Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu học tập cho người mới bắt đâu

Được đăng lên bởi thanhbk113
Số trang: 76 trang   |   Lượt xem: 922 lần   |   Lượt tải: 19 lần
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA
TRUNG TAÂM KYÕ THUAÄT ÑIEÄN TOAÙN
---------------------

BAØI GIAÛNG

AUTOCAD
CAÊN BAÛN
Bieân soaïn: PHAÏM QUOÁC HÖNG

- ÑHBK, 10 July 2011-

MUÏC LUÏC
CHÖÔNG
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
CHÖÔNG
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
CHÖÔNG
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
CHÖÔNG
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.

1: LAØM QUEN AUTOCAD
trang
Giôùi thieäu AutoCAD .......................................................................................... 1
Khôûi ñoäng AutoCAD2007 ................................................................................. 1
Caáu truùc maøn hình AutoCAD2007 ..................................................................... 1
Laøm vieäc vôùi baûn veõ NEW, OPEN, SAVEAS ................................................... 2
ZOOM – Leänh thu/phoùng maøn hình .................................................................. 3
PAN – Leänh di chuyeån vuøng nhìn ..................................................................... 3
Caùc loaïi heä toïa ñoä trong AutoCAD .................................................................... 4
LINE – Leänh veõ ñoaïn thaúng .............................................................................. 6
Caùc ví duï öùng duïng ............................................................................................ 7
Xoùa ñoái töôïng .................................................................................................... 8
Moät soá thao taùc duøng chuoät choïn ñoái töôïng ....................................................... 8
2: COÂNG CUÏ TRÔÏ GIUÙP
Ñieåm ñaëc bieät & caùc leänh truy baét ................................................................... 10
OSNAP – Leänh caøi ñaët töï ñoäng truy baét ñieåm ................................................. 12
ORTHO – Leänh trôï giuùp veõ ñoaïn thaúng .......................................................... 12
POLAR Tracking – Leänh trôï giuùp veõ ñöôøng nghieâng ...................................... 13
DIMALIGNED – Ño khoaûng caùch, ño chieàu daøi ............................................. 13
DIMANGULAR – Ño goùc ............................................................................... 13
DIMRADIUS – Ño baùn kính ........................................................................... 13
DIMDIAMETER – Ño ñöôøng kính.................................................................. 13
REGEN – Leänh ...
T
T
R
R
Ö
Ö
Ô
Ô
Ø
Ø
N
N
G
G
Ñ
Ñ
A
A
Ï
Ï
I
I
H
H
O
O
Ï
Ï
C
C
B
B
A
A
Ù
Ù
C
C
H
H
K
K
H
H
O
O
A
A
T
T
R
R
U
U
N
N
G
G
T
T
A
A
Â
Â
M
M
K
K
Y
Y
Õ
Õ
T
T
H
H
U
U
A
A
Ä
Ä
T
T
Ñ
Ñ
I
I
E
E
Ä
Ä
N
N
T
T
O
O
A
A
Ù
Ù
N
N
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
B
B
A
A
Ø
Ø
I
I
G
G
I
I
A
A
Û
Û
N
N
G
G
A
A
U
U
T
T
O
O
C
C
A
A
D
D
C
C
A
A
Ê
Ê
N
N
B
B
A
A
Û
Û
N
N
B
B
i
i
e
e
â
â
n
n
s
s
o
o
a
a
ï
ï
n
n
:
:
P
P
H
H
A
A
Ï
Ï
M
M
Q
Q
U
U
O
O
Á
Á
C
C
H
H
Ö
Ö
N
N
G
G
-
-
Ñ
Ñ
H
H
B
B
K
K
,
,
1
1
0
0
J
J
u
u
l
l
y
y
2
2
0
0
1
1
1
1
-
-
Tài liệu học tập cho người mới bắt đâu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu học tập cho người mới bắt đâu - Người đăng: thanhbk113
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
76 Vietnamese
Tài liệu học tập cho người mới bắt đâu 9 10 414