Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu logic học

Được đăng lên bởi long-nguyen6120
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 573 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC

PHAÀ N I .............................................................................................................................................................5
Chöông I - ÑAÏ I CÖÔNG VEÀ LOÂ GÍC .....................................................................................................5
I.

ÑOÁ I TÖÔÏ NG C UÛ A LOÂ GÍC HOÏ C. .............................................................................................5
1.

Thuaä t ngöõ loâg íc. ........................................................................................................................5

2.

Tö duy vaø caù c ñaëc ñieå m cuû a noù . ............................................................................................5

3.

Loâ gíc hoï c nghieâ n cöù u laø gì ?...................................................................................................5

II.

CAÙ C ÑAË C ÑIEÅ M CUÛ A LOÂ GÍC HOÏ C. ......................................................................................6

III.

SÖÏ HÌNH THAØ NH VAØ PHAÙ T TRIEÅ N CUÛ A LOÂ GÍC HOÏ C..................................................6

IV. YÙ NGHÓA C UÛ A LOÂ G ÍC HOÏ C. ..................................................................................................8
PHAÀ N II............................................................................................................................................................9
Chöông II - KHAÙ I NIEÄ M ...........................................................................................................................9
I.

ÑAË C ÑIEÅ M CHUNG CUÛ A KHAÙ I NIEÄ M . ................................................................................9
1.

Ñònh nghóa..................................................................................................................................9

2.

Söï hình thaø nh khaù i nieä m..........................................................................................................9

3.

Khaù i nieä m vaø töø . .......................................................................................................................9

II.

NOÄ I HAØ M VAØ NGOAÏ I DIEÂ N CUÛ A KHAÙ I NIEÄ M ............................................................... 10
1.

Ñònh nghóa............................................................................................................................... 10

2.

Quan heä giöõ a noäi haø m vaø ngoaï i dieâ n cuûa khaù i nieä m. .............
MC LC
PHAÀN I .............................................................................................................................................................5
Chöông I - ÑI CÖÔNG VEÀ LOÂGÍC .....................................................................................................5
I. ÑOÁI ÔÏNG CUÛA LOÂGÍC HOÏC. .............................................................................................5
1. Thut ngöõ lc. ........................................................................................................................5
2. duy vaø caùc ñaëc ñim cuûa n. ............................................................................................5
3. Loâgíc hc nghieân cöùu l gì ?...................................................................................................5
II. CAÙC ÑC ÑIEÅM CUÛA LOÂGÍC HOÏC. ......................................................................................6
III. Ï NH THAØNH VAØ PHT TRIEÅN CUÛA LOÂGÍC HOÏC..................................................6
IV. YÙ NGHÓA CUÛA LOÂGÍC HOÏC. ..................................................................................................8
PHN II............................................................................................................................................................9
Chöông II - KHAÙI NIEÄM...........................................................................................................................9
I. ÑAËC ÑIEÅM CHUNG CUÛA KHAÙI NIEÄM. ................................................................................9
1. Ñònh nga. .................................................................................................................................9
2. Söï hình thaønh khaùi nieäm..........................................................................................................9
3. Khaùi nim vaø töø. .......................................................................................................................9
II. NOÄI HM VAØ NGOAÏI DIEÂN CUÛA KHI NIM............................................................... 10
1. Ñònh nga. .............................................................................................................................. 10
2. Quan heä giöõa noäi hm vaø ngoaïi dieân ca khaùi nieäm. ..................................................... 10
III. QUAN H GIÖÕA CAÙC KHAÙI NIEÄM. ................................................................................... 10
1. Quan heä ñoàng nhaát. ............................................................................................................... 10
2. Quan heä bao haøm. .................................................................................................................. 11
3. Quan heä giao nhau................................................................................................................. 11
4. Quan heä cuøng nhau ph thuoäc. ............................................................................................ 11
5. Quan heä maâu thuaãn. .............................................................................................................. 12
6. Quan heä ñoái choïi.................................................................................................................... 12
IV. CAÙC LOAÏI KHAÙI NIEÄM. ........................................................................................................ 12
1. Khaùi nim cuï theå vaø khaùi nieäm tröøu töôïng. ...................................................................... 12
2. Khaùi nim rieâng, khaùi nim chung, khaùi nieäm taäp hôïp. ................................................. 12
3. Khaùi nim loaïi vkhaùi nieäm hng. .................................................................................... 12
V. MÔÛ ROÄNG V THU HEÏP KHAÙI NIM. .............................................................................. 13
1. Môû roäng khi nim. ............................................................................................................... 13
2. Thu hp khi nieäm................................................................................................................. 13
VI. ÑÒNH NGHÓA KHAÙI NIEÄM.................................................................................................... 13
1. Ñònh nga khaùi nieäm laø gì ? ................................................................................................ 13
Tài liệu logic học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu logic học - Người đăng: long-nguyen6120
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
Tài liệu logic học 9 10 164