Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên THCS modul 2

Được đăng lên bởi Thái Diploma
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 1733 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NGUYỄN KẼ HÀO

/
MODULE mcs 2

)
2
\
DẶCDIỂMHỌCTẬPCỦAHỌCSINHTRUNGHỌCca sở

51

□ A. GIỚI THIỆU TỐNG QUAN

HS THCS cỏ “Mục tiÊu kép" như Luật Giáo dục quy định: “Giáo
dục trung học cơ sờ nhằm giúp HS củng cổ và phát triển những kết
quả cửa giáo dục tiểu học; cỏ học vấn phổ thông ù trình độ cơ sờ
và những hiểu biết ban đầu về kỉ thuật và hướng nghiệp để tiếp tục
học THPT, trung cấp, học nghề hữãc đi vào cuộc sổng lao động"
(mục 3, ĐiỂu 27).
Hoạt động học cửa HS THCS là hoạt động co bản bất đầu
phát triển tiếp cận trình độ lí thuyết, lí thuyết gắn với thục hành“Học đi đôi với hành" theo mục tiêu giáo dục toàn diện. Kết thúc
cấp THCS HS cỏ được hành trang cần thiết chuẩn bị trú thành một
công dân bình thuửng trong sã hội hiện đại.
Module này' góp phần gợi mô giúp GV tụ học, tụ bồi
dưỡng để cỏ khả năng hiểu biết thÊm vỂ lí luận và vận dụng vào
thục tiến dạy học ù THCS.

Sau khi tham gia bồi dương, HV cỏ được nhận thúc, kỉ năng và
thái độ:
Nắm đuợc đặc điỂm của hoạt động dạy và hoạt động học ù
THCS.
Cỏ kĩ năng vận dụng những hiểu biết vỂ chuyÊn môn,
nghiệp vụ để đổi mỏi nội dung và phương pháp dạy học ù THCS.
Cỏ ý thúc hơn trong việc giữ gìn đạo đúc nghề nghiệp, nâng
cao tinh thần trách nhiệm, lòng yéu nghề và tình cám yéu quý, tôn
trọng HS - thế hệ tương lai của đất nước.

52

' [>; C. NÖI DUNG
Hoat döng 1: Tim hieu hoat döng hoc cüa hoc sinh trung hoc
cd sö
Dya vao hi£u bifit va kinh nghiem day hoc cüa ban thän, ban
hay vi^t ra suy nghi cüa minh v£:
* Bac di^mtäm, sinh li cüa HS THCS:

*

Hoat döng chü dao cüa HS THCS:

*
*

Bäc diemhoat döng cüa HS THCS:
Tổ chúc hoạt động cho HS THCS:

53

*

Tổ chúc hoạt động GD cho HS THCS:

Bạn hãy đổi chiắi những nội đung vừa viết ra vời những thởng
tm ảuỏị- ổầyvàtụhoàn ứiiện nhữngnậiẩungẩã viết.
THÔNG TIN PHÀN HỒI
1 . Đặc điếm tâm, sinh lí cùa học sinh trung học cơ sờ
* về thể chất:
HS THCS cỏ tuổi đừi tù 11 đến 15 tuổi, tuổi cỏ biến động lớn và
cỏ ý nghía đặc biệt cửa đời người với một sổ đặc điỂm sau:
- Cơ thể phát triển tuy chua thật hoàn thiện nhưng các em đã cỏ súc lục
khá manh mẽ (tù 3ỉa xưa đã cỏ câu: “gái mưủi bảy be gãy sùng tiâu").
- Tuổi dậy thì (Ịbiểu hiện nam tính và nữ tính).
- Hoạt động giao tiếp là hoạt động chú đạo, trước hết là với HS cùng
lứa. Qua đỏ hình thành tình bạn của tuổi thiếu nìÊn (tình bạn cửa HS
các lớp đầu cáp thưững là tình bạn cùng giới đến các lớp cuổi cáp
xuất hiện tình bạn khác giới; cỏ hoạt động học (học- hành) là hoạt
động cơ bản.
- Tuổi vị thành niÊn: HS THCS cỏ độ tuổi tù 11 đến...
51
NGUYỄN KẼ HÀO
DC DIM HC TP CA HC SINH TRUNG HC
ca
s
/
MODULE mcs 2
2
)
\
Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên THCS modul 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên THCS modul 2 - Người đăng: Thái Diploma
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên THCS modul 2 9 10 969