Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu bài giảng các loại hợp chất vô cơ

Được đăng lên bởi hieu-nguyen1007-gmail-com
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 567 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khóa học: Ôn luyện Hóa học 9

Hợp chất vô cơ

TÀI LIỆU BÀI GIẢNG
CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ
Giáo viên: PHẠM NGỌC SƠN

I. Phân loại các chất vô cơ

CÁC HỢP CHẤT VÔ CƠ

OXIT

AXIT

Oxit
bazơ

Oxit
axit

Có oxi

CaO
Fe2O3

CO2
SO2

HNO3
H2SO4

BAZƠ

không có
oxi

HCl
HBr

Bazơ tan

NaOH
KOH

MUỐI

Bazơ
không
tan

Cu(OH)2
Fe(OH)3

Muối
axit

Muối
trung hoà

KHSO4
NaHCO3

NaCl
K2SO4

Sơ đồ mối liên hệ giữa các hợp chất vô cơ
Oxit axit

Oxit bazơ

Muối

Bazơ

Axit

Một số điểm lưu ý
a) Oxit axit: là những oxit tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và
nước.Thông thường oxit axit gồm: nguyên tố phi kim + oxi.
(Trừ: CO, NO là các oxit trung tính)
Ví dụ: CO2, N2O5
(1) Tác dụng với nước tạo dung dịch axit
Một số oxit axit tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit.
Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt

Tổng đài tư vấn: 0902 – 11 – 00 - 33

- Trang | 1 -

Khóa học: Ôn luyện Hóa học 9

Ví dụ:

Hợp chất vô cơ

SO3 + H2O 
→ H2SO4

(Trừ CO, NO, N2O)
(2) Tác dụng với một số oxit bazơ tạo thành muối (phản ứng kết hợp)
Lưu ý: Chỉ có những oxit axit nào tương ứng với axit tan được mới tham gia loại phản ứng này.
Ví dụ: CO2 (k) + CaO (r) 
→ CaCO3(r)
(3) Tác dụng với bazơ tan (kiềm) tạo thành muối và nước
Ví dụ: CO2 (k) + Ca(OH)2 (dd) 
→ CaCO3 (r)+ H2O (l)
b) Oxit bazơ: là những oxit tác dụng với axit tạo thành muối và nước.
Thông thường oxit bazơ gồm nguyên tố kim loại + oxi
(Trừ: CrO3, Mn2O7 là các oxit axit)
Ví dụ: CaO: Canxi oxit; FeO: Sắt (II) oxit
(1) Tác dụng với nước tạo dung dịch bazơ
Một số oxit bazơ tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ.
Ví dụ: BaO (r) + H2O (l) 
→ Ba(OH)2 (dd)
(2) Tác dụng với oxit axit tạo thành muối
Ví dụ: Na2O (r) + CO2 (k) 
→ Na2CO3 (r)
(3) Tác dụng với axit tạo thành muối và nước
Ví dụ: CuO (r) + 2 HCl (dd) 
→ CuCl2 (dd) + H2O
c) Oxit lưỡng tính: là những oxit tác dụng cả với dung dịch kiềm và tác dụng với axit tạo thành muối và nước.Ví dụ:
Al2O3, ZnO, ...
d) Oxit trung tính: là những oxit không tác dụng với axit, bazơ, nước (còn được gọi là oxit không tạo muối). Ví dụ:
CO, NO,…
II. MỘT SỐ OXIT QUAN TRỌNG
a) Canxi oxit:
 Công thức hóa học là CaO, tên thông thường là vôi sống. Canxi oxit thuộc loại oxit bazơ.
 Ứng dụng: Dùng trong công nghiệp luyện kim và công nghiệp hóa học; trong xây dựng; khử
chua đất trồng trọt; xử lý nước thải công nghiệp, sát trùng, diệt nấm, khử độc môi trường,..
0

C
 Điều chế: CaCO3 900

→ CaO + CO2 ↑(phản ứng phân huỷ)

b) Lưu huỳnh đioxit:
 Công thức hóa học là SO2, lưu huỳnh đioxi...
Khóa h
c
: Ôn luy
n Hóa h
c 9
Hợp chấ
t vô cơ
Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt
Tổng đài tư vấn: 0902 – 11 – 00 - 33
- Trang | 1
-
I. Phân loại các chất vô cơ
CaO CO
2
HNO
3
HCl NaOH Cu(OH)
2
KHSO
4
NaCl
Fe
2
O
3
SO
2
H
2
SO
4
HBr KOH Fe(OH)
3
NaHCO
3
K
2
SO
4
Sơ đồ mối liên hệ giữa các hợp chất vô cơ
Một số điểm lưu ý
a) Oxit axit: là những oxit tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và
nước.Thông thường oxit axit gồm: nguyên tố phi kim + oxi.
(Trừ: CO, NO là các oxit trung tính)
Ví dụ: CO
2
, N
2
O
5
(1) Tác dụng với nước tạo dung dịch axit
Một số oxit axit tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit.
TÀI LIỆU BÀI GIẢNG
CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ
Giáo viên: PHẠM NGỌC SƠN
CÁC HỢP CHẤT VÔ CƠ
OXIT AXIT BAZƠ MUỐI
Oxit
bazơ
Oxit
axit
Có oxi
không có
oxi
Bazơ tan
Bazơ
không
Muối
axit
Muối
trung hoà
Oxit bazơ
Bazơ
Muối
Oxit axit
Axit
Tài liệu bài giảng các loại hợp chất vô cơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu bài giảng các loại hợp chất vô cơ - Người đăng: hieu-nguyen1007-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Tài liệu bài giảng các loại hợp chất vô cơ 9 10 281