Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệi sinh học

Được đăng lên bởi Thảo Libira
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 261 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1: Ưu thế lai là gì? Tại sao ưu thế lai lại biểu hiện rõ nhất ở F1 và giảm dần
qua các thế hệ?
- Ưu thế lai là hiện tượng cơ thể lai F1 có sức sống cao hơn, sinh trưởng nhanh hơn,
phát triển mạnh hơn, chống chịu tốt hơn, các tính trạng năng suất cao hơn tb giữa
hai bố mẹ hoặc vượt trội cả hai bố mẹ
- Ưu thế lai biểu hiện rõ nhất ở F1 sau đó giảm dần qua các thế hệ vì ở F1 các gen
dị hợp là cao nhất sau đó giảm dần qua các thế hệ
Câu 2 : Nhiệt độ và độ ẩm ảnh hưởng lên đời sống sinh vật ?
- Nhiệt độ môi trường ảnh hưởng tới hình thái, hoạt động sinh lý của sinh vật
- Hình thành nên nhóm sinh vật biến nhiệt và sinh vật hằng nhiệt
- Sinh vật thích nghi với môi trường sống có độ ẩm cao khác nhau
- Hình thành nên các nhóm sinh vật
+ Thực vật( gồm nhóm ưa ẩm và nhóm chịu hạn)
+ Động vật (gồm nhóm động vật ưa ẩm và ưa khô)
Câu 3: MT sống là gì? Có mấy loại MT?
-MT sống là nơi sinh sống của sinh vật, bao gồm tất cả những gì bao quanh có tác động
trực tiếp hoặc gián tiếp lên sự sống, phát triển, sinh sản của sinh vật
-Có 4 loại MT: +MT nước
+MT trên mặt đất – không khí
+MT trong đất
+MT sinh vật
Sinh vật hỗ trợ và cạnh tranh
+ Hỗ trợ :
- Cộng sinh: sự hợp tác cùng có lợi giữa các loài sinh vật
- Hội sinh: sự hợp tác giữa hai loài sinh vật, trong đó một bên có lợi còn bên kia
không có lợi và cũng không có hại
+ Đối địch:
- Cạnh tranh : các sinh vật khác loài tranh giành nhau thức ăn, nơi ở và các điều
kiện sống khác của môi trường . Các loài kìm hãm sự phát triển của nhau
Kí sinh, nửa kí sinh: sinh vật sống nhờ trên cơ thể của sinh vật khác, lấy các chất
dinh dưỡng, máu,… từ sinh vật đó
- Sinh vật ăn sinh vật khác: gồm các trường hợp: động vật ăn thực vật, động vật ăn
thịt con mồi, thực vật bắt sâu bọ….
Câu 4: Thế nào là 1 hệ sinh thái? Các thành phần chủ yếu của hệ sinh thái?
-Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật và MT sống của quần xã. Trong hệ sinh thái các
sinh vật vuôn tác động lẫn nhau và tác động qua lại với các nhân tố vô sinh của MT tạo
thành 1 hệ thống hoàn chính và tương đối ổn định
-Các thành phần:
+Vô sinh: Đất, nước, thâm mục,…
+Sinh vật sản xuất: Là thực vật
+Sinh vật tiêu thụ: Động vật ăn thực vật, động vật ăn thịt
+Sinh vật phân giải: Vi khuẩn, nấm
Câu 5 : Vì sao phải sd hợp lí tài nguyên thiên nhiên ? biện pháp bảo vệ môi trường ?
- Sd hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên là:

+ Tài nguyên thiên nhiên không phải là vô tận, chúng ta cần phải sd 1 cách hợp lý và tiết
kiệm, vừa đáp ứng nhu cầu sd tài nguyên của XH hiện tại, vừa bảo đảm duy trì ng...
Câu 1: Ưu thế lai là gì? Tại sao ưu thế lai lại biểu hiện rõ nhất ở F1 và giảm dần
qua các thế hệ?
- Ưu thế lai là hiện tượng cơ thể lai F1 có sức sống cao hơn, sinh trưởng nhanh hơn,
phát triển mạnh hơn, chống chịu tốt hơn, các tính trạng năng suất cao hơn tb giữa
hai bố mẹ hoặc vượt trội cả hai bố mẹ
- Ưu thế lai biểu hiện rõ nhất ở F1 sau đó giảm dần qua các thế hệ vì ở F1 các gen
dị hợp là cao nhất sau đó giảm dần qua các thế hệ
Câu 2 : Nhiệt độ và độ ẩm ảnh hưởng lên đời sống sinh vật ?
- Nhiệt độ môi trường ảnh hưởng tới hình thái, hoạt động sinh lý của sinh vật
- Hình thành nên nhóm sinh vật biến nhiệt và sinh vật hằng nhiệt
- Sinh vật thích nghi với môi trường sống có độ ẩm cao khác nhau
- Hình thành nên các nhóm sinh vật
+ Thực vật( gồm nhóm ưa ẩm và nhóm chịu hạn)
+ Động vật (gồm nhóm động vật ưa ẩm và ưa khô)
Câu 3: MT sống là gì? Có mấy loại MT?
-MT sống là nơi sinh sống của sinh vật, bao gồm tất cả những gì bao quanh có tác động
trực tiếp hoặc gián tiếp lên sự sống, phát triển, sinh sản của sinh vật
-Có 4 loại MT: +MT nước
+MT trên mặt đất – không khí
+MT trong đất
+MT sinh vật
Sinh vật hỗ trợ và cạnh tranh
+ Hỗ trợ :
- Cộng sinh: sự hợp tác cùng có lợi giữa các loài sinh vật
- Hội sinh: sự hợp tác giữa hai loài sinh vật, trong đó một bên có lợi còn bên kia
không có lợi và cũng không có hại
+ Đối địch:
- Cạnh tranh : các sinh vật khác loài tranh giành nhau thức ăn, nơi ở và các điều
kiện sống khác của môi trường . Các loài kìm hãm sự phát triển của nhau
- Kí sinh, nửa kí sinh: sinh vật sống nhờ trên cơ thể của sinh vật khác, lấy các chất
dinh dưỡng, máu,… từ sinh vật đó
- Sinh vật ăn sinh vật khác: gồm các trường hợp: động vật ăn thực vật, động vật ăn
thịt con mồi, thực vật bắt sâu bọ….
Câu 4: Thế nào là 1 hệ sinh thái? Các thành phần chủ yếu của hệ sinh thái?
-Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật và MT sống của quần xã. Trong hệ sinh thái các
sinh vật vuôn tác động lẫn nhau và tác động qua lại với các nhân tố vô sinh của MT tạo
thành 1 hệ thống hoàn chính và tương đối ổn định
-Các thành phần:
+Vô sinh: Đất, nước, thâm mục,…
+Sinh vật sản xuất: Là thực vật
+Sinh vật tiêu thụ: Động vật ăn thực vật, động vật ăn thịt
+Sinh vật phân giải: Vi khuẩn, nấm
Câu 5 : Vì sao phải sd hợp lí tài nguyên thiên nhiên ? biện pháp bảo vệ môi trường ?
- Sd hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên là:
Tài liệi sinh học - Trang 2
Tài liệi sinh học - Người đăng: Thảo Libira
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Tài liệi sinh học 9 10 193