Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu công tác quốc phòng

Được đăng lên bởi Quỳnh Anh
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 144 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DBHB BLLĐ: hình thức 3: chính trị, vũ trang, kết hợp thủ đoạn 6: kt,

động viên cn vị trí 3 nâng cao tiềm lực quốc phòng, quan trọng, sắp

ct, tư tưởng văn hóa xh, tôn giáo dt, quốc phòng an ninh, đối ngoại.

xếp ktqd.nhiệm vụ 8 xđ chỉ tiêu,đăng kí, động viên , giao nhiệm vụ,

quan điểm 3 đấu tranh giai cấp, cấp bách hàng đầu, phát huy sức

xác định nhiệm vụ, điều hành, nghiên cứu, nghiệm thu. Nd 7 khảo

mạnh tổng hợp khối đại đoàn kết. phương châm 3 giữ vững bên

sát, xd kế hoạch, giao chỉ tiêu, hoàn chỉnh dây chuyền sản xuất,

trong chủ động tiến công, chủ động kiên quyết không khéo xử lí tình

quản lí, bồi dưỡng chuyên môn, dự trữ vật tư. Thực hành 5 quyết

huống, xây dựng tiềm lực vững mạnh. Giải pháp 8 đẩy lùi quan liêu,

định thông báo, di chuyển, đảm bảo vật tư, sản xuất, giao nhận sp.

nâng cao nhận thức, xd ý thức, xd cơ sở ctxh, xd ll vũ trang địa

Biện pháp 3 nhà nước cp, bộ cơ quan ngang bộ, doanh nghiệp.

phương, xd luyện các phương án, đẩy mạnh CNH-HĐH, giáo dục
svđh

lãnh thổ nd 4 xd pt ktct vhxh, xác lập bảo vệ quyền lập hành tư
pháp, toàn vẹn lãnh thổ, thống nhất lãnh thổ, ndxd 7 xd biên giới,

vũ khí công nghệ cao: theo sát thương: thông thường, hủy diệt lớn.

đối ngoại, bv tài nguyên, lợi ích quốc gia, giữ gìn an ninh, phối hợp

theo nguồn năng lượng: lạnh nóng hạt nhân hóa học sinh học.đặc

các nước. quan điểm 4 nd important, thiêng liêng bất khả xâm

điểm 3 hiệu suất cao, tri thức tự động,độ chính xác và uy lực sát

phạm, border hòa bình, chủ quyền lãnh thổ. 12.11.82 đường cơ sở,

thương phát triển vũ khí nóng 5: tầm xa, độ chính xác, uy lực sát

12.5.77 nội thủy, lãnh hải. biên giới việt lào 2067km 10 tỉnh

thương, khả năng cơ động, xử lí thông tin. Tác động tới nghệ thuật

20.12.85, cam 27.12.85 1137km, khựa 4550km 26.6.87,20.6.95.

quân sự 3: phương thức tiến hành, cách đánh, hậu cần. future war
5: vũ khí hạt nhân, war công nghệ cao, tác chiến hợp đồng quân
binh chủng, lệ thuộc kinh tế,tình hình chính trị. Biện pháp thụ
động3 phòng chống trinh sát (hạn chế đặc trưng,ngụy trang,nghi
binh, tạo mục tiêu giả,tín hiệu giả, hành động giả), lừa đánh vào
mục tiêu gt thấp, phân tán lực lượng,xd csht. Biện pháp chủ động 5
gây nhiễu, phá hoại trinh sát, nắm chắc thời cơ, đánh vào mắt xích
then chốt, cơ động phòng tránh

dân tộc lenin dt bình đẳng, có quyền tự quyết, liên hiệp giai cấp cn
all dt. Đặc điểm 4 truyền thống đoàn kết, cư trú phân tán, quy mô
trình độ ko đều, sắc thái văn hóa riêng. Tôn giáo nguồn gốc 3 ktxh,
nhận thức, tâm lí. Tính ...
DBHB BLLĐ: thủ đoạn 6
 !"#$"%&
quan điểm 3$'!''()$*!!+,
-%."$%$)&phương châm 3//(0
1$231$20 !+4567
!"8+93:-69/-%&Giải pháp 8 $;+6< !60!
8=>?,66$
?6!+@?$;+-%ABCDCECF
,$
vũ khí công nghệ cao: G,?H1+@6I&
G!J66%%8K,K&đặc
điểm 3 @!,!'9$2$2)!+69,
?phát triển vũ khí nóng 5: *-$2!+69,
?L?$2563&Tác động tới nghệ thuật
quân sự 3: ?3)$=!*&future war
5: %8M@$J !8
(16@!27&Biện pháp thụ
động3 #",N%$OF+
(%-F30!LP@!L)$2LQ6R$)
-F30!'8696,&Biện pháp chủ động 5
8+S!%,T-TH?$)-T
G"?$2#
dân quân tự vệ vai trò 3 666( )#" 
?,!J(.,!)66=!(66!$$*!&đặc điểm 3
R,R$'!$2$:!!J=+*9)8
$26=9H&nhiệm vụ 6,U,)$'!" !8
$2!(,=$2@-F&Nguyên tắc xd 3
$L6V$% !@ !$W- 9@6@&
Phương châm xd 3 /-%2T'66)&
Ndxd 5 (0($2(2.6V$%
$2,&Biện pháp xd 4!+,-%.
TI?,$2,&XYDZ[-XYDZ\/&7][\\
^XD_[\\DX[^\`DXa[_^&DZX&^`DX&X_b[X&\`D\&a_
!+@^\D[\[D^&Z_[\DX\\^&`DX&`_X\\D^\\X&Y`DX&c_^\\D
\\X&a`DX&[_b\\XDX&Z`_V]XYD[_XDZ&``D&_Da
&^`D^&^_aDX[^&X`DX_X[D^[&``D\&[_b^[\&Z`D\&_&d
@[\D[\\6$X\DX[_[\\DX[\\`&`DY_^[\\D\\\[Dc&`_
dự bị động viên vị trí 3 !K"Oe(.,!
66H9 !8$2&quan điểm xd $ !6+K
$W-ndxd 5 %!J?3@&!=(0=!
*&biện pháp xd Z$L6V$%1"(2$2,
$L
động viên cnvị trí 3 83:-69 !"# !K,T
 &nhiệm vụ Y$f30!$$20@-F
$@-F$:!)0!@-!&NdcL
,%f30!)f8+!+:,L!'
!L6(Jg!+0-9/=&Thực hành [ !+
$(!+W$L-(L=,L!'=,&
Biện pháp 3 )I(2? !(2@&
lãnh thổ ndZ6=(L@ !+:6=)
)h6V."'6V.ndxdc(0I
$"%()!+06 !"/"
I&quan điểm 4 -060('L8-
%-(G#(1 !+:6V.&X^&XX&Y^$H?,
X^&[&cc21+6VL&(0I@6)^\ac-X\f
^\&X^&Y[-^c&X^&Y[XXc-9Z[[\-^a&a&Yc^\&a&`[&
dân tộc 6G($i !+:9 !+60@'
66&Đặc điểm 4!+:"$)j8 !+-
$2$:!,T0&Tôn giáo nguồn gốc 3 
=8-6&Tính chất 3 6,5 !*j&X\\\\
X[\bX@!P$J&Quan điểm mác 4 TIL%
(L$L-9Pg()R-0P !$W-,+8
(@)&thủ đoạn 4 !+0%$2
hk%?,.L$2&giải pháp5 !+0
!+:1"$%$)-6$H,"='3*
#@"1$2$'!&
Trật tự nhiệm vụ 5  !"#(-=)
I$'!#R&nd an ninh quốc gia 7 2(2
82(Gl&Nd trật tự 6$'!#"
2%-=92%6$20
@%-H&quan điểm ,-%.,(L
@=9
Toàn dân bảo vệ nd 4 =$2)860
$L&phương pháp T-7%?m9
@
DX`Zc!-X`Z[Da\-)dnCnX^DX`[c
GX`Y\D+3F))ndCn&o-O$'^\D
Z\L69\DZ\"a$"$'Y\DcZ\)
[[\D^[\\-+(+!=X\\\6^\\\-\
,-`c^c^lXXc^Y\-M+&[X&c(D^^f
-M^@!Y\\$%X\[--^[\M<
 X``X-``^\\X
tài liệu công tác quốc phòng - Người đăng: Quỳnh Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
tài liệu công tác quốc phòng 9 10 516