Ktl-icon-tai-lieu

TÀI LIỆU DẠY ÔN TẬP CHO HỌC SINH LỚP 6 LÊN LỚP 7

Được đăng lên bởi quinhonngayve
Số trang: 76 trang   |   Lượt xem: 656 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÀI LIỆU DẠY ÔN TẬP CHO HỌC SINH LỚP 6 LÊN LỚP 7

PHẦN SỐ HỌC

Buæi 1. 1. ÔN TẬP TẬP HỢP VÀ NHỮNG DẠNG TOÁN LIÊN QUAN
A.MôC TI£U
- RÌn HS kØ n¨ng viÕt tËp hîp, viÕt tËp hîp con cña mét tËp hîp cho tríc, sö dông ®óng,
chÝnh x¸c c¸c kÝ hiÖu ,, , ,  .
- Sù kh¸c nhau gi÷a tËp hîp N , N *
- BiÕt t×m sè phÇn tö cña mét tËp hîp ®îc viÕt díi d¹ng d·y sè cãquy luËt
B.kiÕn thøc c¬b¶n
I. ¤n tËp lý thuyÕt.
C©u 1: H·y cho mét sè VD vÒ tËp hîp thêng gÆp trong ®êi sèng hµng ngµy vµ mét sè VD vÒ
tËp hîp thêng gÆp trong to¸n häc?
C©u 2: H·y nªu c¸ch viÕt, c¸c ký hiÖu thêng gÆp trong tËp hîp.
C©u 3: Mét tËp hîp cã thÓ cã bao nhiªu phÇn tö?
C©u 4: Cã g× kh¸c nhau gi÷a tËp hîp N vµ N * ?
II. Bµi tËp
Ch÷a bµi 2;3;4;5;6;7;10;11;12(SBT3,4,5)
*.D¹ng 1: RÌn kÜ n¨ng viÕt tËp hîp, viÕt tËp hîp con, sö dông kÝ hiÖu
Bµi 1: Cho tËp hîp A lµ c¸c ch÷ c¸i trong côm tõ “Thµnh phè Hå ChÝ Minh”
a. H·y liÖt kª c¸c phÇn tö cña tËp hîp A.
b. §iÒn kÝ hiÖu thÝch hîp vµo « vu«ng
b A

c A

h A

Híng dÉn
a/ A = {a, c, h, I, m, n, «, p, t}
b/ b  A
cA
hA
Lu ý HS: Bµi to¸n trªn kh«ng ph©n biÖt ch÷ in hoa vµ ch÷ in thêng trong côm tõ ®· cho.
Bµi 2: Cho tËp hîp c¸c ch÷ c¸i X = {A, C, O}
a/ T×m chôm ch÷ t¹o thµnh tõ c¸c ch÷ cña tËp hîp X.
b/ ViÕt tËp hîp X b»ng c¸ch chØ ra c¸c tÝnh chÊt ®Æc trng cho c¸c phÇn tö cña X.
Híng dÉn
a/ Ch¼ng h¹n côm tõ “CA CAO” hoÆc “Cã C¸”
b/ X = {x: x-ch÷ c¸i trong côm ch÷ “CA CAO”}
Bµi 3: Cho c¸c tËp hîp
A = {1; 2; 3; 4; 5; 6} ; B = {1; 3; 5; 7; 9}
a/ ViÕt tËp hîp C c¸c phÇn tö thuéc A vµ kh«ng thuéc B.
b/ ViÕt tËp hîp D c¸c phÇn tö thuéc B vµ kh«ng thuéc A.
1

TÀI LIỆU DẠY ÔN TẬP CHO HỌC SINH LỚP 6 LÊN LỚP 7
c/ ViÕt tËp hîp E c¸c phÇn tö võa thuéc A võa thuéc B.
d/ ViÕt tËp hîp F c¸c phÇn tö hoÆc thuéc A hoÆc thuéc B.
Híng dÉn:
a/ C = {2; 4; 6}
b/ D = {5; 9}
c/ E = {1; 3; 5}
d/ F = {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9}
Bµi 4: Cho tËp hîp A = {1; 2; a; b}
a/ H·y chØ râ c¸c tËp hîp con cña A cã 1 phÇn tö.
b/ H·y chØ râ c¸c tËp hîp con cña A cã 2 phÇn tö.
c/ TËp hîp B = {a, b, c} cã ph¶i lµ tËp hîp con cña A kh«ng?
Híng dÉn
a/ {1} { 2} { a } { b}
b/ {1; 2} {1; a} {1; b} {2; a} {2; b} { a; b}
c/ TËp hîp B kh«ng ph¶i lµ tËp hîp con cña tËp hîp A bëi v× c  B nhng c  A
Bµi 5: Cho tËp hîp B = {x, y, z} . Hái tËp hîp B cã tÊt c¶ bao nhiªu tËp hîp con?
Híng dÉn
- TËp hîp con cña B kh«ng cã phÇn tõ nµo lµ  .
- TËp hîp con cña B cã 1phÇn tõ lµ {x} { y} { z }
- C¸c tËp hîp con cña B cã hai phÇn tö lµ {x, y} { x, z} { y, z }
- TËp hîp con cña B cã 3 phÇn tö chÝnh lµ B = {x, y, z}
VËy t...
TÀI LIỆU DẠY ÔN TẬP CHO HỌC SINH LỚP 6 LÊN LỚP 7
PHN S HC
Buæi 1. 1. ÔN TẬP TẬP HỢP VÀ NHỮNG DẠNG TOÁN LIÊN QUAN
A.MôC TI£U
- RÌn HS kØ n¨ng viÕt tËp hîp, viÕt tËp hîp con cña mét tËp hîp cho tríc, sö dông ®óng,
chÝnh x¸c c¸c kÝ hiÖu
, , , , 
.
- Sù kh¸c nhau gi÷a tËp hîp
*
,N N
- BiÕt t×m sè phÇn tö cña mét tËp hîp ®îc viÕt díi d¹ng d·y sè cãquy luËt
B.kiÕn thøc c¬b¶n
I. ¤n tËp lý thuyÕt.
C©u 1: H·y cho mét sè VD vÒ tËp hîp thêng gÆp trong ®êi sèng hµng ngµy vµ mét sè VD vÒ
tËp hîp thêng gÆp trong to¸n häc?
C©u 2: H·y nªu c¸ch viÕt, c¸c ký hiÖu thêng gÆp trong tËp hîp.
C©u 3: Mét tËp hîp cã thÓ cã bao nhiªu phÇn tö?
C©u 4: Cã g× kh¸c nhau gi÷a tËp hîp
N
*
N
?
II. Bµi tËp
Ch÷a bµi 2;3;4;5;6;7;10;11;12(SBT3,4,5)
*.D¹ng 1: RÌn kÜ n¨ng viÕt tËp hîp, viÕt tËp hîp con, sö dông kÝ hiÖu
Bµi 1: Cho tËp hîp A lµ c¸c ch÷ c¸i trong côm tõ “Thµnh phè Hå ChÝ Minh”
a. H·y liÖt kª c¸c phÇn tö cña tËp hîp A.
b. §iÒn kÝ hiÖu thÝch hîp vµo « vu«ng
b A
c A
h A
Híng dÉn
a/ A = {a, c, h, I, m, n, «, p, t}
b/
b A
c A
h A
Lu ý HS: Bµi to¸n trªn kh«ng ph©n biÖt ch÷ in hoa vµ ch÷ in thêng trong côm tõ ®· cho.
Bµi 2: Cho tËp hîp c¸c ch÷ c¸i X = {A, C, O}
a/ T×m chôm ch÷ t¹o thµnh tõ c¸c ch÷ cña tËp hîp X.
b/ ViÕt tËp hîp X b»ng c¸ch chØ ra c¸c tÝnh chÊt ®Æc trng cho c¸c phÇn tö cña X.
Híng dÉn
a/ Ch¼ng h¹n côm tõ “CA CAO” hoÆc “Cã C¸”
b/ X = {x: x-ch÷ c¸i trong côm ch÷ “CA CAO”}
Bµi 3: Cho c¸c tËp hîp
A = {1; 2; 3; 4; 5; 6} ; B = {1; 3; 5; 7; 9}
a/ ViÕt tËp hîp C c¸c phÇn tö thuéc A vµ kh«ng thuéc B.
b/ ViÕt tËp hîp D c¸c phÇn tö thuéc B vµ kh«ng thuéc A.
1
TÀI LIỆU DẠY ÔN TẬP CHO HỌC SINH LỚP 6 LÊN LỚP 7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÀI LIỆU DẠY ÔN TẬP CHO HỌC SINH LỚP 6 LÊN LỚP 7 - Người đăng: quinhonngayve
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
76 Vietnamese
TÀI LIỆU DẠY ÔN TẬP CHO HỌC SINH LỚP 6 LÊN LỚP 7 9 10 78