Ktl-icon-tai-lieu

SỰ VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG TẾ BÀO

Được đăng lên bởi Ngô Văn Phúc Lâm
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 2104 lần   |   Lượt tải: 1 lần
SỰ VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT
QUA MÀNG TẾ BÀO
Mục tiêu học tập
1. Nêu được các khái niệm: protein kênh, protein
vận chuyển thụ động, protein vận chuyển tích
cực.
2. Giải thích sự vận chuyển các chất qua màng
bằng khuếch tán đơn thuần, thẩm thấu, khuếch
tán trung gian, vận chuyển tích cực, thực bào,
ẩm bào, xuất bào.
3. Nêu các cơ chế của sự truyền & tiếp nhận
thông tin qua màng tế bào.

Tương tác giữa Tb với môi trường
qua màng TB
TB⇔
⇔ môi trường hoặc TB lân cận qua màng TB.
TB sống luôn phải trao đổi chất với môi trường
ngoài vì:
♣ hấp thu các chất dinh dưỡng: glucose, acid
amin, chất khoáng,… và thải chất cặn bã, chất
tiết .
♣ duy trì nồng độ các ion (K+, Na+, Cl-, Ca2+,…)
đảm bảo hoạt động sống trong TB và cơ thể.
♣ giữ thể tích và hình dạng không đổi = giữ
tương quan thẩm thấu giữa TB với môi trường.

So sánh nồng độ ion bên trong và bên
ngoài của một tế bào ĐV mẫu
Component
Cations
Na+
K+
Mg2+
Ca2+
H+
Anions*
Cl-

Intracellular
Concentration
(mM)

Extracellular
Concentration (mM)

5-15
140
0.5
10-4
7 x10-5 (10-7.2 M or
pH 7.2)

145
5
1-2
1-2
4x10-5 (10-7.4 M or pH
7.4)

5-15

110

HCO3 -, PO4 3-, proteins, nucleic acids, metabolites carrying phosphate and
carboxyl groups, etc.).

Tương tác giữa Tb với môi trường
qua màng TB
Sinh vật đa bào liên hệ giữa các TB nhờ:
♣ Các TB tiết hóa chất ra ngoài đi đến các TB tiêu
điểm → tín hiệu tác động lên màng.
♣ Những Tb có các phân tử thông tin gắn ở màng
tác động đến màng những tế bào kế cận.
♣ Cấu trúc liên bào trên màng nối trực tiếp tế bào
chất của những tế bào kề nhau.
♣ Màng tế bào còn là nơi tiếp nhận và truyền đạt
thông tin từ môi trường ngoài.

Tính thấm của màng TB
Màng có tính thấm chọn lọc:
♣ = quá trình tự nhiên: khuếch tán, thẩm thấu
♣ = sự vận chuyển tích cực các chất vào hoặc
ra khỏi tế bào.
Khả năng đi qua màng của 1 chất phụ thuộc:
- kích thước
- điện tích
- độ hòa tan của các phân tử trong chất béo.

Tính thấm của lớp lipid kép
Dễ thấm:
♣ Các phân tử càng nhỏ & hoà tan trong lipid
♣ Các phân tử nhỏ không mang điện tích (H2O,
khí, CO2, N2, ethanol, ure,…).
Không qua:
♣ Các ion tích điện và hydrat hóa cao (H+, Na+,
K+, Cl-, Ca2+, …).

Các phân tử protein vận chuyển
Protein xuyên qua màng:
♣ Protein kênh: tạo ống xuyên qua màng # con
kênh, chất hòa tan có kích thước & điện tích
thích hợp qua màng theo cơ chế khuếch tán
đơn thuần.
♣ Protein v n chuy n th đ ng: có vị trí liên kết
đặc hiệu với phân tử cần vận chuyển & đưa
phân tử đó qua màng theo qui luật khuếch tán.
♣ Protein v n chuy n tích c c: ...
SVN CHUYN CÁC CHT
QUA MÀNG T
BÀO
Mc tiêu hc tp
1. Nêu được các khái nim: protein kênh, protein
vn chuyn thụ động, protein vn chuyn tích
cc.
2. Gii thích svn chuyn các cht qua màng
bng khuếch tán đơn thun, thm thu, khuếch
tán trung gian, vn chuyn tích cc, thc bào,
m bào, xut bào.
3. Nêu các cơ chế ca struyn & tiếp nhn
thông tin qua màng tế bào.
SỰ VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG TẾ BÀO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SỰ VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG TẾ BÀO - Người đăng: Ngô Văn Phúc Lâm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
SỰ VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG TẾ BÀO 9 10 218