Ktl-icon-tai-lieu

sức bền vật liệu

Được đăng lên bởi lybao2503
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 982 lần   |   Lượt tải: 0 lần
trangtantrien@hcmute.edu.vn

LOGO

Chương 4: Đặc

Giới Thiệu

1

2

3

4

Trưng Hình Học Mặt Cắt Ngang

Diện tích-Mômen Tĩnh-Trọng Tâm Của Hình Phẳng

Các Mômen Quán Tính

Công Thức Chuyển Trục Song Song

1

Giới Thiệu

P

P
x
x

y

y

* Khả năng chịu lực của chi tiết không những phụ thuộc vào hình
dáng, kích thước mặt cắt ngang mà còn phụ thuộc vào cách bố trí của
mặt cắt ngang.

2

Diện tích-Mômen Tĩnh-Trọng Tâm Của Hình Phẳng

y
2.1 Diện tích của hình phẳng

y

dF

F   dF
F

O
2.2 Mômen tĩnh của hình phẳng
- Đối với trục Ox:

S x   ydF
F

- Đối với trục Oy:

S y   xdF
F

x

x

2

Diện tích-Mômen Tĩnh-Trọng Tâm Của Hình Phẳng

2.2 Mômen tĩnh của hình phẳng
* Mômen tĩnh có thể âm, dương hoặc bằng không
* Mômen tĩnh của hình phẳng đối với một trục nào đó bằng không,
trục đó được gọi là trục trung tâm. Giao điểm của hai trục trung tâm
là trọng tâm hình phẳng.

dF

y

x

y
dF

y

Sx  S y  0

2

Diện tích-Mômen Tĩnh-Trọng Tâm Của Hình Phẳng

2.2 Mômen tĩnh của hình phẳng
* Gọi C là trọng tâm hình phẳng, các trục Cx0 và Cy0 là hai trục trung
tâm

y0

S x  y0 dF  0
 0 F

S y0   x0 dF  0

F
Ta có

y

y0

y

dF

yC

 x  xC  x0

 y  yC  y 0

O

xC

 S x   ydF    yC  y0 dF   yC dF   y0 dF
F

F

 S x  yC .F  S x0  yC .F

F

x0

C

F

x

x0

x

2

Diện tích-Mômen Tĩnh-Trọng Tâm Của Hình Phẳng

2.2 Mômen tĩnh của hình phẳng

 S x  y C .F

S y  xC .F

y0
y

Nếu hình phẳng là hình phức tạp

yC

n


S x   yCi .Fi

i 1

n
 S  x .F
Ci
i
 y 
i 1
Trong đó:

y

O

y0
dF

x0

C

xC

x

xCi , yCi Tọa độ trọng tâm của hình thứ i
Fi

Diện tích của hình thứ i

x0

x

2

Diện tích-Mômen Tĩnh-Trọng Tâm Của Hình Phẳng

2.3 Trọng tâm của hình phẳng

y0
n

xCi Fi


S y i 1
 xC 
 n
F

Fi


i 1

n

yCi Fi


S x i 1
 n
 yC 
F

Fi


i 1

y

y

yC

O

y0
dF

x0

C

xC

x

x0

x

3

Các Mômen Quán Tính

y
3.1 Mômen quán tínhcủa hình phẳng

y
- Đối với trục Ox:

2

J x   y dF



F

- Đối với trục Oy:

J y   x 2 dF
F

dF

O

3.2 Mômen quán tính cực của hình phẳng đối với tâm O

J     2 dF
F

Ta thấy:

 2  x2  y2

 J  Jx  Jy

x

x

3

Các Mômen Quán Tính

y

3.3 Mômen quán tính ly tâm của hình
phẳng đối với hệ trục xOy

y

dF

J xy   xydF
F

x

O

* Mômen quán tính ly tâm có thể âm, dương
hoặc bằng không.
* Nếu mômen quán tính ly tâm của hình phẳng đối
với một hệ trục nào đó bằng không, hệ trục đó được
gọi là hệ trục quán tính chính.

...
LOGO
trangtantrien@hcmute.edu.vn
https://sites.google.com/site/trangtantrien/
sức bền vật liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sức bền vật liệu - Người đăng: lybao2503
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
sức bền vật liệu 9 10 638