Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi sử 12

Được đăng lên bởi Doan Kim Truong
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 1938 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG I
BỐI CẢNH QUỐC TẾ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI
Bài 1
TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH

Cu hỏi: Trình bày hoàn cảnh và nội dung của Hội nghị Ianta (2/1945)?
I. SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH
1. Hoàn cảnh lịch sử:
- Đầu năm 1945, Chiến tranh thế giới thứ hai sắp kết thúc, nhiều vấn đề quan trọng và cấp bách đặt ra
trước các cường quốc Đồng minh:
+ Việc nhanh chóng đánh bại phát xít.
+ Tổ chức lại thế giới sau chiến tranh.
+ Việc phân chia thành quả chiến thắng.
- Từ ngày 4 đến 11/2/1945, Mỹ, Anh, Liên Xô họp hội nghị quốc tế ở I-an-ta (Liên Xô) để thỏa thuận việc
giải quyết những vấn đề bức thiết sau chiến tranh và hình thành một trật tự thế giới mới.
2. Nội dung của hội nghị :
 Xác định mục tiêu quan trọng là tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật,
nhanh chóng kết thúc chiến tranh. Liên Xô sẽ tham chiến chống Nhật ở châu Á.
 Thành lập tổ chức Liên hiệp quốc để duy trì hòa bình, an ninh thế giới
 Thỏa thuận việc đóng quân, giải giáp quân đội phát xít và phân chia phạm vi ảnh hưởng của các
cường quốc thắng trận ở châu Âu và Á
+ Ở châu Âu: Liên Xô chiếm Đông Đức, Đông Âu; Mỹ, Anh, Pháp chiếm Tây Đức, Tây Âu.
+ Ở châu Á:
* Vùng ảnh hưởng của Liên Xô: Mông Cổ, Bắc Triều Tiên, Nam Xa-kha-lin, 4 đảo thuộc quần đảo
Cu-rin;
* Vùng ảnh hưởng của Mỹ và phương Tây: Nhật Bản, Nam Triều Tiên; Đông Nam Á, Nam Á, Tây
Á…
=> Những quyết định của hội nghị Yalta (I-an-ta) đã trở thành khuôn khổ của trật tự thế giới mới,
thường được gọi là "Trật tự hai cực Ianta".

Câu hỏi: Hoàn cảnh lịch sử, mục đích, nguyên tắc hoạt động, vai trò của tổ chức
Liên hợp quốc?
II. SỰ THÀNH LẬP LIÊN HIỆP QUỐC
1. Hoàn cảnh lịch sử: Từ 25/4 đến 26/6/1945, đại biểu 50 nước họp tại San Francisco (Mỹ), thông qua
Hiến chương thành lập tổ chức Liên hiệp quốc. Đặt trụ sở tại New Oóc Mĩ.
2. Mục đích :
 Duy trì hòa bình và an ninh thế giới.
 Phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng
và quyền tự quyết của các dân tộc.
3. Nguyên tắc hoạt động:
 Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc.
 Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của các nước.
 Không can thiệp vào nội bộ các nước.
1

 Giải quyết tranh chấp, xung đột quốc tế bằng phương pháp hòa bình.
 Chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa 5 cường quốc: Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc.
4. Các cơ quan chính: Có 6 cơ quan chính
 Đại hội đồng: Gồm tất cả các nước thành viên, mỗi năm họp một ...
CHƯƠNG I
BỐI CẢNH QUỐC TẾ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI
Bài 1
TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH
Cu hi: Trình bày hoàn cảnh và ni dung ca Hi ngh Ianta (2/1945)?
I. SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH
1. Hoàn cảnh lịch sử:
- Đầu m 1945, Chiến tranh thế giới thứ hai sắp kết thúc, nhiều vấn đề quan trọng cấp bách đặt ra
trước các cường quốc Đồng minh:
+ Việc nhanh chóng đánh bại phát xít.
+ Tổ chức lại thế giới sau chiến tranh.
+ Việc phân chia thành quả chiến thắng.
- Từ ngày 4 đến 11/2/1945, Mỹ, Anh, Liên Xô họp hội nghị quốc tế ở I-an-ta (Liên Xô) để thỏa thuận việc
giải quyết những vấn đề bức thiết sau chiến tranh và hình thành một trật tự thế giới mới.
2. Nội dung của hội nghị :
Xác định mục tiêu quan trọng là tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đứcchủ nghĩa quân phiệt Nhật,
nhanh chóng kết thúc chiến tranh. Liên Xô sẽ tham chiến chống Nhật ở châu Á.
Thành lập tổ chức Liên hiệp quốc để duy trì hòa bình, an ninh thế giới
Thỏa thuận việc đóng quân, giải giáp quân đội phát xít phân chia phạm vi ảnh hưởng của các
cường quốc thắng trận ở châu Âu và Á
+ Ở châu Âu: Liên Xô chiếm Đông Đức, Đông Âu; Mỹ, Anh, Pháp chiếm Tây Đức, Tây Âu.
+ Ở châu Á:
* Vùng ảnh hưởng của Liên Xô: Mông Cổ, Bắc Triều Tiên, Nam Xa-kha-lin, 4 đảo thuộc quần đảo
Cu-rin;
* Vùng ảnh hưởng của Mỹ và phương Tây: Nhật Bản, Nam Triều Tiên; Đông Nam Á, Nam Á, Tây
Á …
=> Những quyết định của hội nghị Yalta (I-an-ta) đã trở thành khuôn khổ của trật tự thế giới mới,
thường được gọi là "Trật tự hai cực Ianta".
Câu hỏi: Hoàn cảnh lịch sử, mục đích, nguyên tắc hoạt động, vai trò của tổ chức
Liên hợp quốc?
II. SỰ THÀNH LẬP LIÊN HIỆP QUỐC
1. Hoàn cảnh lịch sử: Từ 25/4 đến 26/6/1945, đại biểu 50 nước họp tại San Francisco (Mỹ), thông qua
Hiến chương thành lập tổ chức Liên hiệp quốc. Đặt trụ sở tại New Oóc Mĩ.
2. Mục đích :
Duy trì hòa bình và an ninh thế giới.
Phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng
và quyền tự quyết của các dân tộc.
3. Nguyên tắc hoạt động:
Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc.
Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của các nước.
Không can thiệp vào nội bộ các nước.
1
Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi sử 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi sử 12 - Người đăng: Doan Kim Truong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi sử 12 9 10 702