Ktl-icon-tai-lieu

TÀI LIỆU BD CASIO DÀNH CHO HỌC SINH

Được đăng lên bởi truongan
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 4986 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÀI LIỆU GIẢI TOÁN TRÊN MTCT DÙNG CHO HỌC SINH
DẠNG 1.TÍNH GÍA TRỊ BIỂU THỨC.
1. Kiến thức cần nhớ
- Hằng đẳng thức đáng nhớ
2. Ví dụ:
Ví dụ 1: Tính kết quả đúng của tích sau: M = 2222255555 . 22222666666
Hướng dẫn:
Đặt: A = 22222, B = 55555, C = 66666
Ta có: M   A.105  B  A.105  C   A2 .1010  AC.105  AB.105  BC
Tính trên máy:
A2  493817284; AC  1481451852; AB  1234543210; BC  3703629630
Tính trên giấy:
A2.1010 4 9 3 8 1 7 2 8 4 0 0 0 0 0 0 0
AB.105
1 2 3 4 5 4 3 2 1 0 0 0
5
AC.10
1 4 8 1 4 5 1 8 5 2 0 0
BC
3 7 0 3 6 2 9
M
4 9 3 8 4 4 4 4 4 3 2 0 9 8 2 9
Kết quả: M = 493844444320829630
BÀI TẬP TỰ LUYỆN
1.1 Tính chính xác số sau: 10234563
1.2 Tính kết quả đúng các tích sau:
a) M = 20032003 . 20042004; N = 3344355664 . 3333377777
b) P = 1234563
;Q = 13032006 . 13032007
1.3 Tính kết quả đúng của phép tính sau:
E  20013  20023  20043  20053  20063  20073  20083  20093
Ví dụ 2. Tính tổng sau: S  1.1! 2.2! 3.3! 4.4! .......  16.16!
Hướng dẫn:
Vì : n.n!   n  1  1 .n!   n  1! n!

0
0
0
6
6

0
0
0
3
3

0
0
0
0
0

Suy ra: S  1.1! 2.2! 3.3! 4.4! .......  16.16!=  2! 1!   3! 2!  .......  17! 16!

S  17! 1!  13!.14.15.16.17  1  6227020800.57120  1
S  355687428095999
Bài tập tự luyện:
23!
1.3 Tính N 
12!.17!
Ví dụ 3. Tính GTBT sau:
x2 3 y  5z  4  2 x  y3 z 2  4  2 y 2  z  6
9
7
M
, với x  ; y  ; z  4
2
2
4
4
2
x  x  5 y  7  z  8
BÀI TẬP TỰ LUYỆN
1.6 Tính giá trị biểu thức sau:

GIÁO VIÊN BIÊN SOẠN : NGUYỄN TRƯỜNG AN – THCS NGÃ NĂM – SÓC TRĂNG

Page 1

TÀI LIỆU GIẢI TOÁN TRÊN MTCT DÙNG CHO HỌC SINH
 2 22 22 22
1 1 1 
2   2  3 1  2  3 

1
7 7 7 :
3 3 3  : 201120112011
M  3
2 2 2  201220122012
2  1 1  1  1
2

 

7 7 2 73
3 32 33 

3a3  4a b  5b a  b3
1.7 Tính giá trị biểu thức sau: G 
, biết
2a5  3a 2 b3  a3b2
2a  3b  2,211

 5a  7b  1,946


1.8 Tính giá trị biểu thức H   x 



x  x 1  x 1
2 x 

:
 , với x  169,78
x 1   x x 1 x  x 1

Bài 1.9: Tính:
a) sin20.sin180.sin220.sin380.sin420.sin580.sin620.sin780.sin820
b) tag50 + tag100 + tag150 + … + tag800 + tag850
Hƣớng dẫn:
a) Nhập toàn bộ phép tính
b) Lập quy trình truy hồi
X = X + 5 : A = A + Tag (5 + X)
Nhấn CALC
Nhập X = 0, A = Tag 50
Bấm liên tục đến khi X + 5 = 800, ta sẽ đƣợc kết quả 34, 55620184
Bài 2.0: Cho sin x = 0,356 (0 < x < 900 )
Tính A = (5cos3x – 2sin3x + cos x) : (2cos x – sin3x + sin2x)
Hƣớng dẫn:
Tìm x sau đó tính giá trị biểu thức với x tìm đƣợc, có hai cách...
TÀI LIỆU GIẢI TOÁN TRÊN MTCT DÙNG CHO HỌC SINH
GIÁO VIÊN BIÊN SOẠN : NGUYỄN TRƯỜNG AN – THCS NGÃ NĂM – SÓC TRĂNG Page 1
DẠNG 1.TÍNH GÍA TRỊ BIỂU THỨC.
1. Kiến thức cần nh
- Hằng đẳng thức đáng nhớ
2. Ví dụ:
Ví dụ 1: Tính kết quả đúng của tích sau: M = 2222255555 . 22222666666
Hướng dẫn:
Đặt: A = 22222, B = 55555, C = 66666
Ta có:
5 5 2 10 5 5
.10 .10 .10 .10 .10M A B A C A AC AB BC
Tính trên máy:
2
493817284; 1481451852; 1234543210; 3703629630A AC AB BC
Tính trên giấy:
A
2
.10
10
4
9
3
8
1
7
2
8
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
AB.10
5
1
2
3
4
5
4
3
2
1
0
0
0
0
0
0
AC.10
5
1
4
8
1
4
5
1
8
5
2
0
0
0
0
0
BC
3
7
0
3
6
2
9
6
3
0
M
4
9
3
8
4
4
4
4
4
3
2
0
9
8
2
9
6
3
0
Kết quả: M = 493844444320829630
BÀI TẬP TỰ LUYỆN
1.1 Tính chính xác số sau: 1023456
3
1.2 Tính kết quả đúng các tích sau:
a) M = 20032003 . 20042004; N = 3344355664 . 3333377777
b) P = 123456
3
;Q = 13032006 . 13032007
1.3 Tính kết quả đúng của phép tính sau:
Ví dụ 2. Tính tổng sau:
1.1! 2.2! 3.3! 4.4! ....... 16.16!S
Hướng dẫn:
Vì :
. ! 1 1 . ! 1 ! !n n n n n n
Suy ra:
1.1! 2.2! 3.3! 4.4! ....... 16.16!S
=
2! 1! 3! 2! ....... 17! 16!
17! 1! 13!.14.15.16.17 1 6227020800.57120 1S
355687428095999S
Bài tập tự luyện:
1.3 Tính
23!
12!.17!
N
Ví dụ 3. Tính GTBT sau:
2 3 2 2
2 2 4
3 5 4 2 4 2 6
5 7 8
x y z x y z y z
M
x x y z
, với
97
; ; 4
42
x y z
BÀI TẬP TỰ LUYỆN
1.6 Tính giá trị biểu thức sau:
TÀI LIỆU BD CASIO DÀNH CHO HỌC SINH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÀI LIỆU BD CASIO DÀNH CHO HỌC SINH - Người đăng: truongan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
TÀI LIỆU BD CASIO DÀNH CHO HỌC SINH 9 10 73