Ktl-icon-tai-lieu

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI LỊCH SỬ LỚP 9

Được đăng lên bởi Kristina Kim
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 1797 lần   |   Lượt tải: 2 lần
PHẦN SỬ VIỆT NAM 7
LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ X ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX
NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÝ (thế kỉ XI - đầu thế kỉ XIII)
Nhà Lý đã đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước như thế nào?
Tổ chức bộ máy nhà nước thời Lý:
Năm 1054, nhà Lý đổi tên nước là Đại Việt và tiến hành xây dựng chính quyền quân
chủ bằng cách tổ chức bộ máy nhà nước gồm :
Chính quyền TW: đứng đầu là vua, dưới có quan đại thần và các quan ở hai ban văn,
võ.
Chính quyền địa phương: cả nước được chia thành 24 lộ, dưới lộ là phủ, dưới phủ là
huyện, dưới huyện là hương, xã.
Trình bày những nét chính về luật pháp, quân đội và chính sách đối nội, đối ngoại
thời Lý:
Luật pháp:
Năm 1042, nhà Lý ban hành bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta có tên là bộ Luật
Hình thư.
Bao gồm những quy định chặt chẽ việc bảo vệ nhà vua và cung điện, xem trọng việc
bảo vệ của công và tài sản của nhân dân; nghiêm cấm việc giết mổ trâu bò, bảo vệ sản xuất
nông nghiệp. Người phạm tội bị xử phạt nghiêm khắc.
Quân đội:
Quân đội thời Lý bao gồm có quân bộ và quân thủy. Vũ khí có giáo mác, dao, kiếm,
cung, nỏ, máy bắn đá. Trong quân còn chia làm hai loại: cấm quân và quân địa phương.
Quân đội nhà Lý được tổ chức có quy mô. Dưới đời Lý Thánh Tông, tổ chức quân đội
được chia làm bốn lộ là tả, hữu, tiền, hậu. Tất cả gồm có 100 đội, mỗi đội có lính kị và lính
bắn đá. Binh pháp nhà Lý rất nổi tiếng, nhà Tống bên Trung Hoa đã từng bắt chước, áp dụng
binh pháp này cho quân đội của mình. Đến thời Lý Thần Tông có một ít thay đổi trong cơ
chế quân đội. Quân lính được sáu tháng một lần đổi phiên nhau về làm ruộng. Nhờ thế, nhân
lực cho nền nông nghiệp vẫn được bảo đảm.
Chính sách đối nội, đối ngoại:
Về đối nội, nhà Lý coi trọng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Về đối ngoại, đặt quan hệ ngoại giao bình thường với nhà Tống và Cham-pa. Kiên
quyết bảo toàn chủ quyền, lãnh thổ.
Trình bày những chuyển biến về kinh tế, xã hội, văn hóa thời Lý:
Về kinh tế:
Do đất nước đã độc lập, hòa bình và ý thức dân tộc cùng những chính sách quản lí,
điều hành phù hợp của nhà Lý nên kinh tế đã có bước phát triển.
Nông nghiệp: Nhà nước có nhiều biện pháp quan tâm sản xuất nông nghiệp (lễ cày
tịch điền, khuyến khích khai hoang, đào kênh mương, đắp đê phòng lụt, cấm giết hại trâu
bò...), nhiều năm mùa màng bội thu.
Thủ công nghiệp và xây dựng: nghề dệt, làm đồ gốm, xây dựng chùa chiền, cung điện,
nhà cửa rất phát triển. Các nghề làm đồ trang sức bằng vàng, bạc; làm giấy, đúc đồng, rèn sắt...

đều được mở rộng. Nhiều công trình nổi tiếng đã được các thợ...
PHN SỬ VIT NAM 7
LCH S VIT NAM T TH K X ĐẾN GIA THẾ K XIX
NƯC ĐẠI VIT THI LÝ (thế k XI - đu thế k XIII)
Nhà Lý đã đy mnh ng cuc y dng đt nước như thế o?
T chức b máy n nưc thi Lý:
Năm 1054, nhà đổi tên nưc là Đi Vit và tiến hành xây dựng chính quyn quân
ch bng cách t chc b máy nhà nưc gm :
Chính quyn TW: đứng đầu là vua, dưới có quan đại thần và các quan ở hai ban văn,
võ.
Chính quyn địa phương: cả nước được chia tnh 24 lộ, ới lộ là ph, dưi phủ
huyn, i huyn là hương, xã.
Trình bày những nét chính về lut pp, quân đi và chính sách đi ni, đi ngoi
thi Lý:
Lut pháp:
Năm 1042, nhà Lý ban hành bộ lut thành văn đu tiên ca nưc ta có tên là bLut
Hình thư.
Bao gồm nhng quy định cht chẽ vic bo vệ nhà vua và cung đin, xem trọng vic
bo vệ ca công và tài sn ca nhân dân; nghiêm cm vic giết mổ trâu bò, bo vệ sn xut
nông nghip. Ngưi phm ti b xử pht nghiêm khc.
Quân đi:
Quân đội thi Lý bao gm có quân bộ và quân thy. Vũ khí có giáo mác, dao, kiếm,
cung, n, máy bn đá. Trong quân còn chia làm hai loại: cm quân và quân đa phương.
Quân đội nhà Lý đưc tchc có quy mô. Dưới đời Lý Thánh Tông, t chc quân đội
đưc chia làm bn lộ là t, hu, tin, hu. Tt cả gm có 100 đi, mi đi lính kị và lính
bn đá. Binh pháp nhà Lý rt ni tiếng, nhà Tng bên Trung Hoa đã tng bt chưc, áp dng
binh pháp này cho quân đội ca mình. Đến thời Lý Thn Tông có mt ít thay đổi trong cơ
chế quân đội. Quân nh đưc sáu tháng mt ln đổi phiên nhau v làm rung. Nh thế, nhân
lc cho nn nông nghip vn đưc bo đm.
Chính sách đi ni, đi ngoi:
V đối ni, nhà Lý coi trng cng c khi đi đoàn kết toàn dân tc.
V đi ngoi, đặt quan h ngoi giao bình thưng với nhà Tng và Cham-pa. Kiên
quyết bo toàn ch quyn, lãnh thổ.
Trình bày nhng chuyn biến về kinh tế, hi, văn a thi Lý:
V kinh tế:
Do đất nước đã độc lp, hòanh và ý thc dân tộc cùng nhng chính sách qun lí,
điu hành phù hp của nhà Lý n kinh tế đã có bưc phát trin.
Nông nghip: Nhà nưcnhiu bin pháp quan tâm sản xutng nghip (ly
tch đin, khuyến khích khai hoang, đào kênh mương, đắp đê phòng lt, cm giết hại trâu
bò...), nhiu năm mùa màng bi thu.
Th công nghip và xây dng: nghdt, làm đ gm, xây dng chùa chin, cung đin,
nhà ca rt phát trin. Các nghlàm đtrang sc bng vàng, bc; làm giy, đúc đng, rèn st...
TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI LỊCH SỬ LỚP 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI LỊCH SỬ LỚP 9 - Người đăng: Kristina Kim
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI LỊCH SỬ LỚP 9 9 10 466