Ktl-icon-tai-lieu

Suy thoái tư tưởng chính trị

Được đăng lên bởi mttqbavi
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 533 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Câu 2: Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc nhận định “Tình trạng suy thoái về
chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng
viên và tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu, những tiêu cực và tệ nạn xã
hội chưa được ngăn chặn, đẩy lùi mà còn tiếp tục diễn biến phức tạp”. Anh (chị)
hãy phân tích nhận định trên.
1. Những biểu hiện của sự suy thoái. (tính chất, đối tượng, phạm vi)
- Biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị nhìn chung là “phai nhạt lý tưởng cách
mạng, không kiên định mục tiêu, sa sút ý chí chiến đấu, thấy đúng không bảo vệ, thấy
sai không đấu tranh, không làm tròn bổn phận, chức trách được giao, không thực hiện
đúng các nguyên tác tổ chức sinh hoạt đảng; là dao động, mơ hồ, mất phương hướng,
cho rằng theo con đường nào, xã hội nào cũng được, phụ hoạ theo nhận thức sai trái,
quan điểm lệch lạc; là nói và làm trái Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết, quy định của
Đảng, thậm chí a dua, xuyên tạc, bôi đen…”. Suy thoái về tư tưởng chính trị thực chất
là sự biến đổi theo chiều hướng xấu dần về phẩm chất chính trị của một bộ phận cán
bộ, đảng viên dẫn đến xa rời những nguyên tắc, quan điểm chính trị.
Cơ hội chính trị. Tư tưởng cơ hội chính trị của một số cán bộ, đảng viên gắn liền
với động cơ cá nhân, thường là từ những người bất mãn, công thần, kiêu ngạo, coi
thường tập thể.
- Biểu hiện của sự suy thoái về đạo đức, lối sống “là sa vào chủ nghĩa cá nhân,
sống ích kỷ, thực dụng, vụ lợi, lo vun vén cho bản thân và gia đình, không còn ý thức
hết lòng vì nước, vì dân, để vợ (chồng), con và người thân lợi dụng chức quyền của
mình để trục lợi, tiến thân; là cơ hội, hám danh, chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy
tội, chạy tuổi, chạy bằng cấp…; là đố kỵ, kèn cựa địa vị, cục bộ, bè phái, gây mất đoàn
kết trong Đảng; là quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn, nỗi khổ của nhân dân, bất
chấp đạo lý, dư luận vì lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm; là kiêu ngạo, tự phụ, gia trưởng,
độc đoán, tùy tiện, vô tổ chức, tham nhũng, lãng phí, sống xa hoa, hưởng lạc.
Tính chất nghiêm trọng của suy thoái đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng
viên hiện nay là đang có xu hướng lan rộng trong nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều
lĩnh vực, nhiều đối tượng mà chủ yếu tập trung vào những điểm sau:
+ Chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng chưa được ngăn chặn. Đó là thái độ vô
trách nhiệm, chỉ lo vun vén cá nhân, kiếm lợi trước mắt, bỏ qua lợi ích lâu dài. Điều
đáng lo ngại là lối sống này không chỉ diễn ra ở số cán bộ, đảng viên trẻ, ít được rèn
luyện mà còn diễn...
Câu 2: Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc nhận định “Tình trạng suy thoái về
chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một b phận không nhỏ cán bộ, đảng
viên tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu, những tiêu cực tệ nạn
hội chưa được ngăn chặn, đẩy lùi còn tiếp tục diễn biến phức tạp”. Anh (chị)
hãy phân tích nhận định trên.
1. Những biểu hiện của sự suy thoái. (tính chất, đối tượng, phạm vi)
- Biểu hiện suy thoái về tưởng chính trị nhìn chung “phai nhạt tưởng cách
mạng, không kiên định mục tiêu, sa sút ý chí chiến đấu, thấy đúng không bảo vệ, thấy
sai không đấu tranh, không làm tròn bổn phận, chức trách được giao, không thực hiện
đúng các nguyên tác tổ chức sinh hoạt đảng; dao động, hồ, mất phương hướng,
cho rằng theo con đường nào, hội nào cũng được, phụ hoạ theo nhận thức sai trái,
quan điểm lệch lạc; nói làm trái Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết, quy định của
Đảng, thậm chí a dua, xuyên tạc, bôi đen…”. Suy thoái về tưởng chính trị thực chất
sự biến đổi theo chiều hướng xấu dần về phẩm chất chính trị của một b phận cán
bộ, đảng viên dẫn đến xa rời những nguyên tắc, quan điểm chính trị.
hội chính trị. tưởng hội chính trị của một số cán bộ, đảng viên gắn liền
với động nhân, thường từ những người bất mãn, công thần, kiêu ngạo, coi
thường tập thể.
- Biểu hiện của sự suy thoái về đạo đức, lối sống “là sa vào chủ nghĩa nhân,
sống ích kỷ, thực dụng, vụ lợi, lo vun vén cho bản thân gia đình, không còn ý thức
hết lòng nước, dân, để vợ (chồng), con và người thân lợi dụng chức quyền của
mình để trục lợi, tiến thân; là hội, hám danh, chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy
tội, chạy tuổi, chạy bằng cấp…; là đố kỵ, kèn cựa địa vị, cục bộ, phái, gây mất đoàn
kết trong Đảng;quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn, nỗi khổ của nhân dân, bất
chấp đạo lý, luận lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm; kiêu ngạo, t phụ, gia trưởng,
độc đoán, tùy tiện, vô tổ chức, tham nhũng, lãng phí, sống xa hoa, hưởng lạc.
Tính chất nghiêm trọng của suy thoái đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng
viên hiện nay đang xu hướng lan rộng trong nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều
lĩnh vực, nhiều đối tượng mà chủ yếu tập trung vào những điểm sau:
+ Chủ nghĩa nhân, lối sống thực dụng chưa được ngăn chặn. Đó thái độ
trách nhiệm, chỉ lo vun vén nhân, kiếm lợi trước mắt, bỏ qua lợi ích lâu dài. Điều
đáng lo ngại lối sống này không chỉ diễn ra số cán bộ, đảng viên trẻ, ít được rèn
luyện mà còn diễn ra trong một bộ phận cán bộ, đảng viên đã qua thử thách trong chiến
đấu, sản xuất nay có chức, có quyền.
+ Lối sống hội, buông thả. Các loại “chạy chọt”; bệnh thành tích, bệnh nói dối.
Một số sống buông thả, sử dụng tiền công quỹ để ăn chơi sa đọa, xa xỉ vi phạm luân
thường, đạo lý.
+ Lời i không đi đôi với việc làm. Nói nhiều làm ít, “nói một đằng làm một
nẻo”, phát ngôn bừa bãi…
Suy thoái tư tưởng chính trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Suy thoái tư tưởng chính trị - Người đăng: mttqbavi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Suy thoái tư tưởng chính trị 9 10 351