Ktl-icon-tai-lieu

TÀI LIỆU HỌC TẬP VỀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TÀI LIỆU TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Được đăng lên bởi nhienck-gmail-com
Số trang: 152 trang   |   Lượt xem: 906 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
TP. HỒ CHÍ MINH

TÀI LIỆU HỌC TẬP VỀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
TÀI LIỆU TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

TÁC GIẢ: TS. NGUYỄN VĂN TUẤN
THÁNG 11 NĂM 2011

Nội dung 1: Các bước triển khai một đề tài nghiên cứu khoa học

o

o

Những nguyên tắc căn bản để giúp người bắt đầu làm công tác nghiên cứu có
thể lựa chọn một hướng đi rõ ràng, đặc biệt là vấn đề tìm người hướng dẫn
khoa học và lựa chọn đề tài.
Cách lập một kế hoạch nghiên cứu vạch ra từng bước đi và công việc cụ thể,
để có định hướng tốt hơn trong quá trình nghiên cứu.

Nội dung 2: Phương pháp tìm kiếm tài liệu tham khảo khoa học
o
o
o
o

Cách chuẩn bị cho công tác nghiên cứu?
Đặc điểm và ưu nhược điểm của mỗi loại tài nguyên, tài liệu khoa học?
Lập chiến lược tìm kiếm, sử dụng tốt các công cụ để tìm được tài liệu phục
vụ cho nghiên cứu?
Đánh giá và chọn lọc những tài liệu có giá trị tham khảo khoa học cho đề tài?

Nội dung 3: Khai thác thông tin từ tài liệu khoa học
o
o
o

Cách đọc và khai thác các tài liệu khoa học một cách hiệu quả?
Các quy định trích dẫn tham khảo khoa học?
Cách trình bày danh mục tham khảo theo đúng quy định?

Nội dung 4: Phương pháp viết tài liệu khoa học
o
o
o
o
o

Cách trình bày các loại tài liệu khoa học khác nhau;
Cách lập kế hoạch viết bài;
Cách lập dàn ý cho tài liệu khoa học;
Các nguyên tắc phát triển và trình bày ý tưởng trong bài viết khoa học.
Cách viết một bài báo cáo khoa học?

Nội dung 5: Kĩ thuật soạn thảo tài liệu khoa học
o
o
o
o
o
o
o

Các yêu cầu căn bản trong nghiên cứu khoa học;
Phân biệt các loại tài liệu khoa học khác nhau;
Cách tìm kiếm để có được tài liệu tham khảo khoa học;
Cách khai thác thông tin từ tài liệu khoa học để chuẩn bị tư liệu cho bài viết;
Các quy định và có yêu cầu cao về chất lượng trình bày tài liệu khoa học;
Cách viết một tài liệu khoa học theo đúng các quy tắc trình bày khoa học;
Sử dụng ở mức căn bản các chương trình soạn thảo văn bản và trình chiếu.

Phần 1. Các bước triển khai một đề tài nghiên cứu khoa học
Mở đầu
Nói chung, không có những quy tắc tuyệt đối trong phương pháp nghiên cứu và trình bày kết
quả nghiên cứu khoa học. Các quy tắc này có thể thay đổi tuỳ chuyên ngành, tuỳ cấp độ
nghiên cứu cũng như tuỳ người hướng dẫn hoặc chịu trách nhiệm khoa học của đề tài. Mỗi nhà
khoa học lại chịu những áp lực hành chính, quy định chuyên môn và thói quen nghiên cứu
trong đơn vị và chuyên ngành của mình.
Tuy nhiên, vẫn có những bước cơ bản giúp một người làm công tác nghiên cứu có thể xây
dựng một đề tài nghiên cứu ...
TRƯỜNG ĐẠI HC SƯ PHM K THUT
TP. H CHÍ MINH
TÀI LIU HC TP V PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CU
TÀI LIU TRONG NGHIÊN CU KHOA HC
TÁC GI: TS. NGUYN VĂN TUN
THÁNG 11 NĂM 2011
TÀI LIỆU HỌC TẬP VỀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TÀI LIỆU TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÀI LIỆU HỌC TẬP VỀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TÀI LIỆU TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - Người đăng: nhienck-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
152 Vietnamese
TÀI LIỆU HỌC TẬP VỀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TÀI LIỆU TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 9 10 922