Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu an toàn điện

Được đăng lên bởi phuongoanh
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 521 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Gi¸o ¸n m«n: An toµn ®iÖn
MÉu sè 7.
Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 62/2008/Q§BL§TBXH
Gi¸o ¸n sè:01

Thêi gian thùc hiÖn: 2,5 h
Thùc hiÖn tõ ngµy 20 /10/2009
Ch¬ng I: C¸c biÖn ph¸p phßng hé lao ®éng
Môc tiªu cña ch¬ng:
Sau khi häc xong ch¬ng nµy ngêi häc cã kh¶ n¨ng:
- Phßng chèng nhiÔm ®éc; Phßng chèng bôi; phßng chèng ch¸y næ vµ th«ng giã trong
c«ng nghiÖp
Tªn bµi: Phßng chèng nhiÔm ®éc
Sau khi häc xong ch¬ng nµy ngêi häc cã kh¶ n¨ng:
- BiÕt ®îc c¸c lo¹i ®éc tÝnh vµ t¸c h¹i cña hãa chÊt
- Phßng chèng nhiÔm ®éc
®å dïng vµ trang thiÕt bÞ d¹y häc
Gi¸o ¸n ; gi¸o tr×nh; C¸c h×nh ¶nh m« pháng
H×nh thøc tæ chøc d¹y häc
I. æn ®Þnh líp häc:
KiÓm tra sÜ sè æn ®Þnh vÞ trÝ
II. thùc hiÖn bµi häc.
TT

Néi dung

1

DÉn nhËp

2

Giíi thiªu chñ ®Ò

3

Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò
Ch¬ng I:
C¸c biÖn ph¸p
phßng hé lao
®éng
I. Phßng chèng
nhiÔm ®éc
1. Ph©n lo¹i ®éc tÝnh
vµ t¸c h¹i cña hãa
chÊt
Cã nhiÒu lo¹i ®éc tÝnh
kh¸c nhau:
a. Ph©n lo¹i th«ng dông
*. Theo ®èi tîng sö
dông, nguån gèc, tr¹ng

Thêi gian: 3phót

ho¹t ®éng d¹y häc
Thêi
Ho¹t ®éng cña
Ho¹t ®éng cña gian
gi¸o viªn
häc sinh
? T¹i sao ph¶i phßng V× trong qua tr×nh lao
hé lao ®éng
®éng rÊt dÔ g©y ra tai
n¹n lao ®éng
§Ó kh¾c phôc nh÷ng
tai n¹n kh«ng ®¸ng cã
x¶y ra trong qu¸ tr×nh
lao ®éng, chóng ta
cïng t×m hiÓu néi
dung ch¬ng I

- Theo ®èi tîng sö
? Nh÷ng ®èi tîng nµo dông hãa chÊt
Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n M¹nh

1

Gi¸o ¸n m«n: An toµn ®iÖn
th¸i, ®Æc ®iÓm nhËn
biÕt.

*. Ph©n lo¹i theo ®éc
tÝnh

thêng sö dông hãa - Theo nguån gèc hãa
chÊt
chÊt
- Theo tr¹ng th¸i cña
hãa chÊt
- Theo ®Æc ®iÓm nhËn
biÕt nhê trùc gi¸c.
- Theo t¸c h¹i nhËn
biÕt cña chÊt ®éc lµm
gØm sót søc kháe.
- Theo ®é bÒn v÷ng
sinh häc, hãa häc, lý
häc.
? §éc tÝnh thêng g©y - Theo tû sè ®éc tÝnh
ra nh÷ng nguy h¹i g×
- Theo tÝnh chÊt ®éc
h¹i nguy hiÓm cña
hãa chÊt.
- Theo nång ®é tèi da
cho phÐp cña hãa
chÊt.

- KÝch thÝch vµ g©y
báng
? Thêng hãa chÊt g©y - DÞ øng
*. Ph©n lo¹i hãa chÊt
hai nh thÕ nµo ®Õn c¬ - G©y ng¹t thë
theo t¸c h¹i chñ yÕu cña thÓ chóng ta.
- G©y mª vµ g©y tª
hãa chÊt ®Õn c¬ thÓ ng- G©y t¸c h¹i tíi hÖ
êi
thèng c¸c c¬ quan
chøc n¨ng
- Ung th
- H thai
- ¶nh hëng ®Õn thÕ hÖ
t¬ng lai
- BÖnh bôi phæi

b. BÖnh nghÒ nghiÖp ë
ViÖt Nam hiÖn nay lµm
viÖc trong m«i trêng
hãa chÊt vµ mét sè hãa
chÊt ®éc g©y bÖnh nghÒ
nghiÖp

- Ch× vµ hîp chÊt ch×
- Thñy ng©n vµ hîp
KÓ tªn nh÷ng bÖnh chÊt cña nã
nghÒ nghiÖp thêng - c¸cbon «xit
gÆp ë ViÖt Nam
- Thuèc trõ s©u h÷u c¬
trong b¶o vÖ c©y
trång, diÖt nÊm mèc,
ruåi muçi.

2. Nguyªn t¾c vµ biÖn
Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n M¹...
Gi¸o ¸n m«n: An toµn ®iÖn
MÉu sè 7.
Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 62/2008/Q§-
BL§TBXH
Gi¸o ¸n sè:01
Thêi gian thùc hiÖn: 2,5 h
Thùc hiÖn tõ ngµy 20 /10/2009
Ch¬ng I: C¸c biÖn ph¸p phßng hé lao ®éng
Môc tiªu cña ch¬ng:
Sau khi häc xong ch¬ng nµy ngêi häc cã kh¶ n¨ng:
- Phßng chèng nhiÔm ®éc; Phßng chèng bôi; phßng chèng ch¸y næ vµ th«ng giã trong
c«ng nghiÖp
Tªn bµi: Phßng chèng nhiÔm ®éc
Sau khi häc xong ch¬ng nµy ngêi häc cã kh¶ n¨ng:
- BiÕt ®îc c¸c lo¹i ®éc tÝnh vµ t¸c h¹i cña hãa chÊt
- Phßng chèng nhiÔm ®éc
®å dïng vµ trang thiÕt bÞ d¹y häc
Gi¸o ¸n ; gi¸o tr×nh; C¸c h×nh ¶nh m« pháng
H×nh thøc tæ chøc d¹y häc
I. æn ®Þnh líp häc: Thêi gian: 3phót
KiÓm tra sÜ sè æn ®Þnh vÞ trÝ
II. thùc hiÖn bµi häc.
TT Néi dung
ho¹t ®éng d¹y häc
Thêi
gian
Ho¹t ®éng cña
gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña
häc sinh
1 DÉn nhËp
? T¹i sao ph¶i phßng
hé lao ®éng
trong qua tr×nh lao
®éng rÊt g©y ra tai
n¹n lao ®éng
2 Giíi thiªu chñ ®Ò
§Ó kh¾c phôc nh÷ng
tai n¹n kh«ng ®¸ng
x¶y ra trong qu¸ tr×nh
lao ®éng, chóng ta
cïng t×m hiÓu néi
dung ch¬ng I
3 Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò
Ch¬ng I:
C¸c biÖn ph¸p
phßng hé lao
®éng
I. Phßng chèng
nhiÔm ®éc
1. Ph©n lo¹i ®éc tÝnh
vµ t¸c h¹i cña hãa
chÊt
Cã nhiÒu lo¹i ®éc tÝnh
kh¸c nhau:
a. Ph©n lo¹i th«ng dông
*. Theo ®èi tîng sö
dông, nguån gèc, tr¹ng
? Nh÷ng ®èi tîng nµo
- Theo ®èi tîng
dông hãa chÊt
Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n M¹nh
1
Tài liệu an toàn điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu an toàn điện - Người đăng: phuongoanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Tài liệu an toàn điện 9 10 292