Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên THCS modul1 word

Được đăng lên bởi Thái Diploma
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 1563 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỜI GIỚI THIỆU
Giáo viên lầmột trong những nhân tổ quan trọng quyết định chất
lương giáo dục và đầo tạo nguồn nhân lục cho đất nuỏc. D o vậy,
Đảng, Nhà nuỏc ta đặc biệt quan lâm đến công tác xây dung và phát
triển đội ngũ giáo viên. Một trong những nội dung đuợc chú trong
trong công tấc này ]à bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) chuyên
mòn, nghiệp vụ cho giáo viên.
BDTX chuyên mòn, nghiệp vụ cho giáo viên là một trong những
mò hình nhằm phát triển nghỂ nghiệp lìÊn tục cho giáo vĩÊn và
được xem là mô hình cỏ ưu thế giúp sổ đông giáo vĩÊn được tiếp
cận vỏi các chương trình phát triển nghỂ nghiệp.
Tiếp nổi chu kì II, chu kì III BD1X giáo viÊn mầm non, phổ thông,
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dụng chương trinh BDTX giáo viên
và quy chế BDTX giáo viên theo tĩnh thần đổi mỏi nhằm nâng cao
chất lương và hiệu quả cửa công tác BDTX giáo vĩÊn trong thòi
gian tủi. Theo đò, các nội dung BDTX chuyÊn môn, nghiệp vụ cho
giáo viên đã đuợc sác định, cụ thể là:
- Bồi dương đáp ứng yỀu cầu thục hiện nhiệm vụ năm học theo cáp
học (nội dung bồi dưỡng 1);
- Bồi dương đáp úng yêu cầu thục hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục
địa phương theo năm học (nội dung bồi dưỡng 2);
- Bồi dưỡng đáp úng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liÊn tục của
giáo vĩÊn (nội dung bồi dưỡng 3).
Theo đỏ, hằng năm mỗi giáo vĩÊn phẳi xây dung kỂ hoạch và thục
hiện ba nội dung BD1X trÊn với thời lượng 120 tiết, trong đỏ: nội
dung bồi dưỡng 1 và 2 do các cơ quan quân lí giáo dục các cẩp chỉ
đạo thục hiện và nội dung bồi dưỡng 3 do giáo vĩÊn lụa chọn để tụ
bồi dưỡng nhằm phát triển nghỂ nghiệp lìÊn tục cửa minh.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành chương trinh BDTX giáo viên
mầm non, phổ thông và giáo dục thưững xuyên với cẩu trúc gồm ba
nội dung bồi dưỡng trÊn. Trong đỏ, nội dung bồi dương 3 đã đuợc
sác định và thể hiện duỏi hình thúc các module bồi dương làm co sờ
cho giáo vĩÊn tụ lụa chọn nội dung bồi dưỡng phù hợp để xây dụng

5

-

kế hoạch bồi duõng hằng năm của minh.
ĐỂ giúp giáo viên tụ học, tụ bồi dương là chính, Bộ Giáo dục và Đào
tạo đã giao cho Cục Nhà giáo và cán bộ quân lí cơ sờ giáo dục chú trì
xây dụng bộ tài liệu gồm các module tương úng với nội dung bồi
duõng 3 nhằm phục vụ công tác BDTX giáo vĩÊn tại các địa phương
trong cả nước. Ở moi cầp học, các module đượcxếp theo các nhòm
tương ứng vỏi các chú đỂ trong nội dung bồi dưỡng 3.
Moi module bồi đương đuợc biÊn soạn như một tài liệu huỏng dẫn tụ
học, với cẩu trúc chung gồm;
Xác định mục ÜÊU cần bồi dương theo quy định cửa chuơng trình
BDTX giáo vĩÊn;
H ...
5
LI GII THIU
Giáo viên lầmột trong những nhân tổ quan trọng quyết định chất
lương giáo dục đầo tạo nguồn nhân lục cho đất nuỏc. D o vậy,
Đảng, Nhà nuỏc ta đặc biệt quan lâm đến công tác xây dung và phát
triển đội ngũ giáo viên. Một trong những nội dung đuợc chú trong
trong công tấc này bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) chuyên
mòn, nghiệp vụ cho giáo viên.
BDTX chuyên mòn, nghiệp vụ cho giáo viên một trong những
hình nhằm phát triển nghỂ nghiệp lìÊn tục cho giáo vĩÊn
được xem nh c ưu thế giúp sổ đông giáo vĩÊn được tiếp
cận vỏi các chương trình phát triển nghỂ nghiệp.
Tiếp nổi chu kì II, chuIII BD1X giáo viÊn mầm non, phổ thông,
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dụng chương trinh BDTX giáo viên
quy chế BDTX giáo viên theo tĩnh thần đổi mỏi nhằmng cao
chất ơng và hiệu quả cửa công tác BDTX giáo vĩÊn trong thòi
gian tủi. Theo đò, các nội dung BDTX chuyÊn môn, nghiệp v cho
giáo viên đã đuợc sác định, cụ thể là:
- Bồi dương đáp ứng yỀu cầu thục hiện nhiệm vụ năm học theo cáp
học (nội dung bồi dưỡng 1);
- Bồi dương đáp úng yêu cầu thục hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục
địa phương theo năm học (nội dung bồi dưỡng 2);
- Bồi dưỡng đáp úng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liÊn tục của
giáo vĩÊn (nội dung bồi dưỡng 3).
Theo đỏ, hằng năm mỗi giáo vĩÊn phẳi xây dung kỂ hoạch thục
hiện ba nội dung BD1X trÊn với thời lượng 120 tiết, trong đỏ: nội
dung bồi dưỡng 1 và 2 do các quan quân giáo dục các cẩp chỉ
đạo thục hiện nội dung bồi dưỡng 3 do giáo vĩÊn lụa chọn để t
bồi dưỡng nhằm phát triển nghỂ nghiệp lìÊn tục cửa minh.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành chương trinh BDTX giáo viên
mầm non, phổ thông và giáo dục thưững xuyên với cẩu trúc gồm ba
nội dung bồi dưỡng trÊn. Trong đỏ, nội dung bồiơng 3 đã đuợc
sác định và thể hiện duỏi hình thúc các module bồi dương làm co sờ
cho giáo vĩÊn tụ lụa chọn nội dung bồi dưỡng phù hợp để xây dụng
Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên THCS modul1 word - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên THCS modul1 word - Người đăng: Thái Diploma
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên THCS modul1 word 9 10 214