Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu lí 12

Được đăng lên bởi Lê Quốc Huy
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 2022 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khóa học LTĐH môn Vật Lí - Thầy Đặng Việt Hùng

Đại cương về dao động điều hòa (p2)

ĐẠI CƯƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA (P2)
(TÀI LIỆU BÀI GIẢNG)

Đây là tài liệu tóm lược các kiến thức đi kèm theo bài giảng “Đại cương về dao động điều hòa (p2) “ thuộc khóa học
LTĐH cấp tốc môn Vật lí – Thầy Đặng Việt Hùng tại website Hocmai.vn. Để có thể nắm vững kiến thức phần “Đại cương
về dao động điều hòa (p2) “ . Bạn cần xem kết hợp tài liệu bài giảng cùng với bài giảng này.

DẠNG 3: HỆ THỨC LIÊN HỆ TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
 Hệ thức liên hệ của x, v:
2

x

Do x và v vuông pha với nhau nên ta luôn có

2

v

x max

x2
A2

1

vmax

v2
ω2 A 2

1 (1)

Nhận xét:
+ Từ hệ thức (1) ta thấy đồ thị của x, v là đường elip nhận các bán trục là A và ωA
+ Khai triển (1) ta được một số hệ thức thường dùng

v
ω

x2

A

2

v ω A2 x 2
+ Tại hai thời điểm t1; t2 vật có li độ, tốc độ tương ứng là x1; v1 và x2; v2 thì ta có

x12
A2

v12
ω2 A2

x 22
A2

v22
ω2 A2

x12 x 22
A2

v22 v12
ω2 A2

v22
x12

ω

v12
x 22

 Hệ thức liên hệ của a, v:
2

2

v2
a2
1 (2)
vmax
a max
ω2 A 2 ω4 A 2
Từ hệ thức (2) ta thấy đồ thị của x, v là đường elip nhận các bán trục là ωA và ω2A.
Chú ý:
+ Thông thường tròn bài thi ta không hay sử dụng trực tiếp công thức (2) vì nó không dễ nhớ. Để làm tốt trắc nghiệm
v

Do a và v vuông pha với nhau nên ta luôn có

v
ω

x2

A

các em nên biến đổi theo hướng sau:

a

1

2

a2
ω4

A

a
ω2

x

v2
ω2

+ Tại hai thời điểm t1; t2 vật có gia tốc, tốc độ tương ứng là a1; v1 và a2; v2 thì ta có công thức ω 2

a 22
v12

a12
v 22

Ví dụ 1: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 5cos(ωt + π/3) cm. Lấy π2 = 10.
a) Khi vật qua vị trí cân bằng có tốc độ 10π (cm/s). Viết biểu thức vận tốc, gia tốc của vật.
b) Tính tốc độ của vật khi vật có li độ 3 (cm).
5 2
c) Khi vật cách vị trí cân bằng một đoạn
(cm) thì vật có tốc độ là bao nhiêu ?
2
Lời giải:
a) Khi vật qua vị trí cân bằng thì tốc độ của vật đạt cực đại nên vmax

Khi đó x 5cos 2πt

π
cm
3

v
a

10π sin πt

x
ω2 x

Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt

ωA 10π

ω

vmax
A

10π
5

2π (rad/s).

π
cm/s
3

4π 2 .5cos πt

π
3

200cos πt

π
cm/s 2
3

Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12

- Trang | 1 -

Khóa học LTĐH môn Vật Lí - Thầy Đặng Việt Hùng
b) Khi x = 3 cm, áp dụng hệ thức liên hệ ta được

x2
A2

Đại cương về dao động điều hòa (p2)
v2
ω2 A 2

5 2
c) Khi vật cách vị trí cân bằng một đoạn
(cm), tức là x
2

v ω A2
5 2
(cm)
2

x2

v

2π 52 32
2π 5

2

5 2
2

8π (cm/s).
2

5 2π (cm/s).

Ví dụ 2: Một vật dao động điều hòa với biên...
Khóa học LTĐH môn Vật Lí - Thầy Đặng Việt Hùng Đại cương về dao động điềua (p2)
Hocmai.vn Ngôi trường chung của học trò Việt
Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12
- Trang | 1 -
DẠNG 3: HỆ THỨC LIÊN HTRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
Hệ thức liên hệ của x, v:
Do x và v vuông pha với nhau nên ta luôn có
22
22
2 2 2
max max
x v x v
11
xv
A ωA
(1)
Nhận xét:
+ Từ hệ thức (1) ta thấy đồ thị của x, vđường elip nhận các bán trục là A và ωA
+ Khai triển (1) ta được mt số hthức thường dùng
2
2
22
v
Ax
ω
v ω A x
+ Tại hai thời điểm t
1
; t
2
vật có li độ, tốc độ tương ứng là x
1
; v
1
và x
2
; v
2
thì ta có
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 2 2 1 2 2 1 2 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
12
x v x v x x v v v v
ω
A ω A A ω A A ω A x x
Hệ thức liên hệ của a, v:
Do a và v vuông pha với nhau nên ta luôn có
22
22
2 2 4 2
max max
v a v a
11
va
ω A ω A
(2)
Từ hệ thức (2) ta thấy đồ thị của x, v đường elip nhận các bán trục là ωA ω
2
A.
Chú ý:
+ Thông thường tròn bài thi ta không hay sử dụng trực tiếp ng thức (2) vì nó không dễ nhớ. Đlàm tốt trắc nghiệm
các em nên biến đổi theo hướng sau:
2
2
22
42
2
v
Ax
av
ω
A
ωω
a
x
ω
+ Tại hai thời điểm t
1
; t
2
vật có gia tốc, tốc độ tương ứng a
1
; v
1
và a
2
; v
2
thì ta có công thức
22
2
21
22
12
aa
ω
vv
Ví dụ 1: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 5cos(ωt + π/3) cm. Lấy π
2
= 10.
a) Khi vật qua vtrí cân bằng có tốc độ 10π (cm/s). Viết biểu thức vận tốc, gia tốc của vật.
b)nh tốc độ của vật khi vật có li đ 3 (cm).
c) Khi vật cách vị trí cân bằng mt đoạn
thì vật có tốc độ là bao nhiêu ?
Lời giải:
a) Khi vật qua vị trí cân bằng thì tốc độ của vật đạt cực đại nên
max
max
v
10π
v ωA 10π ω (rad/s).
A5
Khi đó
2 2 2
π
v x 10πsin πt cm/s
3
π
x 5cos 2πt cm
3
ππ
a ω x 4π .5cos πt 200cos πt cm/s
33
ĐẠI CƯƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA (P2)
(TÀI LIỆU BÀI GIẢNG)
Đây tài liệu tóm lược các kiến thức đi m theo bài giảng “Đại cương về dao động điều hòa (p2) thuộc khóa học
LTĐH cấp tốc môn Vật lí Thầy Đặng Việt Hùng tại website Hocmai.vn. Để có thể nắm vững kiến thức phần Đại cương
về dao động điều hòa (p2) “ . Bạn cần xem kết hợp tài liệu bài giảng cùng với bài giảng này.
Tài liệu lí 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu lí 12 - Người đăng: Lê Quốc Huy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Tài liệu lí 12 9 10 20