Ktl-icon-tai-lieu

Tài Liệu Inventor

Được đăng lên bởi Le Tran Hieu
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 721 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch−¬ng 4
Base Solids
Base Solids lµ nh÷ng m« h×nh ®−îc t¹o thµnh tõ c¸c hÖ thèng CAD kh¸c vµ
®−îc ghi ë d¹ng file SAT hoÆc STEP. Ch−¬ng nµy sÏ giíi thiÖu tæng quan vÒ c¸c
kh¸i niÖm, c¸c thñ tôc vµ tr×nh tù lµm viÖc ®−îc sö dông trong m«i tr−êng Base
Solids. §Ó biÕt thªm chi tiÕt vÒ c¸c th«ng tin tham kh¶o, c¸c vÝ dô tr×nh diÔn,
h−íng dÉn c¸c b−íc, dïng Online Help vµ Tutorials.
4.1. Giíi thiÖu chung
Ta cã thÓ më vµ sö dông c¸c file ®−îc t¹o vµ ghi trong Pro\ENGINEER vµ
c¸c hÖ thèng CAD kh¸c víi c¸c phÇn më réng cña file lµ SAT (.sat), STEP (.step)
vµ DWG ( cña AutoCAD vµ Mechanical Desktop).
NÕu mét file SAT hoÆc STEP ®−îc nhËp mµ chøa ®ùng mét thµnh phÇn ®¬n,
Autodesk Inventor sÏ nhËn ra nã lµ mét file chi tiÕt Base Solids. NÕu file ®−îc
nhËp chøa ®ùng nhiÒu thµnh phÇn, Autodesk Inventor sÏ nhËn ra nã lµ mét l¾p r¸p
Base Solids víi nhiÒu file chi tiÕt.
- Khi nµo th× dïng m«i tr−êng m« h×nh Solid:
Sau khi nhËp mét file, kÝch ®óp chuét vµo biÓu t−îng Base Solids trªn cöa
sæ duyÖt ®Ó kÝch ho¹t m«i tr−êng Solid Model. Dïng m«i tr−êng Solid Model ®Ó
®Þnh vÞ c¸c Work Feature, chØnh söa c¸c Base Solids hoÆc sö dông c¸c c¹nh cña
mét mÆt Base Solid nh− lµ biªn d¹ng ph¸c th¶o.
Chó ý: §Ó xem thªm chi tiÕt vÒ nhËp vµ xuÊt c¸c file .sat vµ .stp xem “Data
Translation” trong Help.
- Ta cã thÓ lµm g× víi m« h×nh Solid:
C¸c m« h×nh Solid kh¸c víi c¸c m« h×nh cña Autodesk Inventor. Ta kh«ng
thÓ truy cËp vµo c¸c Sketch, c¸c Feature, c¸c kÝch th−íc còng nh− c¸c rµng buéc
mµ ®· t¹o ra Solid. Tuy nhiªn ta cã thÓ söa mét Base Solid, lÊy ra hoÆc xo¸ c¸c mÆt
vµ t¹o c¸c Work Feature ®Ó sö dông nh− c¸c ®èi t−îng dùng h×nh.
- Ta cã thÓ t×m m« h×nh Solid ë ®©u:
Khi ta nhËp c¸c file ®Þnh d¹ng .sat hoÆc .stp trong cöa sæ duyÖt hiÓn thÞ c¸c
biÓu t−îng Base ®Ó diÔn t¶ c¸c Base Solid.
4.2. C¸c tiÖn Ých:
D−íi ®©y lµ c¸c tiÖn Ých chÝnh trong m«i tr−êng Solid Model.
- Editing Solids: Lo¹i bá hoÆc xo¸ c¸c mÆt cña Base Solid, kÐo d·n hoÆc
co ng¾n mét Base Solid, xo¸ mét mÆt Base Solid hoÆc Base Solid.
- Retain faces: Gi÷ l¹i mét mÆt cña mét Solid bÞ xo¸ ®Ó dïng t¹o ph¸c
th¶o.
- Work features: T¹o c¸c Work Feature ®Ó dïng nh− lµ c¸c ®èi t−îng
dùng h×nh.
4.3. Tr×nh tù lµm viÖc:
PhÇn nµy nªu tæng quan vÒ c¸c thao t¸c lµm viÖc trong m«i tr−êng Base
Solid. Trong online Help, Tutorial vµ Visual SyllabusTM hç trî c¸c th«ng tin chi tiÕt
h¬n vµ c¸c vÝ dô tr×nh diÔn, h−íng dÉn c¸c b−íc.

4.3.1. LËp kÕ ho¹ch lµm viÖc:
Trong m«i tr−êng Solid, ta dïng c¸c c«ng cô Solid ®Ó chØnh söa vµ nhËp
Base Solid. C¸c...
Ch¬ng 4
Base Solids
Base Solids lµ nh÷ng m« h×nh ®îc t¹o thµnh tõ c¸c hÖ thèng CAD kh¸c vµ
®îc ghi ë d¹ng file SAT hoÆc STEP. Ch¬ng nµy sÏ giíi thiÖu tæng quan vÒ c¸c
kh¸i niÖm, c¸c thñ tôc vµ tr×nh tù lµm viÖc ®îc sö dông trong m«i trêng Base
Solids. §Ó biÕt thªm chi tiÕt vÒ c¸c th«ng tin tham kh¶o, c¸c vÝ dô tr×nh diÔn,
híng dÉn c¸c bíc, dïng Online Help vµ Tutorials.
4.1. Giíi thiÖu chung
Ta cã thÓ më vµ sö dông c¸c file ®îc t¹o vµ ghi trong Pro\ENGINEER vµ
c¸c hÖ thèng CAD kh¸c víi c¸c phÇn më réng cña file lµ SAT (.sat), STEP (.step)
vµ DWG ( cña AutoCAD vµ Mechanical Desktop).
NÕu mét file SAT hoÆc STEP ®îc nhËp mµ chøa ®ùng mét thµnh phÇn ®¬n,
Autodesk Inventor sÏ nhËn ra nã lµ mét file chi tiÕt Base Solids. NÕu file ®îc
nhËp chøa ®ùng nhiÒu thµnh phÇn, Autodesk Inventor sÏ nhËn ra nã lµ mét l¾p r¸p
Base Solids víi nhiÒu file chi tiÕt.
- Khi nµo th× dïng m«i trêng m« h×nh Solid:
Sau khi nhËp mét file, kÝch ®óp chuét vµo biÓu tîng Base Solids trªn cöa
sæ duyÖt ®Ó kÝch ho¹t m«i trêng Solid Model. Dïng m«i trêng Solid Model ®Ó
®Þnh vÞ c¸c Work Feature, chØnh söa c¸c Base Solids hoÆc sö dông c¸c c¹nh cña
mét mÆt Base Solid nh lµ biªn d¹ng ph¸c th¶o.
Chó ý: §Ó xem thªm chi tiÕt vÒ nhËp vµ xuÊt c¸c file .sat vµ .stp xem “Data
Translation” trong Help.
- Ta cã thÓ lµm g× víi m« h×nh Solid:
C¸c m« h×nh Solid kh¸c víi c¸c m« h×nh cña Autodesk Inventor. Ta kh«ng
thÓ truy cËp vµo c¸c Sketch, c¸c Feature, c¸c kÝch thíc còng nh c¸c rµng buéc
mµ ®· t¹o ra Solid. Tuy nhiªn ta cã thÓ söa mét Base Solid, lÊy ra hoÆc xo¸ c¸c mÆt
vµ t¹o c¸c Work Feature ®Ó sö dông nh c¸c ®èi tîng dùng h×nh.
- Ta cã thÓ t×m m« h×nh Solid ë ®©u:
Khi ta nhËp c¸c file ®Þnh d¹ng .sat hoÆc .stp trong cöa sæ duyÖt hiÓn thÞ c¸c
biÓu tîng Base ®Ó diÔn t¶ c¸c Base Solid.
4.2. C¸c tiÖn Ých:
Díi ®©y lµ c¸c tiÖn Ých chÝnh trong m«i trêng Solid Model.
- Editing Solids: Lo¹i bá hoÆc xo¸ c¸c mÆt cña Base Solid, kÐo d·n hoÆc
co ng¾n mét Base Solid, xo¸ mét mÆt Base Solid hoÆc Base Solid.
- Retain faces: Gi÷ l¹i mét mÆt cña mét Solid bÞ xo¸ ®Ó dïng t¹o ph¸c
th¶o.
- Work features: T¹o c¸c Work Feature ®Ó dïng nh lµ c¸c ®èi t
îng
dùng h×nh.
4.3. Tr×nh tù lµm viÖc:
PhÇn nµy nªu tæng quan vÒ c¸c thao t¸c lµm viÖc trong m«i trêng Base
Solid. Trong online Help, Tutorial vµ Visual Syllabus
TM
hç trî c¸c th«ng tin chi tiÕt
h¬n vµ c¸c vÝ dô tr×nh diÔn, híng dÉn c¸c bíc.
Tài Liệu Inventor - Trang 2
Tài Liệu Inventor - Người đăng: Le Tran Hieu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Tài Liệu Inventor 9 10 17