Ktl-icon-tai-lieu

Sự phiên mã của tế bào nhân thực có những điểm giống và khác nhau

Được đăng lên bởi thuyhuongcanh
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1348 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Sự phiên mã của tế bào nhân thực có những điểm giống và
khác nhau

a, Giống nhau
- Đều cần nguyên liệu là ADN khuôn, enzim ARN polimeraza,
các nucleotit tự do (A, U, G, X), riboxom, mARN.
- Đều theo nguyên tắc bổ sung A - U, G- X.
- Đều xảy ra theo chiều 5' --> 3'.
a, Khác nhau
Nhân sơ
Nhân thực
- Chỉ có 1 loại ARN polimeraza chịu - ARN polimeraza II chịu trách nhiệm
trách nhiệm tổng hợp tất cả các loại tổng hợp mARN còn hai ARNARN (mARN, tARN, rARN)
polimeraza khác tổng hợp ARN của
riboxom và các loại ARN khác.
- mARN chứa thông tin của một gen
- mARN chứa thông tin của nhiều
(monocistronic ARN)
gen nối tiếp nhau (policistronic
- Quá trình xảy ra phức tạp hơn
mARN).
- Quá trình phiên mã đơn giản hơn. - Sau khi tổng hợp, mARN chưa được
dùng để dịch mã mà phải trải qua quá
- Sau khi được tổng hợp mARN
trình chế biến thành mARN trưởng
tham gia vào dịch mã.
thành.
+ Gắn chóp: Khi mạch mARN đang tạo
ra có độ dài 20-30 nucleotit thì đầu 5’P
được enzim nối thêm vào chất 7 –
methyl guanozin.
+ Thêm đuôi poli A: Một đoạn ngắn
mARN bị cắt và các adenin được gắn
vào tạo thành đuôi poli A ở đầu 3’

+ Cắt rời các intron và nối các exon lại
với nhau.
(Mặc dù đa phần mARN của nhân thực
cần gắn chóp, đuôi và cắt bỏ intron
nhưng không phải tất cả chúng đều
được chế biến như vậy.)

Phương pháp giải bài tập qui luật phân li độc lập
1. Xác định quy luật di truyền
- Dựa vào tỉ lệ kiểu hình đời con phù hợp với kiểu hình đặc thù của phân li
độc lập như 9/16, 3/16 hay 1/16.
- Dựa vào phương pháp nhân xác suất tỉ lệ của hai tính trạng. Nếu tính trạng
chung giống với tỉ lệ bài cho thì các gen di truyền theo quy luật phân li độc
lập.
Ví dụ 1: Cho F1 tự thụ phấn thu được F2 gồm 4 kiểu hình, trong đó kiểu
hình thân cao, hạt dài chiếm 18,75%. Biết mỗi gen quy định một tính trạng,
các tính trạng trội là trội hoàn toàn và không có hoán vị gen. Xác định quy
luật chi phối phép lai trên.
Giải:
Ta có kiểu hình thân cao hạt dài chiếm 18,75% = 3/16 = 3/4x1/4 là tổ hợp
của phép lai một tính trạng trội và một tính trạng lặn. Đây là tỉ lệ của phân li
độc lập.
Ví dụ 2: Ở chó, màu lông đen là trội hoàn toàn so với màu lông trắng, lông
ngắn trội hoàn toàn so với lông dài. Cho lai chó lông đen, ngắn với chó lông
đen dài được 29 lông đen, ngắn; 31 đen, dài; 9 trắng ngắn và 11 trắng dài.
Hãy xác định quy luật di truyền chi phối phép lai.
Giải:
- Xét sự phân li tính trạng màu sắc lông:
Lông đen/lông trắng = (29 + 31)/(9 + 11) = 3 : 1
- Xét sự phân li của tính trạng chiều dài lông

Lông ngắn/lông dài ...
S phiên mã c a t bào nhân th c có nh ng i m gi ng và ế đ
khác nhau
a, Gi ng nhau
- u c n nguyên li u là ADN khuôn, enzim ARN polimeraza,Đề
các nucleotit t do (A, U, G, X), riboxom, mARN.
- u theo nguyên t c b sung A - U, G- X.Đề
- u x y ra theo chi u 5' --> 3'.Đề
a, Khác nhau
Nhân sơ Nhân thực
- Chỉ có 1 loại ARN polimeraza chịu
trách nhiệm tổng hợp tất cả các loại
ARN (mARN, tARN, rARN)
- mARN chứa thông tin của nhiều
gen nối tiếp nhau (policistronic
mARN).
- Quá trình phiên mã đơn giản hơn.
- Sau khi được tổng hợp mARN
tham gia vào dịch mã.
- ARN polimeraza II chịu trách nhiệm
tổng hợp mARN còn hai ARN-
polimeraza khác tổng hợp ARN của
riboxom và các loại ARN khác.
- mARN chứa thông tin của một gen
(monocistronic ARN)
- Quá trình xảy ra phức tạp hơn
- Sau khi tổng hợp, mARN chưa được
dùng để dịch mã mà phải trải qua quá
trình chế biến thành mARN trưởng
thành.
+ Gắn chóp: Khi mạch mARN đang tạo
ra có độ dài 20-30 nucleotit thì đầu 5’P
được enzim nối thêm vào chất 7 –
methyl guanozin.
+ Thêm đuôi poli A: Một đoạn ngắn
mARN bị cắt và các adenin được gắn
vào tạo thành đuôi poli A ở đầu 3’
Sự phiên mã của tế bào nhân thực có những điểm giống và khác nhau - Trang 2
Sự phiên mã của tế bào nhân thực có những điểm giống và khác nhau - Người đăng: thuyhuongcanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Sự phiên mã của tế bào nhân thực có những điểm giống và khác nhau 9 10 437