Ktl-icon-tai-lieu

sức bền vật liệu

Được đăng lên bởi lybao2503
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 1352 lần   |   Lượt tải: 0 lần
trangtantrien@hcmute.edu.vn

LOGO

Chương 9: Tính

Các Khái Niệm

1

4

5

Chuyển Vị Bằng Phương Pháp
Năng Lượng

2

Thế Năng Biến Dạng Đàn Hồi

3

Định Lý Castigliano

Công Thức Mohr

Nhân Biểu Đồ Vêrêxaghin

1

Các Khái Niệm

z
B'

L

L

A





B

* Thanh chịu kéo_nén đúng tâm có biến dạng dài dọc trục:

Nz
L
L  
dz ;  z 
;  n    z
EF
L
L
* Thanh chịu xoắn thuần túy có góc xoay tương đối giữa hai mặt cắt:

Mz


dz ;  
GJ 
G
L

O

1

Các Khái Niệm

y



z

y

y
* Thanh chịu uốn phẳng:



-  y Chuyển vị thẳng của trọng tâm mặt cắt ngang
theo phương vuông góc với trục thanh.
-  Chuyển vị xoay của mặt cắt ngang quanh một trục nằm trong
mặt cắt ngang.

Các Khái Niệm

1

M1 P1

P2

P3

P4

1

2

3

4

1

2

34
4

* Kí hiệu cho các đại lượng lực (bao gồm lực và ngẫu lực):
*

P

Pk kí hiệu cho lực tại vị trí và theo phương k

* Kí hiệu cho các đại lượng chuyển vị (bao gồm chuyển vị thẳng và
chuyển vị xoay): 
+

 k kí hiệu cho chuyển vị tại vị trí và theo phương k

+  km kí hiệu cho chuyển vị tại vị trí và theo phương k do nguyên
nhân m gây ra
*

 km

kí hiệu cho chuyển vị đơn vị tại vị trí và theo phương k do lực
Pm  1 gây ra

2

Thế Năng Biến Dạng Đàn Hồi
2
z

n

Qy2

n

2
x

M y2

n
M
N
M z2
U 
dz   
dz   
dz   
dz
i 1 Li 2 EF
i 1 Li 2 EJ x
i 1 Li 2 EJ y
i 1 Li 2GJ 
n

n

Qx2
  k x .
dz    k y .
dz
2GF
2GF
i 1 Li
i 1 Li
n

Với

C2
y
2
C

C2
x
2
C

F S
F S
kx  2 
dF ; k y  2 
dF
Jx F b
Jy F h

M x2
* Đối với dầm uốn phẳng, bỏ qua ảnh hưởng lực cắt: U1   
dz
i 1 Li 2 EJ x
n

N z2
* Đối với thanh chịu kéo-nén đúng tâm: U 2   
dz
i 1 Li 2 EF
n

M z2
U3   
dz
i 1 Li 2GJ 
n

* Đối với thanh chịu xoắn thuần túy:

3

Định Lý Castigliano

U
k 
Pk
=> Trong heä ñaøn hoài tuyeán tính, chuyeån vò taïi một vò trí vaø theo

moät phöông naøo ñoù baèng ñaïo haøm rieâng cuûa theá naêng bieán
daïng ñaøn hoài tích luõy trong heä laáy ñoái vôùi bieán soá laø löïc taïi vò trí
vaø theo phöông caàn tính chuyeån vò.
N z2
dz
* Đối với thanh chịu kéo-nén đúng tâm: U   
i 1 Li 2 EF
n

n

n
U i
 k  
 
i 1 Pk
i 1 Li

N z ,i
N z ,i
Pk
dz
Ei Fi

3

Định Lý Castigliano

* Đối với hệ dàn (hệ thanh-khớp) chỉ chịu kéo hoặc nén đúng tâm và có
Nz/(EF) = const trên suốt chiều dài Li

n

k  
i 1

N z ,i

N z ,i

Pk
Li
E i Fi

* Nếu tại vị trí và theo phương cần tính chuyển vị không có lực Pk ta đặt
một lực Pg tại vị trí và theo phương cần tính c...
LOGO
trangtantrien@hcmute.edu.vn
https://sites.google.com/site/trangtantrien/
sức bền vật liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sức bền vật liệu - Người đăng: lybao2503
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
sức bền vật liệu 9 10 350