Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu học cách sử dụng máy tính Casio –

Được đăng lên bởi Dung Nguyen
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 829 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tài liệu học cách sử dụng máy tính Casio – 

Mục lục
I. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY TÍNH fx 570MS ................................................... 2
II. ĐẠI SỐ ...................................................................................................................... 4
1. Tính toán thông thường và sử dụng biến nhớ: ....................................................... 5
2. Sử lý số lớn: ........................................................................................................... 6
3. Tìm USCLN và BSCNN ........................................................................................ 9
4. Tìm số dư: ............................................................................................................ 10
5. Tìm số các chữ số: ................................................................................................ 14
III. ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH ........................................................................................ 14
1. Phương trình bậc I, II, II, bậc cao và quy về bậc I, II, III, bậc cao. ..................... 14
1.1 Phương trình bậc I .......................................................................................... 14
1.2 Phương trình bậc II. ....................................................................................... 15
1.3 Phương trình bậc III. ...................................................................................... 16
1.4 Phương trình bâc cao. .................................................................................... 16
1.5 Quy về phương trình bậc I, II, III. ................................................................. 16
1.6 Phương trình vô tỉ. ......................................................................................... 16
2. Giải phương trình dùng SHIFT SOLVE .............................................................. 17
3. Giải phương trình bằng phương pháp lặp ............................................................ 17
4. Phương trình lượng giác ....................................................................................... 18
5. Phương trình, hệ phương trình mũ và logarit. ...................................................... 19
5.1 Phương trình, hệ phương trình mũ. ................................................................ 19
5.2 Phương trình, hệ phương trình mũ và logarit. ............................................... 20
6. Hệ phương trình bậc nhất 2, 3 ẩn. ..........................
Tài liệu học cách sử dụng máy tính Casio – www.gvhieu.wordpress.com
Tng hp bởi Đặng Trung Hiếu - Copyright: Nguyn Xuân Cnh Ninh Bình 1
Mc lc
I. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY TÍNH fx 570MS ................................................... 2
II. ĐẠI SỐ ...................................................................................................................... 4
1. Tính toán thông thường và sử dụng biến nhớ: ....................................................... 5
2. Sử lý số lớn: ........................................................................................................... 6
3. Tìm USCLN và BSCNN ........................................................................................ 9
4. Tìm số dư: ............................................................................................................ 10
5. Tìm số các chữ số: ................................................................................................ 14
III. ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH ........................................................................................ 14
1. Phương trình bậc I, II, II, bậc cao và quy về bậc I, II, III, bậc cao. ..................... 14
1.1 Phương trình bậc I .......................................................................................... 14
1.2 Phương trình bậc II. ....................................................................................... 15
1.3 Phương trình bậc III. ...................................................................................... 16
1.4 Phương trình bâc cao. .................................................................................... 16
1.5 Quy về phương trình bậc I, II, III. ................................................................. 16
1.6 Phương trình vô tỉ. ......................................................................................... 16
2. Giải phương trình dùng SHIFT SOLVE .............................................................. 17
3. Giải phương trình bằng phương pháp lặp ............................................................ 17
4. Phương trình lượng giác ....................................................................................... 18
5. Phương trình, hệ phương trình mũ và logarit. ...................................................... 19
5.1 Phương trình, hệ phương trình mũ. ................................................................ 19
5.2 Phương trình, hệ phương trình mũ và logarit. ............................................... 20
6. Hệ phương trình bậc nhất 2, 3 ẩn. ........................................................................ 20
7. Tích phân, đạo hàm. ............................................................................................. 20
8. Hàm số. ................................................................................................................. 21
8.1 Hàm số: .......................................................................................................... 21
8.2 Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số lượng giác. .................................. 23
8.3 Tìm độ dài cung, diện tích, thể tích. .............................................................. 24
9. Phương trình hàm. ................................................................................................ 25
10. Giải tích tổ hợp. .................................................................................................. 26
Tài liệu học cách sử dụng máy tính Casio – - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu học cách sử dụng máy tính Casio – - Người đăng: Dung Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Tài liệu học cách sử dụng máy tính Casio – 9 10 697