Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu đại số 11 chương 3

Được đăng lên bởi vanthanhdq
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 512 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đại số 11

Trần Sĩ Tùng

CHƯƠNG III
DÃY SỐ – CẤP SỐ

I. Phương pháp qui nạp toán học
Để chứng minh mệnh đề chứa biến A(n) là một mệnh đề đúng với mọi giá trị nguyên dương
n, ta thực hiện như sau:
· Bước 1: Kiểm tra mệnh đề đúng với n = 1.
· Bước 2: Giả thiết mệnh đề đúng với số nguyên dương n = k tuỳ ý (k ³ 1), chứng minh rằng
mệnh đề đúng với n = k + 1.
Chú ý: Nếu phải chứng minh mệnh đề A(n) là đúng với với mọi số nguyên dương n ³ p thì:
+ Ở bước 1, ta phải kiểm tra mệnh đề đúng với n = p;
+ Ở bước 2, ta giả thiết mệnh đề đúng với số nguyên dương bất kì n = k ³ p và phải chứng
minh mệnh đề đúng với n = k + 1.
Baøi 1: Chứng minh rằng với mọi n Î N*, ta có:
n(n + 1)
a) 1 + 2 + … + n =
2
2

b) 12 + 22 + ... + n2 =

n(n + 1)(2n + 1)
6

é n(n + 1) ù
c) 1 + 2 + ... + n = ê
ë 2 úû
n(n + 1)(n + 2)
e) 1.2 + 2.3 + ... + n(n + 1) =
3
Baøi 2: Chứng minh rằng với mọi n Î N*, ta có:

d) 1.4 + 2.7 + ... + n(3n + 1) = n(n + 1)2

a) 2 n > 2 n + 1
(n ³ 3)
1
1
1
c) 1 + + ... +
< 2 - (n ³ 2)
n
22
n2
1
1
e) 1 +
+ ... +
<2 n
2
n
Baøi 3: Chứng minh rằng với mọi n Î N*, ta có:

b) 2 n+ 2 > 2 n + 5
1 3 2n - 1
1
d) . ...
<
2 4
2n
2n + 1
1
1
1 13
f)
+
+ ... +
>
n +1 n + 2
2 n 24

3

3

3

f)

1
1
1
n
+
+ ... +
=
1.2 2.3
n(n + 1) n + 1

(n > 1)

a) n3 + 11n chia hết cho 6.

b) n3 + 3n2 + 5n chia hết cho 3.

c) 7.22 n- 2 + 32 n-1 chia hết cho 5.

d) n3 + 2n chia hết cho 3.

e) 32 n+1 + 2 n+ 2 chia hết cho 7.

f) 13n - 1 chia hết cho 6.
n(n - 3)
Baøi 4: Chứng minh rằng số đường chéo của một đa giác lồi n cạnh là
.
2
Baøi 5: Dãy số (an) được cho như sau: a1 = 2, an+1 = 2 + an
Chứng minh rằng với mọi n Î N* ta có: an = 2 cos

Trang 54

p
2n +1

.

với n = 1, 2, …

Trần Sĩ Tùng

Đại số 11

II. Dãy số
1. Dãy số

u : ¥* ® ¡
Dạng khai triển: (un) = u1, u2, …, un, …
n a u(n)
2. Dãy số tăng, dãy số giảm
· (un) là dãy số tăng
Û un+1 > un với " n Î N*.
u
Û un+1 – un > 0 với " n Î N* Û n+1 > 1 với "n Î N* ( un > 0).
un

· (un) là dãy số giảm

Û un+1 < un với "n Î N*.

Û un+1 – un< 0 với " n Î N* Û

un+1
< 1 với "n Î N* (un > 0).
un

3. Dãy số bị chặn
· (un) là dãy số bị chặn trên Û $M Î R: un £ M, "n Î N*.
· (un) là dãy số bị chặn dưới Û $m Î R: un ³ m, "n Î N*.
· (un) là dãy số bị chặn Û $m, M Î R: m £ un £ M, "n Î N*.
Baøi 1: Hãy viết 5 số hạng đầu của dãy số (un) cho bởi:
2n2 - 1
n + (-1)n
b) un =
a) un =
2n + 1
n2 + 1

n -1

c) un =

n2 + 1

n

d)
Baøi 2:
a)
c)

æ 1ö
(n + 1)!
e) un = n + cos2 n
f) un =
un = ç - ÷
è 3ø
2n
Hãy viết 5 số hạng đầu của dãy số (un) cho bởi:
1
u1 = 2, un+1 = ( un...
Đại s 11 Trn Sĩ Tùng
Trang 54
I. Phương pháp qui np toán hc
Để chng minh mnh đề cha biến A(n) mt mnh đề đúng vi mi giá tr ngun dương
n, ta thc hin như sau:
·
Bước 1: Kim tra mnh đề đúng vi n = 1.
·
Bước 2: Gi thiết mnh đề đúng vi s ngun dương n = k tu ý (k
³
1), chng minh rng
mnh đề đúng vi n = k + 1.
Cý: Nếu phi chng minh mnh đề A(n) đúng vi vi mi s ngun dương n
³
p thì:
+ bước 1, ta phi kim tra mnh đề đúng vi n = p;
+ bước 2, ta gi thiết mnh đề đúng vi s ngun dương bt kì n = k
³
p và phi chng
minh mnh đề đúng vi n = k + 1.
Baøi 1: Chng minh rng vi mi n Î N*, ta có:
a) 1 + 2 + + n =
(1)
2
nn
+
b)
222
(1)(21)
12...
6
nnn
n
++
+++=
c)
2
333
(1)
12...
2
nn
n
éù
+
+++=
êú
ëû
d)
2
nnnn
++++=+
e)
(1)(2)
1.22.3...(1)
3
nnn
nn
++
++++= f)
111
...
1.22.3(1)1
n
nnn
+++=
++
Baøi 2: Chng minh rng vi mi n Î N*, ta có:
a)
221
n
n
>+
(n ³ 3) b)
2
225
n
n
+
>+
c)
22
111
1...2
2
n
n
+++<-
(n ³ 2) d)
13211
....
242
21
n
n
n
-
<
+
e)
11
1...2
2
n
n
+++<
f)
11113
...
12224
nnn
+++>
++
(n > 1)
Baøi 3: Chng minh rng vi mi n Î N*, ta có:
a)
3
11
nn
+
chia hết cho 6. b)
32
35
nnn
++
chia hết cho 3.
c)
2221
7.23
nn
--
+
chia hết cho 5. d)
3
2
nn
+
chia hết cho 3.
e)
212
32
nn
++
+
chia hết cho 7. f)
131
n
-
chia hết cho 6.
Baøi 4: Chng minh rng s đường co ca mt đa giác li n cnh
(3)
2
nn
-
.
Baøi 5: Dãy s (a
n
) được cho như sau:
11
2,2
nn
aaa
+
==+
vi n = 1, 2,
Chng minh rng vi mi n Î N* ta có:
1
2cos
2
n
n
a
+
=
p
.
CHƯƠNG III
DÃY S – CP S
Tài liệu đại số 11 chương 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu đại số 11 chương 3 - Người đăng: vanthanhdq
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Tài liệu đại số 11 chương 3 9 10 270