Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu môn kinh tế học đại cương

Được đăng lên bởi dung201294
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 487 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Những lợi ích từ thương mại ta hình dung rằng Ghana khai thác lợi
thế trong sản xuất cacao để tăng sản lượng sản phẩm từ 10 lên 15
tấn. Lượng cacao này sẽ tốn hết 150 đơn vị nguồn lực, như vậy còn
50 đơn vj nguồn lực sẽ dành để sản xuất được 3,75 tấn gạo (điểm C
trong hình 3.2). Trong khi đó, Hàn Quốc chuyên môn hóa băng sản
xuất gạo và làm ra được 10 tấn gạo. Như vậy, sản lượng tổng cộng
của 2 sản phẩm đều tăng len. Trước khi cóà cả chuyên mô hóa, sản
lượng tổng cộng là 12,5 tấn cacao, và 12,5 tấn gạo. Bây giờ là 15
tấn cacao 13,75 tấn gạo (3,75 tấn của Ghana và 15 tấn của Hàn
Quốc). Điều này được minh họa trong hình 3.2.
Không chỉ có sản lượng sản xuất cacao hơn mà cả 2 nước còn có thể
thu lợi từ thương mại. Nếu Ghana va Hàn Quốc trao đổi cacao và gạo
theo tỉ lệ 1:1 , là mỗi nước lựa chon trao đổi 4 tấn xuất khẩu đổi lấy
4 tấn nhập khẩu, cả hai nước sẽ có thể tiêu dùng nhiều cacao và gạo
hơn so với khi chưa thực hiện chuyên môn hóa và trao đổi (xem
bảng 3.2).
Như vậy, nếu Ghana trao đổi 4 tấn cacao với Hàn Quốc 4 tấn gạo,
nước này vẩn sẽ còn 11 tấn cacao, nhiều hơn 1 tấn so với trước khi
có thương mại. Với 4 tấn gạo có được từ trao đổi với Hàn Quốc ,
Ghana sẽ có tổng cộng 7,75 tấn gạo, nhiều hơn 0,25 tấn so với khi
chưa có chuyên môn hóa. Tương tự như vậy, sau khi trao đổi 4 tấn
gạo với Ghana , Hàn Quốc sẽ có 6 tấn gạo, nhiều hơn 1 tấn so với
trước khi chuyên môn hóa. Thêm vào đó , với 4 tấn cacao có được từ
trao đổi, Hàn Quốc sẽ có tổng cộng nhiều hơn 1,5 tấn so với trước
khi có thương mại. Như vậy, lượng tiêu dùng về gạo và cacao đã
tăng lên ở cả 2 quốc gia và đó là kết quả việc chuyên môn hóa và
trao đổi.
Thông điệp cơ bản của lý thuyết về lợi thế so sánh là sản lượng tiềm
năng của thế giới sẽ lớn hơn nhiều trong điều kiện thương mại tự do
không bị hạn chế (so với trong điều kiện hạn chế về thương mại). Lý
thuyết của Ricardo gợi ý rằng người tiêu dùng ở tất cả các quốc gia
sẽ được nhiều hơn nếu như không có hạn chế trong thương mại giữa
các nước. Điều này diễn ra ngay cả khi các quốc gia không có lợi thế
trong sản xuất bất kì hàng hóa nào. Nói cách khác, so với lý thuyết
về lợi thế tuyệt đối lý thuyết về lợi thế so sánh khẳng định một cách
chắc chắn hơn nhều là một trò chơi có tổng lợi ích là 1 số dương
trong đó tất cả các nước tham gia đều thu được lợi ích kinh tế. Như
vậy, lý thuyết này đã cung cấp một cơ sở hợp lý khuyến khích tự do

và thương mại và cho đến nay, lý thuyết của Ricardo vẩn chứng tỏ
sức thuyết phục khi thường được xem là vũ khí lập ...
Những lợi ích từ thương mại ta hình dung rằng Ghana khai thác lợi
thế trong sản xuất cacao để tăng sản lượng sản phẩm từ 10 lên 15
tấn. Lượng cacao này sẽ tốn hết 150 đơn vị nguồn lực, như vậy còn
50 đơn vj nguồn lực sẽ dành để sản xuất được 3,75 tấn gạo (điểm C
trong hình 3.2). Trong khi đó, Hàn Quốc chuyên môn hóa băng sản
xuất gạo và làm ra được 10 tấn gạo. Như vậy, sản lượng tổng cộng
của 2 sản phẩm đều tăng len. Trước khi cóà cả chuyên mô hóa, sản
lượng tổng cộng là 12,5 tấn cacao, và 12,5 tấn gạo. Bây giờ là 15
tấn cacao 13,75 tấn gạo (3,75 tấn của Ghana và 15 tấn của Hàn
Quốc). Điều này được minh họa trong hình 3.2.
Không chỉ có sản lượng sản xuất cacao hơn mà cả 2 nước còn có thể
thu lợi từ thương mại. Nếu Ghana va Hàn Quốc trao đổi cacao và gạo
theo tỉ lệ 1:1 , là mỗi nước lựa chon trao đổi 4 tấn xuất khẩu đổi lấy
4 tấn nhập khẩu, cả hai nước sẽ có thể tiêu dùng nhiều cacao và gạo
hơn so với khi chưa thực hiện chuyên môn hóa và trao đổi (xem
bảng 3.2).
Như vậy, nếu Ghana trao đổi 4 tấn cacao với Hàn Quốc 4 tấn gạo,
nước này vẩn sẽ còn 11 tấn cacao, nhiều hơn 1 tấn so với trước khi
có thương mại. Với 4 tấn gạo có được từ trao đổi với Hàn Quốc ,
Ghana sẽ có tổng cộng 7,75 tấn gạo, nhiều hơn 0,25 tấn so với khi
chưa có chuyên môn hóa. Tương tự như vậy, sau khi trao đổi 4 tấn
gạo với Ghana , Hàn Quốc sẽ có 6 tấn gạo, nhiều hơn 1 tấn so với
trước khi chuyên môn hóa. Thêm vào đó , với 4 tấn cacao có được từ
trao đổi, Hàn Quốc sẽ có tổng cộng nhiều hơn 1,5 tấn so với trước
khi có thương mại. Như vậy, lượng tiêu dùng về gạo và cacao đã
tăng lên ở cả 2 quốc gia và đó là kết quả việc chuyên môn hóa và
trao đổi.
Thông điệp cơ bản của lý thuyết về lợi thế so sánh là sản lượng tiềm
năng của thế giới sẽ lớn hơn nhiều trong điều kiện thương mại tự do
không bị hạn chế (so với trong điều kiện hạn chế về thương mại). Lý
thuyết của Ricardo gợi ý rằng người tiêu dùng ở tất cả các quốc gia
sẽ được nhiều hơn nếu như không có hạn chế trong thương mại giữa
các nước. Điều này diễn ra ngay cả khi các quốc gia không có lợi thế
trong sản xuất bất kì hàng hóa nào. Nói cách khác, so với lý thuyết
về lợi thế tuyệt đối lý thuyết về lợi thế so sánh khẳng định một cách
chắc chắn hơn nhều là một trò chơi có tổng lợi ích là 1 số dương
trong đó tất cả các nước tham gia đều thu được lợi ích kinh tế. Như
vậy, lý thuyết này đã cung cấp một cơ sở hợp lý khuyến khích tự do
tài liệu môn kinh tế học đại cương - Trang 2
tài liệu môn kinh tế học đại cương - Người đăng: dung201294
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
tài liệu môn kinh tế học đại cương 9 10 894