Ktl-icon-tai-lieu

sức bền vật liệu

Được đăng lên bởi lybao2503
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 1216 lần   |   Lượt tải: 0 lần
trangtantrien@hcmute.edu.vn

LOGO

Chương 8: Thanh Chịu

Giới Thiệu

1

4

Lực Phức Tạp

2

Uốn Xiên

3

Uốn và Kéo-Nén Đồng Thời

Uốn và Xoắn Đồng Thời

1

Giới Thiệu

1

Giới Thiệu

1

Giới Thiệu

Giới Thiệu

1

P1
z

C

P2
x

y

z1

l

P1

Mx
Qy

z

P2
x

Qx

C

z

My

x

y

z1

y

1

Giới Thiệu
z

b

q

A

P

A

x
4b

AA

y

3b

z
y

Nz

My

x

b

5,5b

P q

Giới Thiệu

1

z

z
l

P

P

M  Pl

B

y

x

3b

L

M  Pl

B

y

B

P

z

q
y

q

b

Mx

L

Nz
z
A

A

Giới Thiệu

1

P
z

C

x

y

z1

l

P

Mz

z

Qy

C

z

x

x

y

Mx

z1

y

1

Giới Thiệu

P
z1

Qy

P

Mz

Mx
z

x

z1
y

1

Giới Thiệu

P  75kN
C

A

B
0,3m
1m

P  75kN
M  22,5kN .m
A

B
1m

x

y

z

* Ứng suất do các thành phần nội lực gây ra

2

Uốn Xiên

2.1 Khái niệm
Một thanh được gọi là uốn xiên
khi trên mặt cắt ngang của thanh
tồn tại đồng thời hai thành phần
mômen uốn M x , M y
P1

Mx  0
z

P2

2.2 Qui ước dấu của nội lực

x

My  0

PN
y

* Mômen uốn Mx được gọi là dương khi làm căng phần dương của trục y

* Mômen uốn My được gọi là dương khi làm căng phần dương của trục x

2

Uốn Xiên

2.3 Ứng suất trên mặt cắt ngang
* Mômen uốn Mx sinh ra ứng suất pháp dọc trục  z 
* Mômen uốn My sinh ra ứng suất pháp dọc trục  z 

Mx
y
Jx

My
Jy

x

=> Ứng suất pháp dọc trục do Mx và My cùng sinh ra

My
Mx
z 
y
x
Jx
Jy
* Mx, My Mômen uốn tại mặt cắt có điểm tính ứng suất
* Jx, Jy Mômen quán tính chính trung tâm của mặt cắt ngang có điểm

tính ứng suất
* x, y tọa độ của điểm tính ứng suất so với hệ trục quán tính chính trung

tâm

Uốn Xiên

2

C
D

Mx

* Khi tính toán để tránh nhầm lẫn về dấu

z  

Mx
Jx

y

My
Jy

z

My

x

x

A

B

y

Lấy dấu “+” hay “-” tùy thuộc vào điểm tính ứng suất thuộc vùng
chịu kéo hay vùng chịu nén do từng thành phần nội lực gây ra



( A)
z



Mx
Jx

 z( B )  

y

Mx
Jx

My
Jy

y

x   max

My
Jy

x



(C )
z



My
Mx

y
x   min
Jx
Jy

( D)
z

My
Mx

y
x
Jx
Jy

2

Uốn Xiên

Mx
z

My

x

y

* Mặt cắt ngang hình tròn không bị uốn xiên, chỉ chịu uốn phẳng

 z ,max 

M x2  M y2
Wx

Jx
;Wx 
D/2

2

Uốn Xiên

2.4 Phương trình đường trung hòa
* Đường trung hòa là tập hợp các điểm có ứng suất pháp bằng không

My
Mx
z 
y
x0
Jx
Jy
C

D
Mx

z

My
x

B
A

y

Ñöôøng trung hoøa

2

Uốn Xiên

2.5 Điều kiện bền ứng suất pháp
* Vật liệu dẻo

z

max

  

* Vật liệu dòn

 max   k 

  min   n 

Ví dụ : Dầm AB mặt cắt ngang hình tròn, liên kết, chịu lực và có kích
thướ...
LOGO
trangtantrien@hcmute.edu.vn
https://sites.google.com/site/trangtantrien/
sức bền vật liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sức bền vật liệu - Người đăng: lybao2503
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
sức bền vật liệu 9 10 818