Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu luyện thi toeic

Được đăng lên bởi Bạch Công Tử
Số trang: 129 trang   |   Lượt xem: 2381 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIÁO TRÌNH LUYỆN THI TOEIC

1

Mục lục
Grammar Review

7

Quán từ không xác định "a" và "an"

8

Quán từ xác định "The"

9

Cách sử dụng another và other.

12

Cách sử dụng little, a little, few, a few

13

Sở hữu cách

14

Verb

15

1.

Present
1)
2)
3)
4)

2.

15

Simple Present
Present Progressive (be + V-ing)
Present Perfect : Have + PII
Present Perfect Progressive : Have been V-ing

Past
1)
2)
3)
4)

3.

16

Simple Past: V-ed
Past Progresseive: Was/Were + V-ing
Past Perfect: Had + PII
Past Perfect Progressive: Had + Been + V-ing

Future
1)
2)
3)
4)

15
15
15
16
16
16
17
17

17

Simple Future: Will/Shall/Can/May + Verb in simple form
Near Future
Future Progressive: will/shall + be + verb_ing
Future Perfect: Will/ Shall + Have + PII

Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ
2

17
17
18
18

19

Các trường hợp Chủ ngữ đứng tách khỏi động từ

20

1. Các danh từ luôn đòi hỏi các động từ và đại từ đi theo chúng ở ngôi thứ 3 số ít
20
2.

Cách sử dụng None và No

20

3. Cách sử dụng cấu trúc either...or (hoặc...hoặc) và neither...nor (không...mà
cũng
không)
21
4.

V-ing làm chủ ngữ

21

5.

Các danh từ tập thể

21

6.

Cách sử dụng a number of, the number of:

22

7.

Các danh từ luôn dùng ở số nhiều

22

8.

Thành ngữ there is, there are

22

Đại từ

24

1.

Đại từ nhân xưng (Chủ ngữ)

24

2.

Đại từ nhân xưng tân ngữ

24

3.

Tính từ sở hữu

24

4.

Đại từ sở hữu

25

5.

Đại từ phản thân

25

Tân ngữ

26

Động từ nguyên thể là tân ngữ

26

1

1.

Verb -ing dùng làm tân ngữ

26

2.

Bốn động từ đặc biệt

26

3.

Các động từ đứng sau giới từ

27

4.

Vấn đề các đại từ đứng trước động từ nguyên thể hoặc V-ing dùng làm tân
ngữ.
27

Cách sử dụng các động từ bán khiếm khuyết
1.

Need

29

1) Dùng như một động từ thường: được sử dụng ra sao còn tùy vào chủ ngữ của nó
2) Need được sử dụng như một động từ khiếm khuyết

2.

29

Dare

29
29

29

1) Khi dùng với nghĩa là "dám"
2) Dare dùng như một ngoại động từ

29
29

Cách sử dụng to be trong một số trường hợp

31

Cách sử dụng to get trong một số trường hợp đặc biệt

32

1.

To get + P2

32

2.

Get + V-ing = Start + V-ing: Bắt đầu làm gì

32

3.

Get sb/smt +V-ing: Làm ai/ cái gì bắt đầu.

32

4.

Get + to + verb

32

5. Get + to + Verb (chỉ vấn đề hành động) = Come + to + Verb (chỉ vấn đề nhận
thức) = Gradually = dần dần
32

Câu hỏi

33

Câu hỏi Yes/ No

34

1.

Câu hỏi thông báo

34

2.

Câu hỏi gián tiếp

34

3.

Câu hỏi có đuôi

35

a) Who/ what làm chủ ngữ
b) Whom/ what làm tân ngữ
c) Câu hỏi nhắm vào các bổ ngữ: ...
1
GIÁO TRÌNH LUYỆN THI TOEIC
Tài liệu luyện thi toeic - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu luyện thi toeic - Người đăng: Bạch Công Tử
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
129 Vietnamese
Tài liệu luyện thi toeic 9 10 863