Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu điện

Được đăng lên bởi Cảnh Nhà Quê
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1530 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÁC DẠNG BÀI TẬP CUNG CẤP ĐIỆN
.
DẠNG I

Về tổn thất công suất và tổn thất điện năng trong mạng điện.

Bài tập 1:
1. Hãy xác định công suất đầu vào của trạm S 1∑ . Biết điện áp định mức của trạm biến áp là
35/10 kV (Hình vẽ 1). Toàn bộ đường dây của mạng dùng loại dây AC-95 ( r0 = 0,37 Ω/km; x0
= 0,35 Ω/km), chiều dài tiết diện đường dây cho trên hình vẽ. (tổn thất công suất trên đường
dây và trong máy biết áp cho phép tính gần đúng với Udm ở mọi vị trí của lưới).
.

.

S 1Σ

2

1

AC-95
1 km

3

4

AC-95
1 km

.

.

S4

S3

AC-95
2 km

= 1000 + j950 kVA; τ 3=3000 h.

.

S4 =
.

800 + j700 kVA; τ 4=2800 h.

S 5 = 600+j500 VA/m;

τ 5=3000 h.

SdmB = 2500 kVA; UdmB = 35/10 kV.
∆ P0 = 2,42 kW; ∆ PN = 19,3 kW.
uN% = 6,5 %; i0% = 1%; C = 1000đ/kWh

Hình vẽ 1

5

S3

Yêu cầu xác định chi tiết:
• Tổng công suất tại thanh hạ áp của trạm S 2∑ = ? (công suất của tất cả các phụ tải cùng tổn
thất công suất trên đường dây).
• Công suất đầu vào của trạm S1∑ = ? (tức S2∑ cùng tổn thất công suất trong máy biến áp)
Giải:
Đoạn 2-5 thay bằng 2-5’ (l25’ = l25/3) và S5 = (0,6+j0,5)x2000 = 1200+j1000 kVA.
Z25’ = 1/3.(r0.l25’ +jx0.l25’) = 1/3(0,37x2 +j0,35x2) = 0,246 + j0,233 Ω.
Z23 = r0.l23 +jx0.l23 = 0,37x1 +j0,35x1
= 0,37 + j 0,35 Ω.
Z34 = r0.l34 +jx0.l34 = 0,37x1 +j 0,35x1
= 0,37 + j 0,35 Ω.
2
2
 800 + 700 
.
2
, (0,37 + j 0,35) = 11 300.(0,37+j0,35)
=
(S
4/U) .Z34’ = 

∆S 34
10 2


= 4 181 + j 3 955 VA = 4,181 + j3,955 kVA
.

.

.

'
= S + ∆S 34 = 800 + j700 + 4,181 + j 3,955 kVA. = 804,181 + j703,955 kVA.
S 34
4

S

.
"
23

.

.

= S 3 + S ' = 1000 + j 950 + 804,181 + j 703,955 =
34

1804,181 + j 1653,955 kVA.
.

∆S 23

=(S”23/U)2.Z23=

1804,1812 +1653,9552


10 2




.(0,37 + j 0,35) =59


(0,37+j0,35)
= 22 166,14 + j20 967,03 VA = 22,166 +j 20,967 kVA

905,81.

S

.
'
23

S

=

.
"
23

.

+ ∆S 23 = 1804,181 + j 1653,955 + 22,166 + j

20,967 = 1826,347 +j 1674,922.
 1200 2 +1000 2 
.
2

.(0,246 + j 0,233) = 24400.(0,246+j0,233)
=
(S”
/U)
.Z
=
25
25’
∆S 25
10 2


= 6002,4 + j 5685 VA = 6,002 + j5,685 kVA.
.

.

.

' =
S 25
S 5 + ∆ S 25 = 1200 + j 1000 + 6,002 + j5,685 = 1206,002 + j1005,685 kVA

Công suất tổng hạ áp của trạm:
.

.

.

' +
'
= 1826,347 + j1674,922 + 1206,002 + j1005,685
S 2Σ = S 23
S 25

= 3032,349 + j 2680,607 kVA = 3,032 + j2,680 MVA.
.

.

.

Công suất đầu vào S = S + ∆S
2Σ
1Σ
B
.

.

.

∆S B = ∆S fe + ∆S cu
.

2.i0 %.S dm
2 x1x 2500
= 2x2,42 +j
100
100
2
19,3 x(10 )
.10 3 =
.10 3 = 0,154Ω
2
2 x( 2500 )

∆S fe = ∆Pfe +j∆Qfe = n.∆...
CÁC DẠNG BÀI TẬP CUNG CẤP ĐIỆN
.
DẠNG I Về tổn thất công suất và tổn thất điện năng trong mạng điện.
Bài tập 1:
1. Hãy xác định công suất đầu vào của trạm S
1
. Biết điện áp định mức của trạm biến áp
35/10 kV (Hình vẽ 1). Toàn bộ đường dây của mạng dùng loại dây AC-95 ( r
0
= 0,37
/km; x
0
= 0,35
/km), chiu i tiết diện đường dây cho trên hình vẽ. (tổn thất công suất trên đường
dây và trong máy biết áp cho phép tính gần đúng với U
dm
ở mọi vị trí của lưới).
Yêu cầu xác định chi tiết:
Tổng công suất tại thanh hạ áp của trạm S
2
= ? (công suất của tất cả các phụ tải cùng tổn
thất công suất trên đường dây).
Công suất đầu vào của trạm S
1
= ? (tức S
2
cùng tổn thất công suất trong máy biến áp)
Giải:
Đoạn 2-5 thay bằng 2-5’ (l
25’
= l
25
/3) và S
5
= (0,6+j0,5)x2000 = 1200+j1000 kVA.
Z
25’
= 1/3.(r
0
.l
25’
+jx
0
.l
25’
) = 1/3(0,37x2 +j0,35x2) = 0,246 + j0,233
.
Z
23
= r
0
.l
23
+jx
0
.l
23
= 0,37x1 +j0,35x1 = 0,37 + j 0,35
.
Z
34
= r
0
.l
34
+jx
0
.l
34
= 0,37x1 +j 0,35x1 = 0,37 + j 0,35
.
34
.
S
= (S
4
/U)
2
.Z
34’
=
)35,037,0(,
10
700800
2
22
j
+
+
= 11 300.(0,37+j0,35)
= 4 181 + j 3 955 VA = 4,181 + j3,955 kVA
.
'
34
S
=
.
4
S
+
.
34
S
= 800 + j700 + 4,181 + j 3,955 kVA. = 804,181 + j703,955 kVA.
.
"
23
S
=
.
3
S
+
.
'
34
S
= 1000 + j 950 + 804,181 + j 703,955 =
1804,181 + j 1653,955 kVA.
.
23
S
=(S”
23
/U)
2
.Z
23
=
)35,037,0.(
10
955,1653181,1804
2
22
j
+
+
=59 905,81.
(0,37+j0,35)
= 22 166,14 + j20 967,03 VA = 22,166 +j 20,967 kVA
.
3
S
= 1000 + j950 kVA;
τ
3
=3000 h.
4
.
S
= 800 + j700 kVA;
τ
4
=2800 h.
5
.
S
= 600+j500 VA/m;
τ
5
=3000 h.
S
dmB
= 2500 kVA; U
dmB
= 35/10 kV.
P
0
= 2,42 kW;
P
N
= 19,3 kW.
u
N
% = 6,5 %; i
0
% = 1%; C = 1000đ/kWh
2
5
3
4
AC-95
1 km
1
AC-95
1 km
AC-95
2 km
Σ
1
.
S
.
3
S
.
4
S
Hình vẽ 1
tài liệu điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu điện - Người đăng: Cảnh Nhà Quê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
tài liệu điện 9 10 16