Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu địa chất cấu tạo

Được đăng lên bởi Phương Nguyễn
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 1345 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 6

NẾP UỐN

TS. Trần Mỹ Dũng
Địa chỉ: Bộ môn Địa chất
Điện thoại: (+84) 04 38384048
E-mail: tmdung@126.com

Nội dung
 Các khái niệm
 Các yếu tố hình học của nếp uốn
 Phân loại nếp uốn
 Vấn đề uốn nếp chồng lấn
Ý nghĩa của nếp uốn trong nghiên cứu địa chất

I. Các khái niệm


Nếp uốn là một dạng cấu tạo uốn cong, kết quả của sự
biến dạng dẻo của các cấu tạo mặt lớp, mặt phiến hoặc
các cấu tạo mặt nguyên sinh khác trong đá.



Các nếp uốn liên quan chặt chẽ đến quá trình ép nén



Chúng có thể xuất hiện đơn độc hoặc thành một chuỗi
kéo dài với kích cỡ khác nhau.

Tỷ lệ của các nếp uốn
Tỉ lệ hiển vi  cần có thiết bị trợ giúp để phóng đại
Tỷ lệ trung bình  quan sát được bằng mắt thường tới quy mô vết lộ
Tỷ lệ lớn  quan sát được trên bản đồ địa chất và lớn hơn

II. Các yếu tố hình học của nếp uốn


Điểm đỉnh (Crest) – Là điểm cao nhất trên một tầng đã cho của
nếp uốn trên mặt cắt dọc cắt qua nếp uốn (nếp lồi)



Điểm đáy (Trough) – Điểm thấp nhầt trên một tầng đã cho của
nếp uốn trên mặt cắt dọc cắt qua nếp uốn (nếp lõm)



Diện vòm (Hinge Zones) – Vị trí uốn cong lớn nhất trên bề mặt
một tầng đã cho của nếp uốn



Cánh nếp uốn (Limbs) – Là phần hai bên của nếp uốn nối tiếp với
phần diện vòm

II. Các yếu tố hình học của nếp uốn
 Điểm

vòm (Hinge point) – Là vị trí có độ cong cực đại trên
một tầng đã cho (điểm chuyển tiếp giữa hai cánh)
 Đường bản lề (Plunge) – Là đường nối các điểm vòm trên
cùng một tầng đã cho theo phương kéo dài của nếp uốn
 Mặt trục – Mặt chứa tất cả các đường vòm xác định cho các
tầng đá của nếp uốn (là mặt chia lớp uốn thành hia phần
bằng nhau)
 Đường trục – Là đường thẳng giao giữa mặt trục và mặt
phẳng nằm ngang

Các yếu tố hình học của nếp uốn
Mặt trục
Diện vòm
Điểm đỉnh
Trục

Cánh

Điểm uốn

Điểm đáy

Yếu tố hình học của nếp uốn


Bản lề (Plunge) – Là
đường vòm của nếp uốn
khi vòm của nếp uốn
nghiêng so với mặt
phẳng nằm ngang

Các yếu tố hình học của nếp uốn


Độ dài nếp uốn (Wavelength) – Khoảng cách giữa các
điểm đỉnh hoặc điểm đáy liền kề



Biên độ (Amplitude) – Một nửa khoảng cách từ một điểm
đỉnh đến một điểm đáy kế tiếp



Phương nghiêng (Vergence) – Phương nghiêng của mặt
trục nếp uốn

Cấu trúc của nếp uốn
 Nếp

uốn chính (First-Order Folds) – Là nếp uốn chủ
đạo (lớn nhất)
 Nếp uốn thứ cấp (Second-Order Folds) – Là các nếp
uốn nhỏ hơn phát triển ở hai bên cánh của nếp uốn
chính
 Mặt bao (Enveloping Surface) – Là mặt cho phép (hiệu
chỉnh) quan hệ của các nếp uốn thứ cấp tới nếp uốn
chí...
Chương 6
NẾP UỐN
TS. Trần Mỹ Dũng
Địa chỉ: Bộ môn Địa chất
Điện thoại: (+84) 04 38384048
E-mail: tmdung@126.com
tài liệu địa chất cấu tạo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu địa chất cấu tạo - Người đăng: Phương Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
tài liệu địa chất cấu tạo 9 10 416