Ktl-icon-tai-lieu

Suy luận trong dạy học yếu tố thống kê ở tiểu học

Được đăng lên bởi da bach hop
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1666 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1. Vấn đề về suy luận:
Suy luận là quá trình suy nghĩ trong đó từ một hoặc nhiều mệnh đề đã có ta
rút ra mệnh đề mới.
Trong dạy học toán ở Tiểu học các tam đoạn luận khẳng định; tam đoạn luận
phủ định; tam đoạn luận bắc cầu được sử dụng khá thường xuyên trong các tình
huống dạy học.
Các phép suy luận
a) Suy luận suy diễn là cách suy luận đi từ cái chung đến cái riêng, từ quy
tắc tổng quát áp dụng vào từng trường hợp cụ thể.
Phép suy diễn luôn luôn cho kết quả đáng tin cậy, nếu như nó xuất phát từ
những tiền đề đúng.
b) Phép quy nạp là phép suy luận đi từ cái cụ thể để rút ra kết luận tổng
quát , đi từ cái riêng đến cái chung. Có hai phép quy nạp không hoàn toàn và
quy nạp hoàn toàn.
c) Phép tương tự: là phép tương tự là phép suy luận đi từ sự giống nhau
của một số thuộc tính nào đó của hai đối tượng để rút ra kết luận về sự giống
nhau của các thuộc tính khác của hai đối tượng đó.
d) Phép đảo ngược: Đảo ngược một phép suy luận đã cho là thiết lập một
phép suy luận mới bằng sự thay đổi chỗ giữa tiền đề và kết luận của phép suy
luận đã có.
e) Các phép suy luận có lí
Các phép suy luận có lí đóng vai trò rất quan trọng trong việc tìm tòi và
dự đoán các sự kiện toán học mới và cách giải các bài toán. Tuy nhiên vì kết
luận của các phép suy luận có lúc đúng, có lúc sai nên ta cần kiểm tra lại trước
khi sử dụng.
2. Suy luận suy diễn trong dạy học yếu tố thống kê ở Tiểu học
Ở tiểu học, dạy học yếu tố thống kê qua suy luận được thể hiện ẩn tàng,
thường là dùng quy tắc suy luận suy diễn, quy tắc tam đoạn luận khẳng định,
quy tắc quy nạp.

2.1. Đối với chương trình toán lớp 3:
-

Thực hành đo độ dài (trang 47 và 48)

-

Làm quen với thống kê số liệu (trang 134 và 136)

Dãy số liệu và bảng thống kê đơn giản:
Học sinh xác định được bảng ( dãy) số liệu đã cho có bao nhiêu số, xác
định được từng số trong bảng số liệu.
Học sinh tư duy so sánh các số liệu trong dãy số liệu: cao nhất, thấp nhất
hoặc sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn hoặc từ lớn đến bé.
2.2. Đối với chương trình toán lớp 4
2.2.1. Tìm số trung bình cộng
Học sinh dựa vào dãy số liệu để thao tác tư duy so sánh các số so với
trung bình cộng.
Học sinh suy luận để tìm ra một số trong dãy số đã cho.
Ví dụ bài toán: Một đội xe có 5 chiếc xe, trong đó có hai xe A và B mỗi xe
chở được 3 tấn, hai xe chở C và D mỗi xe chở được 4 tấn rưỡi; còn xe E chở
nhiều hơn mức trung bình của toàn đội là 1 tấn. Hãy tính xem xe E chở được
mấy tấn?
Ta có 4 xe chở được là: 3 x 2 + 4,5 x 2 = 15 (tấn)
Ta thấy nếu mỗi xe chở thêm được 1 tấ...
1. Vấn đề về suy luận:
Suy luận là quá trình suy nghĩ trong đó từ một hoặc nhiều mệnh đề đã có ta
rút ra mệnh đề mới.
Trong dạy học toán ở Tiểu học các tam đoạn luận khẳng định; tam đoạn luận
phủ định; tam đoạn luận bắc cầu được sử dụng khá thường xuyên trong các tình
huống dạy học.
Các phép suy luận
a) Suy luận suy diễn là cách suy luận đi từ cái chung đến cái riêng, từ quy
tắc tổng quát áp dụng vào từng trường hợp cụ thể.
Phép suy diễn luôn luôn cho kết quả đáng tin cậy, nếu như nó xuất phát từ
những tiền đề đúng.
b) Phép quy nạp là phép suy luận đi từ cái cụ thể để rút ra kết luận tổng
quát , đi từ cái riêng đến cái chung. Có hai phép quy nạp không hoàn toàn và
quy nạp hoàn toàn.
c) Phép tương tự: là phép tương tự là phép suy luận đi từ sự giống nhau
của một số thuộc tính nào đó của hai đối tượng để rút ra kết luận về sự giống
nhau của các thuộc tính khác của hai đối tượng đó.
d) Phép đảo ngược: Đảo ngược một phép suy luận đã cho là thiết lập một
phép suy luận mới bằng sự thay đổi chỗ giữa tiền đề và kết luận của phép suy
luận đã có.
e) Các phép suy luận có lí
Các phép suy luận có lí đóng vai trò rất quan trọng trong việc tìm tòi và
dự đoán các sự kiện toán học mới và cách giải các bài toán. Tuy nhiên vì kết
luận của các phép suy luận có lúc đúng, có lúc sai nên ta cần kiểm tra lại trước
khi sử dụng.
2. Suy luận suy diễn trong dạy học yếu tố thống kê ở Tiểu học
Ở tiểu học, dạy học yếu tố thống kê qua suy luận được thể hiện ẩn tàng,
thường là dùng quy tắc suy luận suy diễn, quy tắc tam đoạn luận khẳng định,
quy tắc quy nạp.
Suy luận trong dạy học yếu tố thống kê ở tiểu học - Trang 2
Suy luận trong dạy học yếu tố thống kê ở tiểu học - Người đăng: da bach hop
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Suy luận trong dạy học yếu tố thống kê ở tiểu học 9 10 404