhà n c ta trong s nghi p giáo d c và ào t o. Đả ướ đ
Ngày nay khoa h c k thu t ngày càng phát tri n, v y nhu c u ào t o con đ
ng i toàn di n v trí l c, th l c, o c…ngày càng c n thi t h n bao gi h t . ườ ể ự đạ đứ ế ơ ế
nhà tr ng, nhi m v d y tr nh ng tri th c khoa h c và các ph m ch t o ườ đạ
c là hai nhi m v song song không th thi u c. M t trong nh ng m c tiêu quanđứ ế đượ
tr ng góp ph n ào t o con ng i phát tri n toàn di n là h c sinh ph i c h c y đ ườ đượ đầ
chín môn h c, trong ó có môn o c. i v i h c sinh ti u h c không ch cđủ đ đạ đứ Đố đượ
giáo d c o c trong m t ti t h c, m t môn h c mà các em c giáo d c o c đ đ ế đượ đạ đứ
t t c chín môn h c.
Môn o c ti u h c nhi m v giúp h c sinh n mđạ đứ nh ng i u s ng đ ơ đẳ
c a phép ng s trong cu c s ng hàng ngày, n m c n i dung ý ngh a các đượ ĩ
chu n m c hành vi o c trong các ho t ng các m i quan h h i, phân đạ đứ độ
bi t c th nào là hành vi t t - x u, úng - sai, thi n - ác….. t ó b i d ng cho đượ ế đ đ ưỡ
h c sinh nh ng xúc c m , tình c m o c úng n, sâu s c, ( Bi t yêu cái úng, đạ đ đ đ ế đ
cái t t, ham mu n làm theo cái úng cái t t ghét cái x u, cái ác). Xây d ng cho đ
h c sinh nh ng k n ng, hành vi góp ph n hình thành các em nh ng thói quen , ă
hành vi t t.
Môn o c ã góp ph n quan tr ng vào vi c giáo d c cho các em nh ngđạ đứ đ
ph m ch t o c nh hi u th o v i Ông bà, Cha m , yêu th ng anh ch em trong đ đứ ư ế ươ
gia ình, kính tr ng và bi t n th y cô giáo, yêu quí b n bè, yêu tr ng m n l p…đ ế ơ ườ ế Để
giáo d c cho h c sinh nh ng nét ph m ch t ó quan tr ng ph i luy n t p, rèn đ
Sử dụng trò chơi trong tiết Đạo đức lớp 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sử dụng trò chơi trong tiết Đạo đức lớp 3 - Người đăng: lethu12
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Sử dụng trò chơi trong tiết Đạo đức lớp 3 9 10 711