Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu cần thiết cho thực tập dạy học sư phạm

Được đăng lên bởi thuyhuongcanh
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 2220 lần   |   Lượt tải: 1 lần
QUY ĐỊNH
VỀ CÔNG TÁC THỰC TẬP SƯ PHẠM ĐỢT 1
(Từ ngày 04/11/2013 đến ngày 29/11/2013 (04 tuần))
I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU, PHƯƠNG CHÂM
1. Mục tiêu
- Nắm được các hoạt động của trường phổ thông, về các mối quan hệ giữa gia
đình, nhà trường và xã hội, các hoạt động của học sinh trong lớp, ở trường và ở gia
đình.
- Nắm được các hoạt động giáo dục và dạy học của người giáo viên phổ thông.
- Vận dụng các tri thức khoa học cơ bản, các phương pháp giảng dạy, các kiến
thức về tâm lý học, giáo dục học trong việc tổ chức giáo dục và dạy học.
2- Yêu cầu
a) Hình thành các kỹ năng dạy học
- Phân tích nội dung chương trình môn học, nội dung bài học, từ đó xác định
được mục tiêu dạy học của bài.
- Xác định được các kiến thức trong bài, chọn được các kiến thức cơ bản, trọng
tâm, kiến thức cơ sở, kiến thức bổ trợ ...
- Lựa chọn và sử dụng phương tiện dạy học cho từng bài phù hợp, hiệu quả, đặc
biệt sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học.
- Lựa chọn và sử dụng các phương pháp dạy học phù hợp, hiệu quả, phát huy
tính tích cực của học sinh.
- Tổ chức các hình thức dạy học, phân tích, đánh giá, rút kinh nghiệm qua từng
giờ giảng.
b) Hình thành các kỹ năng giáo dục
- Nắm được các hoạt động học tập, sinh hoạt của học sinh, từ đó phân loại được
các đối tượng theo các nhóm cần giáo dục.
- Thiết kế, xây dựng kế hoạch chủ nhiệm, vạch ra được chiến lược phát triển
của tập thể lớp, tổ nhóm, cá nhân học sinh trong sự phát triển chung của nhà trường,
tối ưu hoá các kế hoạch, nội dung, hình thức, phương pháp tiến hành các hoạt động
của giáo viên chủ nhiệm và của học sinh.
- Tổ chức các hoạt động của tập thể lớp, cá nhân học sinh, tổ chức hoạt động
của giáo viên chủ nhiệm một cách chính xác, khoa học giúp giáo viên thực hiện các kế
hoạch đã xây dựng một cách hiệu quả.

1

- Giao tiếp, ứng xử sư phạm, xử lý các tình huống có tác dụng giáo dục cao
trong dạy học, tạo được ấn tượng tốt đẹp với bạn đồng nghiệp, với phụ huynh học
sinh và nhân dân trong cộng đồng xã hội.
- Hoạt động công tác Đoàn, Đội, hoạt động ngoại khóa, văn thể, qua đó nhằm
giúp giáo viên có khả năng làm quen, dễ dàng chiếm được cảm tình, tạo được ấn tượng
tốt đẹp trong việc giáo dục học sinh và tổ chức các hoạt động tập thể có hiệu quả.
3. Phương châm
Thực tập sư phạm đợt này, nhà trường chú trọng cho sinh viên học nghề dạy
học, tập việc và rèn luyện các kỹ năng, từng bước hình thành các năng lực sư phạm
giúp sinh viên có đủ điều kiện hoàn thành tốt đợt thực tập sư phạm cuối khoá.
Giáo viên phổ thông là người cố vấn, hướng dẫ...
QUY ĐỊNH
VỀ CÔNG TÁC THỰC TẬP SƯ PHẠM ĐỢT 1
(Từ ngày 04/11/2013 đến ngày 29/11/2013 (04 tuần))
I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU, PHƯƠNG CHÂM
1. Mục tiêu
- Nắm được các hoạt động của trường phổ thông, về các mối quan hệ giữa gia
đình, nhà trường hội, các hoạt động của học sinh trong lớp, trường gia
đình.
- Nắm được các hoạt động giáo dục và dạy học của người giáo viên phổ thông.
- Vận dụng các tri thức khoa học bản, các phương pháp giảng dạy, các kiến
thức về tâm lý học, giáo dục học trong việc tổ chức giáo dục và dạy học.
2- Yêu cầu
a) Hình thành các kỹ năng dạy học
- Phân tích nội dung chương trình môn học, nội dung bài học, từ đó c định
được mục tiêu dạy học của bài.
- Xác định được các kiến thức trong bài, chọn được các kiến thức bản, trọng
tâm, kiến thức cơ sở, kiến thức bổ trợ ...
- Lựa chọn và sử dụng phương tiện dạy học cho từng bài phù hợp, hiệu quả, đặc
biệt sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học.
- Lựa chọn sử dụng các phương pháp dạy học phù hợp, hiệu quả, phát huy
tính tích cực của học sinh.
- Tổ chức các hình thức dạy học, phân tích, đánh giá, rút kinh nghiệm qua từng
giờ giảng.
b) Hình thành các kỹ năng giáo dục
- Nắm được các hoạt động học tập, sinh hoạt của học sinh, từ đó phân loại được
các đối tượng theo các nhóm cần giáo dục.
- Thiết kế, xây dựng kế hoạch chủ nhiệm, vạch ra được chiến lược phát triển
của tập thể lớp, tổ nhóm, nhân học sinh trong sự phát triển chung của nhà trường,
tối ưu hoá các kế hoạch, nội dung, hình thức, phương pháp tiến hành các hoạt động
của giáo viên chủ nhiệm và của học sinh.
- Tổ chức các hoạt động của tập thể lớp, nhân học sinh, tổ chức hoạt động
của giáo viên chủ nhiệm một cách chính xác, khoa học giúp giáo viên thực hiện các kế
hoạch đã xây dựng một cách hiệu quả.
1
Tài liệu cần thiết cho thực tập dạy học sư phạm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu cần thiết cho thực tập dạy học sư phạm - Người đăng: thuyhuongcanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
Tài liệu cần thiết cho thực tập dạy học sư phạm 9 10 900