Ktl-icon-tai-lieu

SỨC BỀN VẬT LIỆU

Được đăng lên bởi Hải Dươngkk
Số trang: 82 trang   |   Lượt xem: 613 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỨC BỀN
VẬT LIỆU

Trần Minh Tú
Đại học Xây dựng
1/19/2012

National University
Tran Minh
of Civil
Tu -Engineering
University of Civil
– HaEngineering
noi

January 2012
1(85)

SỨC BỀN VẬT LIỆU 1

•
•
•
•

Giảng viên: PGs. TS. TRẦN MINH TÚ
Email: tpnt2002@yahoo.com
Cell phone: 0912101173
Tài liệu học tập
– Sức bền Vật liệu. PGs Lê Ngọc Hồng – Bài tập Sức bền Vật liệu
– 
– 
E-learning\Khoa Xây dựng\Trần Minh Tú

1/19/2012

Tran Minh Tu - University of Civil Engineering

2(85)

Sức bền Vật liệu 1 - 2010
• Số tín chỉ: 3
• Số tiết lý thuyết và bài tập: 52
• Số tiết thí nghiệm: 3
ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
• Chuyên cần: 10%
• Bài tập lớn: 10%
• Bài kiểm tra giữa kỳ: 10% (Cuối chương 5)
• Thí nghiệm: 10%
• Bài thi kết thúc học phần: 60%
HỌC TẬP NGHIÊM TÚC – CHÌA KHÓA
THÀNH CÔNG
1/19/2012

Tran Minh Tu - University of Civil Engineering

3(85)

QUI ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN

• Điểm đánh giá học phần gồm: điểm
quá trình (ĐQT) và điểm thi kết thúc
học phần (ĐKT).
• Điểm quá trình học tập tính theo
thang điểm 10 (làm tròn đến 0,1)
• Điểm thi kết thúc học phần (ĐKT)
tính theo thang điểm 10 (làm tròn
đến 0,5)
• Qui định của Phòng Đào tạo:
ĐHP = 0,4.ĐQT + 0,6.ĐKT
1/19/2012

Tran Minh Tu - University of Civil Engineering

4(85)

QUI ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
• Điểm quá trình học tập (ĐQT) bộ môn
Sức bền Vật liệu qui định: điểm quá
trình gồm 4 mô đun, mỗi mô đun đánh
giá theo thang điểm 10
– Điểm chuyên cần (ĐCC)
– Điểm bài tập lớn (ĐBTL)
– Điểm Thí nghiệm (ĐTN)
– Điểm kiểm tra giữa kỳ (ĐGK)
ĐQT = (ĐCC + ĐBTL + ĐTN + ĐGK)/4
1/19/2012

Tran Minh Tu - University of Civil Engineering

5(85)

Thời khóa biểu và lịch tiếp sinh viên

 Lịch tiếp sinh viên:
- Thứ 2: 9h00 – 11.30

- Thứ 4: 9h00 – 11h30
Địa điểm: Văn phòng Bộ môn Sức bền Vật liệu – Tầng 1 - Nhà Thí nghiệm 9 tầng

 Mọi thắc mắc có thể liên hệ qua email: tpnt2002@yahoo.com
1/19/2012

Tran Minh Tu - University of Civil Engineering

6(85)

Chương trình môn học Sức bền Vật liệu 1
Ch-¬ng 1: Những kh¸i niÖm chung
1.1. NhiÖm vô vµ ®èi t-îng nghiªn cøu cña m«n häc

1.2 . Néi lùc – øng suÊt – BiÕn d¹ng – ChuyÓn vÞ
1.3. C¸c gi¶ thiÕt trong m«n häc SBVL - Nguyªn lý ®éc lËp
t¸c dông.

Ch-¬ng 2: øng lùc trong bµi to¸n thanh
2.1. Kh¸i niÖm vÒ øng lùc.
2.2. C¸ch x¸c ®Þnh øng lùc trong bµi to¸n ph¼ng -

Ph-¬ng ph¸p mÆt c¾t
2.3. BiÓu ®å øng lùc.
1/19/2012

Tran Minh Tu - University of Civil Engineering

7(85)

Chương trình môn học Sức bền Vật liệu 1
Ch-¬ng 3: Thanh chÞu kÐo (nÐn) ®óng t©m
3.1. Kh¸i niÖm...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SỨC BỀN VẬT LIỆU - Người đăng: Hải Dươngkk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
82 Vietnamese
SỨC BỀN VẬT LIỆU 9 10 962