Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu bồi dưỡng CBCC

Được đăng lên bởi hai2014tv
Số trang: 157 trang   |   Lượt xem: 2499 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ NỘI VỤ

CHƯƠNG TRÌNH
BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC
CHUYÊN TRÁCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HÀ NỘI, THÁNG 12/2013

1

MỤC LỤC
Trang

PHẦN MỘT: KIẾN THỨC VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Chuyên đề 1: TỔNG QUAN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
I. CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

1. Khái niệm cải cách hành chính nhà nước
2. Sự cần thiết của cải cách hành chính nhà nước
II. CHỦ TRƯƠNG, QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ CCHC NHÀ NƯỚC VÀ QUÁ
TRÌNH THỰC HIỆN CỦA CHÍNH PHỦ

7
7
7
7
10
10

1. Chủ trương, quan điểm của Đảng về cải cách hành chính nhà nước
2. Quá trình thực hiện của Chính phủ
2.1. Cải cách thủ tục hành chính với Nghị quyết số 38/CP năm 1994 của
Chính phủ
2.2. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa VII từ 1995 -1998
2.3. Triển khai cải cách hành chính thực hiện Nghị quyết Trung ương 7
khóa VIII năm 1999
2.4. Triển khai cải cách hành chính thông qua Chương trình tổng thể cải
cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010
2.5. Triển khai cải cách hành chính thông qua Chương trình tổng thể cải
cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020

10
13
13

III. KINH NGHIỆM TRONG NƯỚC VÀ THẾ GIỚI VỀ CẢI CÁCH HÀNH
CHÍNH

15

1. Bài học thực tiễn từ việc triển khai thực hiện Chương trình tổng thể
cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010
1.1. Những kết quả chủ yếu đạt được
1.2. Những hạn chế, yếu kém
1.3. Nguyên nhân
1.4. Những bài học kinh nghiệm
1.5. Những đặc trưng của cải cách hành chính Việt Nam
2. Kinh nghiệm cải cách hành chính một số nước
2.1. Australia
2.2. Cộng hòa Liên bang Đức
2.3. Malaixia
2.4. Cải cách hành chính ở một số nước khác
2.5. Một số bài học kinh nghiệm
Chuyên đề 2: NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA CHƯƠNG

15

14
15
15
15

15
17
18
18
19
22
22
25
26
26
27
28

TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN
2011-2020
I. MỤC TIÊU VÀ TRỌNG TÂM CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
1. Mục tiêu

28
28
2

2. Trọng tâm
II. NHIỆM VỤ CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Cải cách thể chế
1.1. Thể chế là gì?
1.2. Sự cần thiết
1.3. Nội dung cụ thể của cải cách thể chế
1.4. Trách nhiệm triển khai
1.5. Các , thách thức trong cải cách thể chế
2. Cải cách thủ tục hành chính
2.1. Các yếu tố của thủ tục hành chính
2.2. Gốc của thủ tục hành chính
2.3. Nội dung cụ thể cải cách thủ tục hành chính
2.4. Kiểm soát thủ tục hành chính
2.5. Đánh giá tác động của thủ tục hành chính
2.6. Trách nhiệm triển khai
3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước
3.1. Sự cần thiết
3.2. Nội dung cụ thể của cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước
3.3 Các khó khăn, thách thúc trong cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà
nước
3.4. Trách n...
BỘ NỘI VỤ
CHƯƠNG TRÌNH
BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC
CHUYÊN TRÁCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
HÀ NỘI, THÁNG 12/2013
1
tài liệu bồi dưỡng CBCC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu bồi dưỡng CBCC - Người đăng: hai2014tv
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
157 Vietnamese
tài liệu bồi dưỡng CBCC 9 10 303