Ktl-icon-tai-lieu

Tác giả Herbert Spencer

Được đăng lên bởi linh-truong1
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 6945 lần   |   Lượt tải: 19 lần
Sinh ngày 24/07/1820 ở Derby- Anh quốc
Là triết gia, nhà lý thuyết chính trị tự do cổ
Điển, nhà lý thuyết xã hội học

Không theo học ở trường lớp chính quy
nhưng có kiến thức vững chắc về toán học,
khoa học tự nhiên dưới sự dạy bảo của
người cha và quan tâm nghiên cứu
khoa học xã hội, chú ý tới xã hội học từ
năm 1873
Quan điểm tư tưởng XHH chịu ảnh hưởng
sâu sắc của bối cảnh kinh tế,chính trị,xã
hội Anh cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XIX

(1820-1903)

Bị ảnh hưởng lớn chủ
nghĩa chứng thực của
A.Comte và học thuyết
tiến hóa giống loài của
C.Đacuyn

Mất ngày 12/03/1903
Đem lại cho loài người đóng góp to
lớn. Để lại nhiều ý tưởng quan trọng
và có những ảnh hưởng sâu sắc
In đậm nét trong cách tiếp cận hệ thống,
lý thuyết tổ chức XH, lý thuyết phân tầng
XH và các nghiên cứu XHH về chính trị,
về tôn giáo và về thiết chế XH.
Các tác phẩm nổi bật: Tĩnh học
XH, Nghiên cứu XHH, Các nguyên
lí Xh…

I. Xã hội như là cơ thể sống

Xã hội học là khoa học về các quy luật
và các nguyên lý tổ chức của xã hội.
Xã hội được hiểu như là các cơ thể
sống có cấu trúc sinh vật vận động
biến đổi và phát triển theo quy luật.

Gọi Xhh là “cơ thể siêu hữu cơ”
(super-organic bodies).

II. Nguyên lý tiến hóa
Chịu ảnh hưởng từ Thuyết tiến hóa của Darwin, Spencer
đã đứa ra nguyên lí cơ bản nhất của XHH:

Theo Spencer, xã hội loài người phát triển
tuân theo quy luật tiến hóa từ xã hội có cơ
cấu nhỏ, đơn giản, chuyên môn hóa thấp,
không ổn định, dễ phân rã đến xã hội có cơ
cấu lớn, phức tạp, chuyên môn hóa cao,
liên kết bền vững và ổn định.

III – Phân loại Xã hội
Căn cứ vào các đặc điểm của quá trình điều chỉnh, vận hành và phân
phối, tức là quá trình tiến hóa, Spencer chia các xã hội thành hai loại:
Xã hội quân sự (militant): có đặc trưng là cơ chế tổ chức, điều chỉnh mang
tính tập trung, độc đoán cao độ để phục vụ các mục tiêu quốc phòng và chiến
tranh; Hoạt động của các cơ cấu xã hội (các tổ chức xã hội) và các cá nhân bị
nhà nước kiểm soát chặt chẽ; Chế độ phân phối diễn ra theo chiều dọc và
mang tính tập trung cao vì bị nhà nước quản lý, kiểm soát.
Xã hội công nghiệp (industrial): có đặc trưng là cơ chế tổ chức ít tập trung và
ít độc đoán để phục vụ các mục tiêu xã hội là sản xuất hàng hóa và dịch vụ;
Mức độ kiểm soát của nhà nước đối với các cá nhân và các cơ cấu xã hội
(các tổ chức xã hội) thấp. Điều này tạo ra khả năng mở rộng và phát huy tính
năng động của các bộ phận cấu thành nên xã hội; Chế độ phân phối diễn ra
hai chiều, chiều ngang giữa các tổ chức xã hội...