Ktl-icon-tai-lieu

sức bền vật liệu

Được đăng lên bởi lybao2503
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 1294 lần   |   Lượt tải: 0 lần
trangtantrien@hcmute.edu.vn

LOGO

Chương 8: Trạng Thái Ứng
1

Khái Niệm

Trạng Thái Ứng Suất Phẳng

2

3

4

5
6

Suất

Trạng Thái Ứng Suất Khối

Thế Năng Biến Dạng ĐànHồi

Quan hệ giữa ứng suất và biến dạng, định luật Hooke

Các thuyết bền

1

Khái Niệm
* Xét một phân tố trên thanh chịu kéo_nén đúng tâm
1

1

u

Z



Z

Z

u

u



 uv
1 v

1

U 0  
V 0  

u

Fu   z Fz .cos   0

 u  uv

z

z

uv Fu   z Fz . sin   0

450

z
2
0,5 z

2

z
2

 uv

z
2

z
2
z

z
900
450

 max   z

 max   z
2
min

z
2

z
2

u

Ta laïi coù: Fz  Fu . cos 
 u   Z cos 


Z


sin 2
 uv

2

z

0

450

900



z
2

z
2

z
2
450

 0,5 z

z
2

z
2

z
2

1

Khái Niệm
* Xét một phân tố trên thanh chịu xoắn


M

M

a

a



b



b




d



c



d

c



1

u

u









 uv




u

1


 u   sin 2

 uv   cos 2

v



1

Khái Niệm

 u   sin 2

 uv   cos 2

* Xét một phân tố trên thanh chịu xoắn

 uv  u




u

 uv





 u min  

900

0

0

45

0

45

0

90


450

 u max  



 u max  

 u min  

1

Khái Niệm

* Ứng suất trên phân tốc thuộc dầm chịu uốn ngang phẳng

 yz

1

u

 z  zy

z



B

 zy

 yz

u

u

 z  zy



 uv

B

1

z z

 u  2  2 cos 2   yz sin 2

   z sin 2   cos 2
yz
 uv 2

 yz

v

1

Khái Niệm

3.5 Ứng suất trên phân tố thuộc dầm chịu uốn ngang phẳng
* Ứng suaát phaùp cực trị
2 yz
d u
 0    z sin 2  2 yz cos 2  0  tg 2  
d
z

  max
min

1
2
2
  z   z  4 yz
2





* Ứng suaát tiếp cực trị

d uv
z
 0   z cos 2  2 yz sin 2  0  tg 2 
d
2 yz

 max
min

1

 z 2  4 xy2
2

1

Khái Niệm

3.5 Ứng suất trên phân tố thuộc dầm chịu uốn ngang phẳng
N



E
3
max
 max  900

1

D

3
 max  450

 3   max

C

 max  450

1

1   max

A

3  

k
max

 max  00

3

B

 max  450

1

Khái Niệm

* Ứng suất trên phân tố thuộc dầm chịu uốn ngang phẳng
 uv

u
 max

u
 max

 uv









min


max

 min

 max

max



max



1

Khái Niệm

* Ứng suất trên phân tố thuộc dầm chịu uốn ngang phẳng
q

z z

 u  2  2 cos 2   yz sin 2

   z sin 2   cos 2
yz
 uv 2

1

Giới Thiệu

Ứng suất phát sinh trong chi tiết có độ lớn, phương, chiều thay đổi
tùy theo từng điểm, và tại mỗi điểm lại thay đổi theo phương của mặt
cắt đi qua điểm đó.
*

* Tập hợp tất cả các ứng suất tại một điểm th...
LOGO
trangtantrien@hcmute.edu.vn
https://sites.google.com/site/trangtantrien/
sức bền vật liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sức bền vật liệu - Người đăng: lybao2503
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
sức bền vật liệu 9 10 485