Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu lớp đảng viên mới

Được đăng lên bởi Hùng Râu Td-ctđ
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 870 lần   |   Lượt tải: 3 lần
I. TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG
Tổ chức cơ sở đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam bao gồm các chi bộ, đảng
bộ cơ sở, là tổ chức đảng nhỏ nhất và có số lượng đông nhất. Đảng xác định đó là
nền tảng của Đảng và là hạt nhân chính trị ở cơ sở. Nghị quyết Đại hội X của Đảng
khẳng định: “Với vị trí là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, vai trò
của tổ chức cơ sở đảng rất quan trọng. Phải dồn sức xây dựng, nâng cao năng lực
lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, làm cho tổ chức này thực sự
trong sạch, vững mạnh…”. Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa
X trình Đại hội XI của Đảng xác định nhiệm vụ: “Tập trung củng cố, nâng cao
năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, tạo chuyển biến rõ rệt và
chất lượng hoạt động của các loại hình cơ sở đảng, nhất là tổ chức đảng trong các
đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế.
1. Quy định của Điều lệ Đảng về thành lập các tổ chức cơ sở đảng
Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng
thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam; đại biểu
trung thành của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Mục đích
của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công
bằng, văn minh, không có người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã
hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản. Để thực hiện mục đích đó, Đảng phải được
tổ chức theo một hệ thống chặt chẽ, thống nhất từ Trung ương đến cơ sở. Tổ chức
cơ sở đảng bao gồm chi bộ cơ sở và đảng bộ cơ sở là nền tảng của Đảng, là hạt
nhân chính trị ở cơ sở.
Đảng phải gắn bó, liên hệ chặt chẽ với quần chúng, ở đó cần có sự lãnh đạo
của Đảng. Mọi tầng lớp nhân dân, ai cũng đều sinh sống, lao động sản xuất, công
tác, học tập ở một đơn vị cơ sở nhất định trong hệ thống tổ chức xã hội. Vì vậy, tổ
chức đảng phải được thành lập, tổ chức tại các đơn vị cơ sở. Chủ tịch Hồ Chí Minh
đã chỉ rõ: “Ở mỗi xưởng máy, hầm mỏ, xí nghiệp, cơ quan, trường học, đường phố,
nông thôn, đại đội - có 3 đảng viên trở lên thì lập một chi bộ”. Theo tinh thần đó tổ
chức cơ sở đảng được thành lập tương ứng với cấp hành chính nhà nước ở cơ sở
(xã, phường, thị trấn); cơ quan, đơn vị sự nghiệp hoặc đơn vị cơ sở trong công an
nhân dân và quân đội nhân dân; tổ chức kinh tế (các loại hình hợp tác xã, các
doanh nghiệp, kể cả các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài). Ở các cơ sở trên,
nếu có từ 3 đảng viên chính thức trở lên, lập tổ chức cơ sở đảng; nếu chưa đủ 3
đảng viên chính ...
I. TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG
Tổ chức sở đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam bao gồm các chi bộ, đảng
bộ sở, tổ chức đảng nhỏ nhất slượng đông nhất. Đảng xác định đó
nền tảng của Đảng và là hạt nhân chính trị ở cơ sở. Nghị quyết Đại hội X của Đảng
khẳng định: “Với vị trí nền tảng của Đảng, hạt nhân chính trị sở, vai trò
của tổ chức sở đảng rất quan trọng. Phải dồn sức xây dựng, nâng cao năng lực
lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức sở đảng, làm cho tổ chức này thực sự
trong sạch, vững mạnh…”. Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa
X trình Đại hội XI của Đảng xác định nhiệm vụ: “Tập trung củng cố, nâng cao
năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sđảng, tạo chuyển biến rệt
chất lượng hoạt động của các loại hình sở đảng, nhất tổ chức đảng trong các
đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế.
1. Quy định của Điều lệ Đảng về thành lập các tổ chức cơ sở đảng
Đảng Cộng sản Việt Nam đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng
thời đội tiên phong của nhân dân lao động của cả dân tộc Việt Nam; đại biểu
trung thành của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Mục đích
của Đảng xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, hội công
bằng, văn minh, không người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa
hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản. Để thực hiện mục đích đó, Đảng phải được
tổ chức theo một hệ thống chặt chẽ, thống nhất từ Trung ương đến sở. Tổ chức
sở đảng bao gồm chi bộ sở đảng bộ sở nền tảng của Đảng, hạt
nhân chính trị ở cơ sở.
Đảng phải gắn bó, liên hệ chặt chẽ với quần chúng, đó cần sự lãnh đạo
của Đảng. Mọi tầng lớp nhân dân, ai cũng đều sinh sống, lao động sản xuất, công
tác, học tập một đơn vị sở nhất định trong hệ thống tổ chức hội. vậy, tổ
chức đảng phải được thành lập, tổ chức tại các đơn vị cơ sở. Chủ tịch Hồ Chí Minh
đã chỉ rõ: “Ở mỗi xưởng máy, hầm mỏ, xí nghiệp, cơ quan, trường học, đường phố,
nông thôn, đại đội - có 3 đảng viên trở lên thì lập một chi bộ”. Theo tinh thần đó tổ
chức sở đảng được thành lập tương ứng với cấp hành chính nhà nước sở
(xã, phường, thị trấn); quan, đơn vị sự nghiệp hoặc đơn vị sở trong công an
nhân dân quân đội nhân dân; tổ chức kinh tế (các loại hình hợp tác xã, các
doanh nghiệp, kể cả các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài). Ở các cơ sở trên,
nếu từ 3 đảng viên chính thức trở lên, lập t chức sở đảng; nếu chưa đủ 3
đảng viên chính thức thì cấp ủy cấp trên trực tiếp giới thiệu đảng viên sinh hoạt
tổ chức cơ sở đảng thích hợp.
Tài liệu lớp đảng viên mới - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu lớp đảng viên mới - Người đăng: Hùng Râu Td-ctđ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Tài liệu lớp đảng viên mới 9 10 606