Ktl-icon-tai-lieu

sức bền vật liệu

Được đăng lên bởi lybao2503
Số trang: 83 trang   |   Lượt xem: 1748 lần   |   Lượt tải: 0 lần
trangtantrien@hcmute.edu.vn

LOGO

UỐN PHẲNG THANH THẲNG

Chương 6:

Các Khái Niệm

1

Nội Lực Trên Mặt Cắt Ngang

2

5

6

3

Thanh Chịu Uốn Thuần Túy

4

Thanh Chịu Uốn Ngang Phẳng

Biến Dạng Của Thanh Chịu Uốn

Thế Năng Biến Dạng Đàn Hồi

1

Các Khái Niệm

1

Các Khái Niệm

Mặt phẳng tải trọng trùng với mặt phẳng đối
xứng của thanh

Uoán phaúng
p2

Pi

q

Mi

x

Pi

z
y

q

Mi

1

Các Khái Niệm

Uốn không gian (uốn xiên)
Mặt phẳng tải trọng không trùng với mặt phẳng đối xứng
của thanh
p

Pi

q

Mi

a

x

z
y

1

Các Khái Niệm

P

M

p2

x

x

z

l

y

z

y



Q 
y

Mx 

y

P

M
y

z

z

Q 
y

 

Uốn thuần túy

M

Pl

 

Uốn ngang phẳng

Mx 

2

Nội Lực Trên Mặt Cắt Ngang

Mx

C

x

z

Qy
y

* Uốn trong mặt phẳng (yz)
tồn tại nội lực: Q , M
y

x

* Uốn trong mặt phẳng (xz)
tồn tại nội lực: Q , M
x

Qx

C
My

x
y
y

z

2

Nội Lực Trên Mặt Cắt Ngang
P  qa

M  2 qa 2

q

* Biểu đồ nội lực
A

B

C

4a

a
P  qa M  2qa2
A

YB

11
qa
4

qa

C

B

a
Qy

q
YC

4a







I

3qa2

qa 2
Mx

 

25 2
qa
32

5
 qa
4

3

Thanh Chịu Uốn Thuần Túy

Áp lực=cường độ nội
lực/1 đơn vị diện tích

* Tồn tại Qy = 0, Mx # 0



Kéo-Nén



Cắt, trượt

Ứng Suất

Nội Lực
Lực phát sinh trên
mặt cắt, là lượng thay
đổi lực liên kết giữa
các phân tử trong chi
tiết do sự thay đổi
hình dáng, kích
thước của chi tiết

L
BD dài



Biến Dạng
BD góc
Sự thay đổi hình
dáng, kích thước
của chi tiết



3

Thanh Chịu Uốn Thuần Túy

3.1 Các giả thiết
M
z
z

x

x
y

y

Giả thiết về mặt cắt ngang phẳng

 0
Giả thiết về các thớ dọc

 x   y  0

 z  0

const

3

Thanh Chịu Uốn Thuần Túy

Phía vaät lieäu bò giaõn ra Lôùp trung hoøa

Ñöôøng trung hoøa
Phía vaät lieäu bò co laïi

M

M

M

M

Phía vaät lieäu bò co laïi

Phía vaät lieäu bò giaõn ra

Phía chòu neùn

Lôùp trung hoøa

M
z
x
y

Ñöôøng trung hoøa
Lôùp trung hoøa
Phía chòu keùo

3

Thanh Chịu Uốn Thuần Túy

3.2 Ứng suất trên mặt cắt ngang
Lôùp trung hoøa.
M

r

o
z

x
m

x

z

y
z

dz

z

o
y

m

y

dz



Ñöôøng trung hoøa.
dj

mm  oo
z 
oo
r  y  dj  r .dj y



r .dj
r

r
Mx

(7.1)

o
m

o
x

n

z
y

nm y



3.2 Ứng suất trên mặt cắt ngang
mm  oo  r  y  dj  r .dj y
z 


oo
r .dj
r

Theo ñònh luaät Hooke:  z  E z

E

(7.1)
x

y
r

(7.2)
y

Quan heä giöõa öùng suaát vaø löïc doïc:
N z    z dF
F

 E
F

y
dF
r



E
ydF
r F



E
S x  0  S x  0 (7.3)
r

=> Truïc trung hoøa truøng vôùi truïc trung taâm cuûa maët caét ng...
LOGO
trangtantrien@hcmute.edu.vn
https://sites.google.com/site/trangtantrien/
sức bền vật liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sức bền vật liệu - Người đăng: lybao2503
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
83 Vietnamese
sức bền vật liệu 9 10 765