Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu bổ sung

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 2397 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÀI LIỆU BỔ SUNG –
1. CÂU 1: Sự cần thiết khách quan của QLNN về tài chính tiền tệ

(TCTT): 2 lý do
- Xuất phát từ vai trò đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế của tài
chính tiền tệ như tác động, chi phối mọi hoạt động xh, quan hệ TCTT…
Vì vậy NN phải can thiệp nhằm làm cho các quan hệ TCTT được thực
hiện theo quy luật giá trị, quy luật lưu thông tiền tệ và tín dụng… phù hợp
với điều kiện của đất nước cũng như phục vụ cho việc thực hiện mục tiêu,
nhiệm vụ của NN.
- Xuất phát từ vai trò tài chính của NN thể hiện NN phải sử dụng
TCTT là công cụ quan trọng trong quản lý xh, quản lý nền kinh tế. Vai
trò của NN về TCTT được thể hiện qua:
• NN định ra các chính sách, pháp luật về tài chính, tiền tệ…buộc
các doanh nghiệp và dân cư phải tuân thủ cũng như tạo điều kiện, môi
trường để các doanh nghiệp hoạt động;
• NN bỏ vốn đầu tư vào các doanh nghiệp quan trọng, các khu vực
công cộng… nhằm tạo môi trường, hành lang cho doanh nghiệp hoạt
động cũng như tạo CSVC cho nền kinh tế quốc dân.
• NN là người cung ứng các nguồn vốn cho đất nước, là người
quyết định phát hành tiền tệ, kiểm soát tất cả các hoạt động tín dụng và
phân phối tín dụng cho doanh nghiệp, thực hiện trợ giá, bù lỗ, quy định
giá…
• NN chi tiêu bằng vốn NSNN sẽ trở thành người mua hàng lớn
nhất của đất nước, lực lượng tiêu thụ lớn nhất nên đòi hỏi những hàng
hóa, dịch vụ đa dạng, phức tạp tạo ra thị trường to lớn cho việc tiêu thụ
hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp.
• NN với tư cách là người có quyền lực, thực hiện kiểm tra, kiểm
soát tài chính đối với các hoạt động kinh tế-XH, trong đó có hoạt động tài
chính của doanh nghiệp nhằm xử lý theo pháp luật nếu kinh doanh phạm
pháp, bê bối về tài chính, cũng như đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động
theo yêu cầu của nền kinh tế và đời sống nhân dân.
Từ những vấn đề trên có thể khẳng định rằng, trong bất kỳ xh nào đặc
biệt là nền kinh tế thị trường có sự quản lý của NN theo định hướng
XHCN ở nước ta.
Nguyên tắc QLNN về tài chính: 5 nguyên tắc.
- NN quản lý TC và lưu thông tiền tệ thống nhất trong cả nước trên
cơ sở phân công, phân cấp hợp lý cho các ngành, các địa phương như
việc quy định chế độ tài chính, kế hoạch hóa NSNN, phân công nhiệm vụ
thực hiện kế hoạch thu chi NSNN, phát huy vai trò tự chủ về tài chính cơ
sở.
- NN quản lý và điều hành NSNN và lưu thông tiền tệ theo nguyên
tắc tập trung thống nhất. Bảo đảm quyền quyết định tập trung vào QH và
1

sự điều hành của Chính phủ. Đề cao trách nhiệm của chính quyền các cấp
trên cơ sở lợi ích quốc gia.
- Phấn đấu...
TÀI LIỆU BỔ SUNG –
1. CÂU 1: S cần thiết khách quan của QLNN về tài chính tiền t
(TCTT): 2 lý do
- Xuất phát từ vai trò đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế của i
chính tiền tệ như tác động, chi phối mọi hoạt động xh, quan hệ TCTT…
vậy NN phải can thiệp nhằm làm cho các quan hệ TCTT được thực
hiện theo quy luật giá trị, quy luật lưu thông tiền tệ và tín dụng… phù hợp
với điều kiện của đất nước cũng như phục vụ cho việc thực hiện mục tiêu,
nhiệm vụ của NN.
- Xuất phát t vai trò tài chính của NN thể hiện NN phải sử dụng
TCTT công cụ quan trọng trong quản lý xh, quản nền kinh tế. Vai
trò của NN về TCTT được thể hiện qua:
NN định ra các chính sách, pháp luật về tài chính, tiền tệ…buộc
các doanh nghiệp dân phải tuân thủ cũng n tạo điều kiện, môi
trường để các doanh nghiệp hoạt động;
NN bỏ vốn đầu vào các doanh nghiệp quan trọng, các khu vực
công cộng… nhằm tạo môi trường, hành lang cho doanh nghiệp hoạt
động cũng như tạo CSVC cho nền kinh tế quốc dân.
NN là người cung ứng các nguồn vốn cho đất ớc, là người
quyết định phát hành tiền tệ, kiểm soát tất cả các hoạt động tín dụng
phân phối tín dụng cho doanh nghiệp, thực hiện trợ giá, lỗ, quy định
giá…
NN chi tiêu bằng vốn NSNN sẽ trở thành người mua hàng lớn
nhất của đất nước, lực lượng tiêu thụ lớn nhất nên đòi hỏi những hàng
hóa, dịch vụ đa dạng, phức tạp tạo ra thị trường to lớn cho việc tiêu thụ
hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp.
NN với cách người quyền lực, thực hiện kiểm tra, kiểm
soát tài chính đối với các hoạt động kinh tế-XH, trong đó có hoạt động tài
chính của doanh nghiệp nhằm xử theo pháp luật nếu kinh doanh phạm
pháp, bối vềi chính, cũng như đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động
theo yêu cầu của nền kinh tế và đời sống nhân dân.
Từ những vấn đtrên thể khẳng định rằng, trong bất kỳ xh nào đặc
biệt là nền kinh tế thị trường s quản của NN theo định hướng
XHCN ở nước ta.
Nguyên tắc QLNN về tài chính: 5 nguyên tắc.
- NN quản TC lưu thông tiền t thống nhất trong cả nước trên
sở phân công, phân cấp hợp cho các ngành, các địa phương như
việc quy định chế độ tài chính, kế hoạch hóa NSNN, phân công nhiệm vụ
thực hiện kế hoạch thu chi NSNN, phát huy vai trò tự chủ vềi chính
sở.
- NN quản điều hành NSNN lưu thông tiền tệ theo nguyên
tắc tập trung thống nhất. Bảo đảm quyền quyết định tập trung vào QH
1
Tài liệu bổ sung - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu bổ sung - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tài liệu bổ sung 9 10 512