Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu bồi dưỡng HSG

Được đăng lên bởi Vir Go
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1721 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Båi dìng HSG - M«n Lý 9 GV: NguyÔn V¨n T©m
I - ChuyÓn ®éng c¬ häc
C«ng thøc liªn quan
S = v.t =>
A - Hai vËt chuyÓn ®éng ngîc chiÒu nhau
Bµi to¸n 1:
T¹i hai ®iÓm A vµ B trªn cung mét ®êng th¼ng c¸ch nhau 120 km 2 « t« cïng khëi
hµnh mét lóc ngîc chiÒu nhau. Xe thø nhÊt ®i tõ A víi vËn tèc v
1
= 30km/h. xe thø hai
®i tõ B víi vËn tèc v
2
= 50km/h.
a) X¸c ®Þnh thêi ®iÓm vµ vÞ trÝ hai xe gÆp nhau
b) X¸c ®Þnh thêi ®iÓm vµ vÞ trÝ hai xe c¸ch nhau 40km
c) VÏ ®å thÞ biÓu diÔn chuyÓn ®éng cña hai xe
Bµi to¸n 2: (§Ò thÞ HSG giái n¨m 2001)
Hai « t« cïng khëi hµnh lóc 8 giê tõ hai tØnh A vµ B c¸ch nhau 250 km. ¤ t« ®i tõ A
cã vËn tèc 60km/h. ¤ t« ®i tõ B cã vËn tèc b»ng 2/3 vËn tèc « t« ®i tõ A.
a) Hai « t« gÆp nhau lóc mÊy giê? Chç gÆp nhau c¸ch B lµ bao nhiªu km.
b) VÏ ®å thÞ biÓu diÔn chuyÓn ®éng cña hai « t« trªn cïng mét hÖ trôc täa ®é.
§S: a) t = 2,5 giê. Hai xe gÆp nhau lóc 8 giê + 2,5 giê = 10 giê 30 phót.
C¸ch B 40.2,5 = 100km
B - Hai vËt chuyÓn ®éng cïng chiÒu
Bµi 3: Cïng mét lóc tõ hai ®Þa ®iÓm A vµ B c¸ch nhau 20 km trªn cïng mét ®êng
th¼ng cã hai xe khëi hµnh ch¹y cïng chiÒu. Sau hai giê xe ch¹y nhanh ®uæi kÞp xe
ch¹y chËm. BiÕt mét xe cã vËn tèc lµ 30 km/h
a) TÝnh vËn tèc xe thø hai.
b) TÝnh qu·ng ®êng mµ mçi xe ®i ®îc cho ®Õn lóc g¨p nhau.
§S: nÕu v
1
= 30km/h th× v
2
= 30km/h
NÕu v
2
= 30 km/h th× v
1
= 40 km/h
Bµi 4:
Cïng mét lóc cã hai 2 xe xuÊt ph¸t t¹i hai ®iÓm A vµ B c¸ch nhau 60km, chóng
chuyÓn ®éng cïng chiÒu tõ A ®Õ B
Xe thø nhÊt cã vËn tèc lµ 30 km/k, xe thø hai khëi hµh tõ B cã vËn tèc lµ 40km/h.
a) TÝnh kho¶ng c¸ch gi÷a hai xe sau 1 giê
b) Sau khi xuÊt ph¸t ®îc 1,5 giê. Xe thø nhÊt t¨ng vËn tèc lªn ®Õn 50km/h. X¸c ®Þnh
vÞ trÝ vµ thêi ®iÓm 2 xe gÆp nhau.
B ià 5:
1
Tài liệu bồi dưỡng HSG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu bồi dưỡng HSG - Người đăng: Vir Go
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Tài liệu bồi dưỡng HSG 9 10 371