Ktl-icon-tai-lieu

Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Được đăng lên bởi vietkiemvhnt83
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 526 lần   |   Lượt tải: 7 lần
CÂU 1: GIAI CẤP CÔNG VIỆT NAM VÀ SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA NÓ.

SMLS của GCCN là phạm trù cơ bản nhất của CNXHKH. Chủ nghĩa Mác – Lênin
khẳng định giai cấp công nhân hiện đại là giai cấp có tinh thần cách mạng triệt để nhất,
có khả năng tổ chức và lãnh đạo toàn thể nhân dân lao động tiến hành cuộc cải biến cách
mạng giải phóng nhân loại khỏi ách áp bức, bất công và mọi hình thức bóc lột. Trong
hoàn cảnh lịch sử hiện nay, việc luận giải cho vấn đề SMLS của GCCN trở nên cấp
bách, có ý nghĩa quan trọng cả vế lý luận lẫn thực tiễn đối với cuộc đấu tranh CM của
GCCN và nhân dân lao động bị áp bức trên TG. Trong giai đoạn cách mạng XHCN, giai
cấp công nhân từng bước lãnh đạo nhân dân lao động xây dựng thành công CNXH,
không có người bóc lột người, giải phóng nhân dân lao động khỏi ách áp bức, bóc lột,
bất công. Hay nói cách khác, sứ mệnh lich sử của giai cấp công nhân là phải lãnh đạo
cuộc cách mạng đó thông qua đội tiền phong của mình, ginành chính quyền, thiết lập
nền chuyên chính dân chủ nhân dân, “Phải tự vươn lên thành giai cấp dân tộc, phải tự
mình trở thành dân tộc” (C.Mác và Ph.Awngghen) và chỉ có Đảng Macxit-Lêninit mới
đảm bảo cho giai cấp công nhân thực hiện thắng lợi sứ mệnh lịch sử của mình, chỉ có
Đảng lãnh đaọ mới đưa cách mạng từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Sứ mệnh lich sử của giai cấp công nhân được quy định bởi những điều kiện kinh tế xã hội khách quan. Xuất phát từ địa vị kinh tế - xã hội, giai cấp công nhân là giai cấp
những người lao động làm thuê họ hoàn toàn không có TLSX, phải bán sức lao động
cho nhà tư bản để kiếm sống. Vì vậy họ bị nhà tư bản bóc lột gía trị thặng dư và là
giai cấp đối lập trực tiếp về lợi ích của giai cấp tư sản. Do vị trí vai trò của giai cấp
công nhân, chủ nghĩa Mác-Lênin xác định giai cấp công nhân có sứ mệnh lịch sử hết
sức to lớn là xóa bỏ chế độ bóc lột TBCN và để xây dựng xã hội mới xã hội XHCN
và CSCN. sứ mệnh lịch sử ấy không phải do ý muốn chủ quan của giai cấp công nhân
hoặc do sự áp đặt của các nhà tư tưởng mà do những điều kiện kinh tế xã hội khách
quan qui định. Như vậy có thể nói do xuất phát từ địa vị kinh tế xã hội và những đặc
điểm của giai cấp công nhân đã qui định một cách khách quan sứ mệnh lịch sử của
giai cấp công nhân mà các giai cấp khác không thể có được.
Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở chổ yếu tố khách quan thì giai cấp công nhân sẽ
không thể tự giải phóng giai cấp mình và các giai cấp tầng lớp xã hội khác, phong
trào công nhân sẽ mang tính đấu tranh tự phát do chưa có đường lối, mục tiêu,
phư...
U 1: GIAI CẤP CÔNG VIỆT NAM SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA NÓ.
SMLS của GCCN phạm trù bản nhất của CNXHKH. Chủ nghĩa Mác Lênin
khẳng định giai cấp công nhân hiện đại giai cấp tinh thần ch mạng triệt để nhất,
có khả năng tổ chức và lãnh đạo toàn thể nhân dân lao động tiến hành cuộc cải biến cách
mạng giải phóng nhân loại khỏi ách áp bức, bất công mọi hình thức bóc lột. Trong
hoàn cảnh lịch sử hiện nay, việc luận giải cho vấn đề SMLS của GCCN trở nên cp
bách, ý nghĩa quan trọng cả vế luận lẫn thực tiễn đối với cuộc đấu tranh CM của
GCCN và nhân dân lao động bị áp bức trên TG. Trong giai đoạn cách mạng XHCN, giai
cấp công nhân từng bước lãnh đạo nhân dân lao động xây dựng thành công CNXH,
không người bóc lột người, giải phóng nhân dân lao động khỏi ách áp bức, bóc lột,
bất công. Hay nói cách khác, s mệnh lich sử của giai cấp công nhân phải lãnh đạo
cuộc cách mạng đó thông qua đội tiền phong của mình, ginành chính quyền, thiết lập
nền chuyên chính dân chủ nhân dân, “Phải t vươn lên thành giai cấp dân tộc, phải tự
mình trở thành dân tộc” (C.Mác Ph.Awngghen) ch có Đảng Macxit-Lêninit mi
đảm bảo cho giai cấp ng nn thc hiện thắng lợi s mệnh lịch sử của mình, chỉ
Đảng lãnh đaọ mới đưa cách mạng từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Smệnh lich s của giai cấp ng nhân được quy định bi những điều kiện kinh tế -
xã hội khách quan. Xuất phát t đa vị kinh tế - xã hi, giai cấp công nn là giai cấp
những người lao đng làm thuê họ hoàn toàn không có TLSX, phảin sc lao động
cho nhà tư bản để kiếm sống. vậy h bị nhà tư bn bóc lt gía trị thng
giai cấp đi lập trc tiếp về lợi ích của giai cấp tư sn. Do v t vai trò của giai cấp
ng nhân, chủ nga Mác-Lênin xác định giai cp công nhân s mệnh lịch sử hết
sức to lớn là xóa b chế đ bóc lột TBCN và đ y dựng xã hội mi xã hi XHCN
CSCN. s mệnh lịch s ấy không phi do ý muốn chủ quan của giai cp công nhân
hoc do sự áp đt của c nhà tưởng mà do những điều kiện kinh tế hi kch
quan qui định. Như vy có thể nói do xuất phát t địa vị kinh tế hi nhng đc
điểm của giai cấp công nhân đã qui định một cách khách quan sứ mệnh lịch sử của
giai cp công nhân mà các giai cấp kc không thể được.
Tuy nhn, nếu chỉ dừng lại ch yếu t khách quan thì giai cấp công nhân sẽ
không th tự giải png giai cấp nh c giai cấp tng lớp xã hội khác, phong
trào ng nhân s mang tính đấu tranh tự pt do chưa đưng li, mục tiêu,
pơng hướng c th, chưa thy hết vai trò lịch s của mình, dễ bị giai cp tư sản lôi
o mua chuộc phục v cho mc đích c lột của h, phong to công nn s dể
ng đi vào con đường bế tắc, mất mục tiêu pơng hướng. Do vy để hoàn tnh s
mệnh lch s của mình, theo ch nghĩa c-Lênin thực tiễn phong trào đu tranh
ch mng đã chỉ rõ mi quan h biện chng giữa những điều kiện khách quan và
nn tố chủ quan, trong đó việc phát huy những nn tố chủ quan những điều kiện
quyết đnh trực tiếp đ giai cấp ng nn luôn hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình.
Nhng nn t chquan đưc thhiện ba nn tcơ bn sau đây:
- Điều quan trọng trưc hết là đưa ý thức giai cp, ý thức vô sản o giai cấp ng
nn, biến nhng cuộc đấu tranh tự phát của giai cấp công nhân thành cuộc đấu tranh
chng CNTB. Đây là mt quá trình liên tục lâu i thành phn giai cấp ng nhân
1
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân - Trang 2
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân - Người đăng: vietkiemvhnt83
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân 9 10 423