Ktl-icon-tai-lieu

Tài Liệu hay về hóa học hữu cơ_ este, lipit

Được đăng lên bởi camtu_dl
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 3132 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Khóa học LTðH môn Hóa –Thầy Ngọc

Phương pháp giải các bài toán ñặc trưng về Este-Lipit

PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC BÀI TOÁN ðẶC TRƯNG VỀ ESTE-LIPIT
BÀI TẬP TỰ LUYỆN
Dạng 1: Bài tập về phản ứng ñốt cháy este - lipit
Câu 1: ðốt cháy hoàn toàn một thể tích hơi este X thu ñược hai thể tích khí CO2 ở cùng ñiều kiện. X là:
A. Metylfomiat.
B. Etyl propionat.
C. Metyl oxalat.
D. Etyl axetat.
Câu 2: ðốt cháy hoàn toàn 0,1 mol este A rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu
ñược 20 gam kết tủa. Công thức của A là:
B. HCOOCH3.
C. HCOOC3H7.
D. HCOOC2H3.
A. HCOOC2H5.
Câu 3: Khi ñốt cháy hoàn toàn một este no, ñơn chức thì số mol CO2 sinh ra bằng số mol O2 ñã phản ứng.
Tên gọi của este là:
A. metyl fomiat
B. etyl axetat
C. n-propyl axetat
D. metyl axetat
(Trích ñề thi tuyển sinh ðH – Cð khối B – 2008)
Câu 4: Khi ñốt cháy hoàn toàn hỗn hợp các este no, ñơn chức, mạch hở thì sản phẩm thu ñược có:
B. số mol CO2 > số mol H2O.
A. số mol CO2 = số mol H2O.
D. không ñủ dữ kiện ñể xác ñịnh.
C. số mol CO2 < số mol H2O.
Câu 5: ðốt cháy hoàn toàn 7,8 gam este X thu ñược 11,44 gam CO2 và 4,68 gam H2O. Công thức phân tử
của este là:
B. C4H8O2.
C. C2H4O2.
D. C3H6O2.
A. C4H8O4.
Câu 6: Thực hiện phản ứng este hoá giữa axit axetic với 2 ancol no ñơn chức là ñồng ñẳng kế tiếp nhau
thu ñược hỗn hợp 2 este. ðốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp 2 este ñó thu ñược 10,08 lít CO2. Công thức
cấu tạo của 2 ancol là:
B. C2H5OH và CH3CH(OH)CH3.
A. CH3OH và C2H5OH.
C. C2H5OH và CH3CH2CH2OH.
D. n-C3H7OH và n-C4H9OH.
Câu 7: ðốt cháy hoàn toàn 0,11 gam một este X (tạo nên từ một axit cacboxylic ñơn chức và một ancol
ñơn chức) thu ñược 0,22 gam CO2 và 0,09 gam H2O. Số este ñồng phân của X là:
A. 4.
B. 2.
C. 6.
D. 5.
(Trích ñề thi tuyển sinh ðH – Cð khối A – 2011)
Câu 8: Trong một bình kín chứa hơi chất hữu cơ X (có dạng CnH2nO2) mạch hở và O2 (số mol O2 gấp ñôi
số mol cần cho phản ứng cháy) ở 139,90C áp suất trong bình là 0,8 atm. ðốt cháy hoàn toàn X sau ñó ñưa
về nhiệt ñộ ban ñầu, áp suất trong bình lúc này là 0,95 atm. X có công thức phân tử là:
B. C3H6O2.
C. CH2O2.
D. C2H4O2.
A. C4H8O2.
(Trích ñề thi tuyển sinh ðH – Cð khối B – 2007)
Câu 9: Hỗn hợp X gồm vinyl axetat, metyl axetat và etyl fomat. ðốt cháy hoàn toàn 3,08 gam X, thu ñược
2,16 gam H2O. Phần trăm số mol của vinyl axetat trong X là:
A. 25%
B. 27,92%
C. 72,08%
D. 75%
(Trích ñề thi tuyển sinh ðH – Cð khối B – 2011)
Câu 10: Thực hiện phản ứng este hóa giữa một axit ñơn chức và một rượu ñơn chức thu ñược este E. ðốt
cháy hoàn toàn ...
Khóa h
ọc LTðH môn Hóa –Thầy Ngọc
Phương pháp giải các bài toán ñặc trưng về Este-Lipit
Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12
- Trang | 1
-
PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC BÀI TOÁN ðẶC TRƯNG VỀ ESTE-LIPIT
BÀI TẬP TỰ LUYỆN
Dạng 1: Bài tập về phản ứng ñốt cháy este - lipit
Câu 1: ðốt cháy hoàn toàn một thể tích hơi este X thu ñược hai thể tích khí CO
2
ở cùng ñiều kiện. X là:
A. Metylfomiat. B. Etyl propionat. C. Metyl oxalat. D. Etyl axetat.
Câu 2: ðốt cháy hoàn toàn 0,1 mol este A rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy o dung dịch Ca(OH)
2
thu
ñược 20 gam kết tủa. Công thức của A là:
A. HCOOC
2
H
5
. B. HCOOCH
3
. C. HCOOC
3
H
7
. D. HCOOC
2
H
3
.
Câu 3: Khi ñốt cháy hoàn toàn một este no, ñơn chức thì số mol CO
2
sinh ra bằng số mol O
2
ñã phản ứng.
Tên gọi của este là:
A. metyl fomiat B. etyl axetat C. n-propyl axetat D. metyl axetat
(Trích ñề thi tuyển sinh ðH – Cð khối B – 2008)
Câu 4: Khi ñốt cháy hoàn toàn hỗn hợp các este no, ñơn chức, mạch hở thì sản phẩm thu ñược có:
A. số mol CO
2
= số mol H
2
O. B. số mol CO
2
> số mol H
2
O.
C. số mol CO
2
< số mol H
2
O. D. không ñủ dữ kiện ñể xác ñịnh.
Câu 5: ðốt cháy hoàn toàn 7,8 gam este X thu ñược 11,44 gam CO
2
4,68 gam H
2
O. Công thức phân tử
của este là:
A. C
4
H
8
O
4.
B. C
4
H
8
O
2.
C. C
2
H
4
O
2.
D. C
3
H
6
O
2.
Câu 6: Thực hiện phản ứng este hoá giữa axit axetic với 2 ancol no ñơn chức ñồng ñẳng kế tiếp nhau
thu ñược hỗn hợp 2 este. ðốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp 2 este ñó thu ñược 10,08 lít CO
2
. Công thức
cấu tạo của 2 ancol là:
A. CH
3
OH và C
2
H
5
OH. B. C
2
H
5
OH và CH
3
CH(OH)CH
3.
C. C
2
H
5
OH và CH
3
CH
2
CH
2
OH. D. n-C
3
H
7
OH và n-C
4
H
9
OH.
Câu 7: ðốt cháy hoàn toàn 0,11 gam một este X (tạo nên tmột axit cacboxylic ñơn chức một ancol
ñơn chức) thu ñược 0,22 gam CO
2
và 0,09 gam H
2
O. Số este ñồng phân của X là:
A. 4. B. 2. C. 6. D. 5.
(Trích ñề thi tuyển sinh ðH – Cð khối A – 2011)
Câu 8: Trong một bình kín chứa hơi chất hữu cơ X (có dạng C
n
H
2n
O
2
) mạch hở O
2
(số mol O
2
gấp ñôi
số mol cần cho phản ứng cháy) ở 139,9
0
C áp suất trong bình 0,8 atm. ðốt cháy hoàn toàn X sau ñó ñưa
về nhiệt ñộ ban ñầu, áp suất trong bình lúc này là 0,95 atm. X có công thức phân tử là:
A. C
4
H
8
O
2
. B. C
3
H
6
O
2
. C. CH
2
O
2
. D. C
2
H
4
O
2
.
(Trích ñề thi tuyển sinh ðH – Cð khối B – 2007)
Câu 9: Hỗn hợp X gồm vinyl axetat, metyl axetat và etyl fomat. ðốt cháy hoàn toàn 3,08 gam X, thu ñược
2,16 gam H
2
O. Phần trăm số mol của vinyl axetat trong X là:
A. 25% B. 27,92% C. 72,08% D. 75%
(Trích ñề thi tuyển sinh ðH – Cð khối B – 2011)
Câu 10: Thực hiện phản ứng este hóa giữa một axit ñơn chức và một rượu ñơn chức thu ñược este E. ðốt
cháy hoàn toàn 0,1 mol E cần 0,45 mol O
2
và thu ñược 0,4 mol CO
2
và a mol H
2
O. Giá trị của a là:
A. 0,3 mol B. 0,35 mol C. 0,4 mol D. 0,45 mol.
Câu 11: Thực hiện phản ứng este hóa giữa rượu X axit Y (ñều ñơn chức) thu ñược este E. ðốt cháy
hoàn toàn 0,1 mol E thu ñược tổng khối lượng CO
2
và H
2
O là 23 gam. X, Y tương ứng là:
A. HCOOH và C
2
H
5
OH. B. CH
3
COOH và CH
3
CH
2
CH
2
OH.
C. HCOOH và CH
2
=CH-CH
2
OH. D. HCOOH và CH
3
OH.
Câu 12: Hỗn hợp Z gồm hai este X và Y tạo bởi cùng một ancol hai axit cacboxylic kế tiếp nhau trong
dãy ñồng ñẳng (M
X
< M
Y
). ðốt cháy hoàn toàn m gam Z cần dùng 6,16 lít khí O
2
(ñktc), thu ñược 5,6 lít
khí CO
2
(ñktc) và 4,5 gam H
2
O. Công thức este X và giá trị của m tương ứng là:
A. (HCOO)
2
C
2
H
4
và 6,6 . B. HCOOCH
3
và 6,7.
C. CH
3
COOCH
3
và 6,7. D. HCOOC
2
H
5
và 9,5.
(Trích ñề thi tuyển sinh Cao ñẳng – 2010)
Câu 13: Este A không tác dụng với Ag
2
O/dung dịch NH
3
. ðốt cháy hoàn toàn m gam A thì thu ñược 6,6
gam CO
2
2,7 gam nước. Mặt khác, ñể thủy phân hoàn toàn m gam A cần dùng 50 ml dung dịch NaOH
1M. Công thức cấu tạo của A là:
Tài Liệu hay về hóa học hữu cơ_ este, lipit - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài Liệu hay về hóa học hữu cơ_ este, lipit - Người đăng: camtu_dl
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Tài Liệu hay về hóa học hữu cơ_ este, lipit 9 10 856