Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu địa chất cấu tạo

Được đăng lên bởi Phương Nguyễn
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1274 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 3

ỨNG SUẤT
VÀ BIẾN DẠNG

TS. Trần Mỹ Dũng
Địa chỉ: Bộ môn Địa chất
Điện thoại: (+84) 04 38384048
E-mail: tmdung@126.com

Các tính chất vật lý cơ bản
 Lực
 Một đại lượng vật lý biểu thị tương tác giữa các vật, làm
thay đổi trạng thái chuyển động của vật hoặc biến dạng các
vật. F=ma
 Lực có hai thành phần: thành phần pháp
tuyến (Fn) và thành phần tiếp tuyến (Fs)

Các tính chất vật lý cơ bản
 Ứng suất
• Lực tác dụng lên
một đơn vị diện tích
σ=F/A

Các tính chất vật lý cơ bản
Ứng suất có xu hướng dẫn tới sự biến dạng của vật thể

Ứng suất khác lực như thế nào?
Sự biến dạng phụ thuộc vào sự phân bổ của lực!

Các tính chất vật lý cơ bản
Giống như lực, một
ứng suất tác dụng lên
một mặt phẳng là một
vector
Ứng suất pháp: là ứng
suất vuông góc với mặt
phẳng
Ứng suất tiếp: là ứng suất
song song với mặt phẳng

Ứng suất tác dụng lên một điểm trên bề mặt có thể
được xác định theo nhiều hướng khác nhau

Không gian vật lý

Vector ứng suất tính
được trên mặt phẳng

 Có hai vị trí có ứng
suất tiếp=0, tương ứng
với 1 và 3 luôn luôn
vuông góc với mặt
 1 và 2 được gọi là
các ứng suất cơ bản,
1 là ứng suất nén ép
cực đại và 3 là ứng
suất nén ép cực tiểu

Ellipse ứng suất - Ứng suất 2D
Ellipse
 Việc tính toán ứng suất
ứng
theo các hướng khác nhau
suất
tạo nên hình ellipse được gọi
là ellipse ứng suất
 Trục dài của ellipse là ứng
suất cơ bản cực đại
 Trục ngắn của ellipse là ứng
suất cơ bản cực tiểu
 Cả hai ứng suất này vuông
góc với nhau và không chứa
ứng suất tiếp

Ứng suất 3D – Ellipsoid ứng suất
 Tính toán các ứng suất
trên các mặt phẳng
theo các hướng khác
nhau tạo lên một hình
ellipsoid được gọi là
ellipsoid ứng suất
 Trục dài của ellipoide
là ứng suất cơ bản cực
đại (σ1)
 Trục ngắn của ellipse là ứng suất cơ bản cực tiểu (σ3)
 Trục ứng suất cơ bản nằm trung gian (σ2) định hướng vuông góc với các
mặt phẳng σ1 và σ3
 Không có ứng suất tiếp song song với các hướng ứng suất cơ bản

Biểu đồ vòng tròn Mohr (Mohr Circle Diagram)

 Được đưa ra bởi Otto Mohr, một kỹ sư người
Đức, 1882
 Cho phép chúng ta xác định ứng suất pháp và
ứng suất tiếp dọc theo bề mặt

Biến dạng

 Bằng sự so sánh trạng thái bị biến dạng và trạng thái nguyên
thủy không bị biến dạng trong các đá, chúng ta sẽ có sự hiểu
biết về cấu trúc kiến tạo

Các khái niệm
 Biến dạng (deformation) Sự thay đổi về hình dáng và kích
thước của vật thể rắn dưới tác dụng của ngoại lực.
Thuật ngữ chung chỉ quá trình uốn nếp, đứt gãy, nén ép hoặc tách
giãn của các đá do nhiều ngoại lực ...
Chương 3
ỨNG SUẤT
VÀ BIẾN DẠNG
TS. Trần Mỹ Dũng
Địa chỉ: Bộ môn Địa chất
Điện thoại: (+84) 04 38384048
E-mail: tmdung@126.com
tài liệu địa chất cấu tạo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu địa chất cấu tạo - Người đăng: Phương Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
tài liệu địa chất cấu tạo 9 10 49