Ktl-icon-tai-lieu

Sử Việt

Được đăng lên bởi eng.huyson
Số trang: 1003 trang   |   Lượt xem: 11661 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Quốc Sử Quán Triều Nguyễn

Khâm
Định
Việt
Sử
Thông
Giám
Cương
Mục

2

Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục - Tựa

Tựa sách:

Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục

Năm

Soạn giả:

Quốc Sử Quán Triều Nguyễn

1856-1881

Dịch giả:

Viện Sử Học

1957-1960

Giáo Dục - Hà Nội

1998

Chuyển sang ấn bản điện tử bởi:

Lê Bắc, Công Đệ, Ngọc Thủy,
Tuyết Mai, Thanh Quyên

2001

Điều hợp:

Lê Bắc - bacle@hotmail.com

2001

Nhà xuất bản:

3

Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục - Tiền Biên - Quyển I

Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục

Tiền Biên
Quyển thứ I
Hùng Vương. Dựng nước gọi là Văn Lang, đóng đô ở Phong Châu
Hồng Bàng thị. Đầu là Kinh Dương Vương, tương truyền là vua trước tiên của nước Việt ta. Kinh
Dương Vương sinh Lạc Long Quân. Hùng Vương là con Lạc Long Quân.
Nguyên xưa, Đế Minh, cháu ba đời Viêm đế Thần Nông thị1, đi tuần sang Nam, đến Ngũ Lĩnh2,
lấy Vụ tiên nữ, sinh con là Lộc Tục có đức tính hoàn toàn. Đế Minh yêu Lộc Tục lắm, muốn truyền ngôi
cho, nhưng Lộc Tục cố nhường cho anh là Nghi. Bấy giờ mới lập Đế Nghi làm vua nối ngôi, thống trị
phương Bắc (Trung Quốc), phong Lộc Tục làm Kinh Dương Vương, thống trị phương Nam.
Kinh Dương Vương sinh con là Sùng Lãm, gọi là Lạc Long Quân. Lạc Long Quân lấy Âu Cơ, sinh
trăm con trai. Ấy là tổ tiên của Bách Việt3, suy tôn người trưởng lên làm Hùng Vương, nối ngôi vua, dựng
nước gọi là nước Văn Lang, đóng đô ở Phong Châu; truyền nối mười tám đời đều gọi là Hùng Vương.
Thời bấy giờ, cư dân khi xuống nước, hay bị loài giao long làm hại, Hùng Vương dạy dân lấy mực
vẽ hình loài thủy quái xăm vào mình. Từ đó mới tránh khỏi nạn. Nước ta cái tục xăm mình có lẽ bắt đầu
từ đấy.
Lời cẩn án - Phong Châu: Sử cũ chua "tức là Bạch Hạc". Đường thư Địa lý chí
chép: "Phong Châu thống lĩnh năm huyện". Thái Bình hoàn vũ ký của Nhạc Sử triều Tống
chép: "Quận Thừa Hóa Phong Châu xưa là nước Văn Lang". Như thế thì Phong Châu tức
là địa hạt phủ Vĩnh Tường4 và phủ Lâm Thao5 thuộc tỉnh Sơn Tây bây giờ. Vả lại, còn
bằng cứ là huyện Sơn Vi có núi Hùng Vương6 và đền Hùng Vương7, vậy không thể riêng
chỉ Bạch Hạc được. Còn Đế Minh chưa từng đi tuần sang Nam, việc bảo là lấy vợ tiên nữ
thì thật là quái lạ lắm. Nhưng hẵng cứ chép lại để truyền nghi.
Lời chua - Sinh trăm con trai: Sử cũ chép Lạc Long Quân lấy Âu Cơ, con gái Đế
Lai, sinh được trăm con trai; tục truyền đẻ ra trăm trứng. Một hôm, Lạc Long Quân bảo
Âu Cơ: "Ta là loài rồng, mình là giống tiên, một người mình thủy, một người mình hỏa,
xung khắc nhau, khó ở chung mãi với nhau ...
Quc S Quán Triu Nguyn
Khâm
Định
Vit
S
Thông
Giám
Cương
Mc
Sử Việt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sử Việt - Người đăng: eng.huyson
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1003 Vietnamese
Sử Việt 9 10 726