Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu

Được đăng lên bởi Cao Hùng
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1173 lần   |   Lượt tải: 0 lần
8
Chöông 2 :
ÑAÙP ÖÙNG TAÀN SOÁ CAO CUÛA
MAÏCH KHUEÁCH ÑAÏI GHEÙP RC
I. Boä khueách ñaïi transistor ôû taàn soá cao
:
1. Maïch töông ñöông hình
Π
:
bb'
be
'
be
'
bc
'
h ib'
fe
1/hoe
C
C
r
A
r
B
Taàn soá caét 3db:
ebebcbcbeb
CrCCr
f
'''''
2
1
)(2
1
Π
+Π
=
β
(3)(C
b’c
<<C
b’e
)
Taàn soá giôùi haïn cuûa transistor ( taïi ñoù h
fe
=1)
feT
hff .
β
=
(4) g
m
=
EQ
ibeb
fe
I
hr
h
40
1
'
==
(5)
2. Boä khueách ñaïi cöïc phaùt chung ôû taàn soá cao-Ñieän dung Miller :
->o
L
o
->oo
ii
Cc2
R
Ce
Vcc
Cc1
i
r
R2
R1
Re
Rc
'
'
M
m
'
'
Vbe
i
i
RL
RcgVbe
C
Cbe
Rbe
Haøm truyeàn toång quaùt : A
i
= A
im
H
j
ω
ω
+1
1
(4)
A
im
=-g
m
R
b'e
(5) ( coi R
c
>>R
L
)
r
bb'
10
÷
50
h
ie
= r
bb'
+ r
b'e
= r
bb
+ h
fe
EQ
I
3
1025
(2)
i
i
'
=i
i
i
bbb
b
i
rR
R
+
'
(1)
coi r
bb'
0
;
L
cb
R
C
>>
'
1
ω
mcb
gC
<<
'
ω
ta coù :
R
b'e
=r
b'e
//R
b
(2)(khoâng coù r
i
)
R
b'e
=r
i
//r
b'e
//R
b
(2') (coù r
i
)
C
M
=C
b'c
(1+g
m
Lc
Lc
RR
RR
+
) (3)
tài liệu - Trang 2
tài liệu - Người đăng: Cao Hùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
tài liệu 9 10 575