Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu học quy tắc đạo đức trong lĩnh vực công chứng

Được đăng lên bởi Pumpy Nguyeen
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 1088 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HỘI ĐỒNG KHEN THƯỞNG – KỶ LUẬT


MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ
HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ
&
QUY TẮC ĐẠO ĐỨC
NGHỀ NGHIỆP LUẬT SƯ

1

THÁNG 7/2009

2

QUỐC HỘI
Số: 65/2006/QH11

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2006

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Khoá XI, kỳ họp thứ 9
(Từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 29 tháng 6 năm 2006)
LUẬT LUẬT SƯ
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992
đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm
2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;
Luật này quy định về luật sư và hành nghề luật sư.
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về nguyên tắc, điều kiện, phạm vi, hình thức hành nghề, tiêu
chuẩn, quyền, nghĩa vụ của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức xã hội - nghề
nghiệp của luật sư, quản lý hành nghề luật sư, hành nghề của tổ chức hành nghề luật
sư nước ngoài, luật sư nước ngoài tại Việt Nam.
Điều 2. Luật sư
Luật sư là người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề theo quy định của Luật này,
thực hiện dịch vụ pháp lý theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức (sau đây gọi
chung là khách hàng).
Điều 3. Chức năng xã hội của luật sư
Hoạt động nghề nghiệp của luật sư nhằm góp phần bảo vệ công lý, phát triển kinh tế
và xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Điều 4. Dịch vụ pháp lý của luật sư
Dịch vụ pháp lý của luật sư bao gồm tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật, đại diện
ngoài tố tụng cho khách hàng và các dịch vụ pháp lý khác.
Điều 5. Nguyên tắc hành nghề luật sư
1. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật.
2. Tuân theo quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư.
3. Độc lập, trung thực, tôn trọng sự thật khách quan.
4. Sử dụng các biện pháp hợp pháp để bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp của
khách hàng.
5. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động nghề nghiệp luật sư.

3

Điều 6. Nguyên tắc quản lý hành nghề luật sư
Quản lý hành nghề luật sư được thực hiện theo nguyên tắc kết hợp quản lý nhà nước
với phát huy vai trò tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, bảo đảm
việc tuân theo pháp luật, quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của luật sư.
Điều 7. Tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư
Tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư được thành lập để đại diện, bảo vệ quyền,
lợi ích hợp pháp của luật sư, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư, giám sát
việc tuân theo pháp luật, quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư, thực h...
ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HỘI ĐỒNG KHEN THƯỞNG – KỶ LUẬT
MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ
HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ
&
QUY TẮC ĐẠO ĐỨC
NGHỀ NGHIỆP LUẬT SƯ
1
Tài liệu học quy tắc đạo đức trong lĩnh vực công chứng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu học quy tắc đạo đức trong lĩnh vực công chứng - Người đăng: Pumpy Nguyeen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
Tài liệu học quy tắc đạo đức trong lĩnh vực công chứng 9 10 665