Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu Lớp Bồi dưỡng Kết nạp Đảng

Được đăng lên bởi Minh Thuận
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 886 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 2
CƯƠNG LĨNH XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC
TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
(Bổ sung, phát triển năm 2011)
Xin chào toàn thể các đồng chí.
Lời đầu tiên cho phép tôi, xin gửi tới các đồng chí lời chúc sức khỏe; chúc cho
các đồng chí sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng; để cùng với chúng tôi xây
dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Thưa các đồng chí!
Ở bài 1- Khái quát Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam các đ/c đã được tìm hiểu
quá trình ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và những bước ngoặt quyết định của
cách mạng Việt Nam.
Có thể khẳng định rằng từ khi ĐCS ra đời tới nay, Đảng ta đã lãnh đạo dân tộc
Việt Nam đi từ hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Có được những thắng lợi như
vậy khẳng định có nhiều yếu tố quyết định nhưng có 1 yếu tố quan trọng hàng đầu là
Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và để có sự lãnh đạo thống nhất, xuyên suốt của 1
chính đảng thì cần phải có sự thống nhất về đường lối lãnh đạo. Ngay khi thành lập
đảng ta đã thông qua Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, ĐIều lệ vắn tắt của các
hội quần chúng. Đến Tháng 10-1930, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thông qua
Luận cương cách mạng tư sản dân quyền do đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư của
Đảng soạn thảo làm cơ sở lý luận và đường lối của Đảng định hướng 1 giai đoạn
cách mạng; có thể ví là Ngọn đuốc soi đường. Đảng là nhân tố hàng đầu; là nhân tố
quyết định mọi thắng lợi của cách mạng VN; Bởi Cương lĩnh chính trị là vũ khí sắc
bén đặc biệt giúp Đảng làm tròn vai trò của người chiến sĩ tiên phong.
Hôm nay tôi sẽ giới thiệu tới các đồng chí Bài 2 - Những vẫn đề cơ bản nhất về
Cương lĩnh chính trị; đặc biệt là Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên
CNXH (Bổ sung, phát triển năm 2011).
Kết cấu Bài giảng sẽ gồm các 2 phần chính:
A. VỀ CƯƠNG LĨNH VÀ CÁC CƯƠNG LĨNH CỦA ĐẢNG
I. Về Cương lĩnh
II. Các Cương lĩnh của Đảng
B. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CƯƠNG LĨNH (BS, phát triển năm 2011)
I: Quá trình cách mạng Việt Nam
II: Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
III: Định hướng phát triển các lĩnh vực KT, VH, XH, QP, AN, đối ngoại.
IV: Hệ thống chính trị và vai trò lãnh đạo của Đảng.

1

A. VỀ CƯƠNG LĨNH VÀ CÁC CƯƠNG LĨNH CỦA ĐẢNG
I. VỀ CƯƠNG LĨNH
1. Cương lĩnh là gì?
- Theo từ điển Tiếng Việt: (cương là dây, lĩnh là đỉnh) Cương lĩnh là Tổng thể
những điểm chủ yếu về mục đích, đường lối, nhiệm vụ cơ bản của một tổ chức chính
trị, một chính đảng trong một giai đoạn lịch sử.
- Theo Lênin: Cương lĩnh là bản tuyên ngôn vắn tắt, rõ ràng và chính xác nói
lên tất cả những điều mà Đảng m...
Bài 2
CƯƠNG LĨNH XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC
TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
(Bổ sung, phát triển năm 2011)

Lời đầu tiên cho phép tôi, xin gửi tới các đồng chí lời chúc sức khỏe; chúc cho
các đồng chí sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng; để cùng với chúng tôi xây
dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

bài 1- Khái quát Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam các đ/c đã được tìm hiểu
quá trình ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam những bước ngoặt quyết định của
cách mạng Việt Nam.
thể khẳng định rằng từ khi ĐCS ra đời tới nay, Đảng ta đã lãnh đạo dân tộc
Việt Nam đi từ hết thắng lợi y đến thắng lợi khác. được những thắng lợi như
vậy khẳng định nhiều yếu tố quyết định nhưng có 1 yếu tố quan trọng hàng đầu
Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng đ sự lãnh đạo thống nhất, xuyên suốt của 1
chính đảng thì cần phải sự thống nhất về đường lối lãnh đạo. Ngay khi thành lập
đảng ta đã thông qua Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, ĐIều lệ vắn tắt của các
hội quần chúng. Đến Tháng 10-1930, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thông qua
Luận cương cách mạng sản dân quyền do đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư của
Đảng soạn thảo làm sở luận đường lối của Đảng định hướng 1 giai đoạn
cách mạng; thể Ngọn đuốc soi đường. Đảng nhân tố hàng đầu; nhân tố
quyết định mọi thắng lợi của ch mạng VN; Bởi Cương lĩnh chính trị khí sắc
bén đặc biệt giúp Đảng làm tròn vai trò của người chiến sĩ tiên phong.
Hôm nay tôi sẽ giới thiệu tới các đồng chí i 2 - Những vẫn đề bản nhất về
ơngnh chính trị; đặc biệt là Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên
CNXH (Bổ sung, phát triển năm 2011).
Kết cấu Bài giảng sẽ gồm các 2 phần chính:
A. VỀ CƯƠNG LĨNH VÀ CÁC CƯƠNG LĨNH CỦA ĐẢNG
I. Về Cương lĩnh
II. Các Cương lĩnh của Đảng
B. NHNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CƯƠNG LĨNH (BS, phát triển năm 2011)
I: Quá trình cách mạng Việt Nam
II: Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
III: Định hướng phát triển các lĩnh vực KT, VH, XH, QP, AN, đối ngoại.
IV: Hệ thống chính trị và vai trò lãnh đạo của Đảng.
1
Tài liệu Lớp Bồi dưỡng Kết nạp Đảng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu Lớp Bồi dưỡng Kết nạp Đảng - Người đăng: Minh Thuận
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Tài liệu Lớp Bồi dưỡng Kết nạp Đảng 9 10 887