Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu địa chất cấu tạo

Được đăng lên bởi Phương Nguyễn
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1087 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 6c
ĐỨT GÃY THUẬN VÀ CẤU TẠO CĂNG GIÃN

Đứt gãy thuận xuất
hiện trong các hệ thống
căng giãn

Các hệ thống căng giãn xuất hiện ở đâu?

Hệ thống tác giãn Sống núi giữa đại dương

 Các Rift

 Tách giãn
sau cung

 Rìa lục địa thụ động

 Tách giãn nội lục liên
quan đến hoạt động
manti chùm hoặc hot
spot

 Hầu hết các đứt gãy thuận quy mô khu vực thường gắn liền 
với hoạt động tách giãn (rift), rìa lục địa thụ động, tách giãn
sau cung, hoạt động của manti chùm v.v.

Đặc điểm của đứt gãy thuận

 C¸nh trªn trît
xuèng, c¸nh díi ®Èy
lªn

Kh¶o s¸t t¹i huyÖn Hµ KhÈu, Trung Quèc
®íi ®øt gÉy S«ng Hång

 Phần địa tầng bị mất được lấp đầy bởi
các trầm tích trẻ hơn  Các tầng đá trẻ
hơn nằm trên các tập đá già hơn
 Một tập đá bị đứt gãy thuận cắt qua,
khi chiếu lên trên bản đồ sẽ có một
khoảng trống  đới mở

 Đứt gãy thuận xảy ra khi
thạch quyển bị căng giãn,
với những đứt gãy có quy
mô khu vực các đá nằm
cánh trên bị biến dạng dòn
còn các đá biến nằm dưới
mặt đứt gãy bị biến dạng
dẻo

 Tổ hợp của các đứt gãy thuận có thể tạo các cấu trúc địa hào/địa 
lũy. 

 Địa hào là các cấu trúc địa chất hình thành bởi hai hệ 
thống đứt gãy thuận cắm ngược chiều nhau, trong đó các 
khối trung tâm dịch chuyển xuống phía dưới trong khi các 
khối địa lũy bên cạnh dịch chuyển nâng lên cao. 

Hoạt động quay của các cánh cho hai kiểu
tổ hợp: kiểu đứt gãy domino (dominostyle) và kiểu ngăn kéo (bookshelf-style)

Đứt gãy cong thuận- sản phẩm
của chuyển động xoay của các
khối bị đg cắt qua

Gibbs '84

Gibbs '83

Đứt gãy thuận góc cắm thoải và phức hệ nhân biến chất
(metamorphic core complexes)
 Đứt gãy thuận góc cắm
thoải được đặc trưng những
đứt gãy thận kiểu domino
trong diện phân bố của đá
trầm tích trẻ cắm dốc trên bề
mặt đứt gãy thuận lớn nằm
phía trên các đá biến chất trình
độ cao bị biến dạng dẻo thuộc
phần giữa hoặc dưới của vỏ
trái đất.

Cơ chế hình thành

Sự phát triển của đứt gãy thuận góc cắm thoải trên lớp vỏ

Các đứt gãy thấu qua lớp vỏ giữa và quá trình dịch chuyển được đặc
trưng bởi các đới trượt và tổ hợp các đá mylonite

Phần nhân biến chất ở giữa (lớp vỏ giữa hoặc dưới) trồi nên tạo thành
một vòm biến chất

Nguồn gốc động lực căng giãn

Làm dày vỏ lục địa sản phẩm của quá trình sập đổ sau tạo núi

 Tác dụng tương hỗ va chạm
giữa các địa mảng
 Sản phẩm của quá trình hồi
quy

Gueydan et al., 2008
Buck, 1991

Tác dụng tách tấm (Delamination)

Tác dụng của manti chùm

...
Chương 6c
ĐỨT GÃY THUẬN VÀ CẤU TẠO CĂNG GIÃN
Đứt gãy thuận xuất
hiện trong các hệ thống
căng giãn
tài liệu địa chất cấu tạo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu địa chất cấu tạo - Người đăng: Phương Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
tài liệu địa chất cấu tạo 9 10 179