Ktl-icon-tai-lieu

Tài Liệu Inventor

Được đăng lên bởi Le Tran Hieu
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1516 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch−¬ng 3
Sketch
Sketch (ph¸c ph¶o) lµ b−íc ®Çu tiªn ®Ó t¹o dùng chi tiÕt. Ch−¬ng nµy sÏ tr×nh
bµy tæng quan vÒ m«i tr−êng Sketch, c«ng cô Sketch vµ tr×nh tù t¹o Sketch. Nh÷ng
th«ng tin tham kh¶o nhiÒu h¬n, c¸c thÝ dô tr×nh diÔn, vµ chØ dÉn tõng b−íc cô thÓ
xem thªm trong phÇn trî gióp trùc tuyÕn (OnlineHelp) vµ Tutorial.
3.1. Giíi thiÖu chung
3.1.1. C«ng dông cña Sketch
M« h×nh mµ ta t¹o ra trong Autodesk Inventor ®−îc liªn kÕt víi Sketch c¬ së
(Underlying) cña nã. Khi söa ®æi Sketch, m« h×nh sÏ ®−îc tù ®éng cËp nhËt.
Khi muèn t¹o hoÆc chØnh söa Sketch, ph¶i vµo m«i tr−êng Sketch. M«i tr−êng
nµy bao gåm Sketch vµ c¸c c«ng cô ®Ó t¹o vµ chØnh söa nã.
Sketch lµ biªn d¹ng cña Feature1 vµ c¸c ®èi t−îng h×nh häc kh¸c (vÝ dô ®−êng
dÉn hoÆc ®−êng t©m quay) cÇn thiÕt ®Ó t¹o Feature. Ta t¹o m« h×nh 3D tõ Sketch
b»ng c¸ch kÐo mét biªn d¹ng theo mét ®−êng dÉn hoÆc quay mét biªn d¹ng quanh
®−êng t©m nµo ®ã (H×nh 3.1).

H×nh 3.1: T¹o chi tiÕt 3D b»ng c¸ch
quay Sketch quanh mét ®−êng t©m.

M« h×nh 3D cña chi tiÕt ®−îc t¹o trªn c¬ së th«ng tin trong Sketch vµ c¸c c«ng
cô t¹o Feature. Gi÷a Sketch vµ Feature ®−îc t¹o thµnh lu«n lu«n cã mèi liªn kÕt.
Mçi khi söa ®æi Sketch th× Feature ®−îc tù ®éng cËp nhËt. §iÒu nµy lµm ®¬n gi¶n
qu¸ tr×nh thiÕt kÕ vµ chØnh söa chi tiÕt.

1

3.

Feature lµ mét bé phËn cña chi tiÕt, cã thÓ söa ®æi ®−îc khi cÇn thiÕt. Chi tiÕt vÒ Feature, xem ch−¬ng

3.1.2. Khëi ®éng m«i tr−êng Sketch
Mçi khi më mét file chi tiÕt míi, m«i tr−êng Sketch ®−îc tù ®éng kÝch ho¹t.
Nót 2D Sketch ®−îc chän vµ thanh c«ng cô 2D Sketch hiÖn s½n. Khi mét file chi tiÕt
®· më, cã thÓ kÝch ho¹t Sketch trong Browser (cöa sæ duyÖt) ®Ó kÝch ho¹t c¸c c«ng
cô trong m«i tr−êng Sketch. Sau khi t¹o m« h×nh tõ Sketch ta cã thÓ trë l¹i m«i
tr−êng Sketch ®Ó chØnh söa hoÆc bæ sung thªm Sketch míi cho Feature.
Sau khi Sketch ®−îc t¹o ra, biÓu t−îng Sketch xuÊt hiÖn trong Browser. Khi t¹o
Feature tõ Sketch, biÓu t−îng Feature xuÊt hiÖn trong Browser, bªn trªn biÓu t−îng
Sketch t−¬ng øng. Khi trá vµo biÓu t−îng Sketch trong Browser, Sketch t−¬ng øng
trong cöa sæ ®å ho¹ sÏ ®æi mµu. §Ó chØnh söa Sketch, kÝch ®óp vµo biÓu t−îng cña
nã trong Browser.
3.2. C¸c tiÖn Ých t¹o Sketch
Dynamic inference Autodesk Inventor t×m kiÕm, hiÓn thÞ vµ tù ®éng g¸n nh÷ng
rµng buéc khi t¹o Sketch.
Shared Sketch

Ta cã thÓ sö dông mét Sketch ®Ó t¹o nhiÒu Feature hoÆc
nhiÒu biªn d¹ng (Profile) trong mét m« h×nh chi tiÕt.

Constrained Drag

Ta cã thÓ g¸n c¸c rµng buéc, thay ®æi kÝch th−íc cña Sketch
vµ t¹o c¸c rµn...
Ch¬ng 3
Sketch
Sketch (ph¸c ph¶o) lµ bíc ®Çu tiªn ®Ó t¹o dùng chi tiÕt. Ch¬ng nµy sÏ tr×nh
bµy tæng quan vÒ m«i trêng Sketch, c«ng cô Sketch vµ tr×nh tù t¹o Sketch. Nh÷ng
th«ng tin tham kh¶o nhiÒu h¬n, c¸c thÝ dô tr×nh diÔn, vµ chØ dÉn tõng bíc cô thÓ
xem thªm trong phÇn trî gióp trùc tuyÕn (OnlineHelp) vµ Tutorial.
3.1. Giíi thiÖu chung
3.1.1. C«ng dông cña Sketch
M« h×nh mµ ta t¹o ra trong Autodesk Inventor ®îc liªn kÕt víi Sketch c¬ së
(Underlying) cña nã. Khi söa ®æi Sketch, m« h×nh sÏ ®îc tù ®éng cËp nhËt.
Khi muèn t¹o hoÆc chØnh söa Sketch, ph¶i vµo m«i trêng Sketch. M«i trêng
nµy bao gåm Sketch vµ c¸c c«ng cô ®Ó t¹o vµ chØnh söa nã.
Sketch lµ biªn d¹ng cña Feature
1
vµ c¸c ®èi tîng h×nh häc kh¸c (vÝ dô ®êng
dÉn hoÆc ®êng t©m quay) cÇn thiÕt ®Ó t¹o Feature. Ta t¹o m« h×nh 3D tõ Sketch
b»ng c¸ch kÐo mét biªn d¹ng theo mét ®êng dÉn hoÆc quay mét biªn d¹ng quanh
®êng t©m nµo ®ã (H×nh 3.1).
H×nh 3.1: T¹o chi tiÕt 3D b»ng c¸ch
quay Sketch quanh mét ®êng t©m.
M« h×nh 3D cña chi tiÕt ®îc t¹o trªn c¬ së th«ng tin trong Sketch vµ c¸c c«ng
cô t¹o Feature. Gi÷a Sketch vµ Feature ®îc t¹o thµnh lu«n lu«n cã mèi liªn kÕt.
Mçi khi söa ®æi Sketch th× Feature ®îc tù ®éng cËp nhËt. §iÒu nµy lµm ®¬n gi¶n
qu¸ tr×nh thiÕt kÕ vµ chØnh söa chi tiÕt.
1
Feature lµ mét bé phËn cña chi tiÕt, cã thÓ söa ®æi ®îc khi cÇn thiÕt. Chi tiÕt vÒ Feature, xem ch¬ng
3.
Tài Liệu Inventor - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài Liệu Inventor - Người đăng: Le Tran Hieu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Tài Liệu Inventor 9 10 416